НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

СФ/016:34/Б 23ЦБ 42078

Балканджиева, Благовеста Раданова

   Адвокатски преглед : Библиогр. 1921 - 1948, 1999 - 2008 /  Състав. Благовеста Балканджиева ; Науч. ред. Даниела Доковска . - София : Сиби, 2009 . - 573 с. ; 22 см

   Изд. на Висшия адвокатски съвет. - Именен показалец.

   ISBN 978-954-730-578-6 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43323

Философия

- 2 -

РВ/141.33/Л 87ЦБ 41994

Нанев, Христо

   Пророкът на короната Любомир Лулчев : [Биогр.] : Кн. 1 - / Христо Нанев . - [София] : Факел, 2016 - . - 21 см . -  ([Сер.] Свят на чудеса)

   

   Кн. 1 . - 2016 . - 366 с. : със снимки, факс., 1 л. : портр.

   Библиогр. с. 363 - 365.

   ISBN 978-954-411-231-8 (кн. 1)

  

Сист. No: 43227

Религия. Теология

Обществени науки

- 3 -

РВ/347.96(73)/Б 32ЦБ 42067

Бейли, Франсис Лий

   Съдебният адвокат / Франсис Лий Бейли ; Прев. от англ. Валентин Брайков ; Науч. ред. Даниела Доковска ; [Предг.] Алън Мортън Дършовиц, Валентин Брайков ; С въвед. от авт.  . - София : Сиби, 2012 . - 336 с. ; 22 см

   Изд. на Фонд. Америка за България. - Името на авт. на предг. отбелязано на с. 12.

   ISBN 978-954-730-758-2 

  

Сист. No: 43311

- 4 -

Ч1/347.91/.95/Б 63ЦБ 42070

Бончовски, Петър Георгиев

   Свободно движение на решения по гражданско правни спорове : (Република България и Европейския съюз) / Петър Бончовски ; [Предг.] Таня Градинарова . - София : БАН. Институт за държавата и правото, 2016 . - 339 с. ; 20 см

   Кор. загл. : Свободно движение на решения : (РБългария и Европ. съюз). - С бел. под линия. - Библиогр. с. 332 - 339.

   ISBN 978-954-9583-33-5 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43314

- 5 -

РВ/347.74/Б 75ЦБ 42071

Брайков, Валентин Стефанов

   Договорът за продажба - спътник на цивилизацията / Валентин Брайков . - София : Сиби, 2014 . - 176 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 171 - 174.

   ISBN 978-954-730-865-7 

  

Сист. No: 43315

- 6 -

Ч1/351:347.96(497.2)/Б 92ЦБ 42098
 България. Закони и др. п. 

   Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. /  [Състав.] Ива Бурилкова ; [Увод] Валентин Бенатов . - Фототипно изд. . - [София] : [Сиби], [2013] . - 133 с. ; 22 см

   Изд. е във футляр заедно с Бълг. адвокатура. - Текст и на англ. ез. - Изд. на Висш адвокатски съвет ; Фототипно изд. : София : Държ. печ., 1888.

   ISBN 978-954-730-844-2 

  

Сист. No: 43343

- 7 -

Ч1/351:347.96(497.2)/Б 92ЦБ 42097

Българската адвокатура  : Нормат. уредба . - [София] : [Сиби], [2013] . - 176 с. ; 22 см

   Изд. е във футляр заедно със Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. - Текст и на англ. ез. - Изд. на Висш адвокатски съвет.

   ISBN 978-954-730-841-1 

  

Сист. No: 43342

- 8 -

ДБ/316.32/Б 93ЦБ 42039

Бърн, Едмънд

   Глобалната промяна : Раждането на нова представа за света преобразява човечеството / Едмънд Бърн ; Предг. Матю Гилбърт ; Прев. от англ. Ирина Манушева . - София : Кибеа, 2012 . - 336 с. ; 22 см . -  (Сер. Познай себе си)

   Съдържа и За авт. и за кн. - Библиогр. с. 333 - 335.

   ISBN 978-954-474-579-0 

  

Сист. No: 43281

- 9 -

Ч1/336.21/.26/В 69ЦБ 42074

Владикин, Любомир Николаев

   Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в европейския съюз / Любомир Владикин ; [Предг.] Петър Славов . - 3. прераб. изд. . - София : Изи Уъркс, 2014 . - 190 с. ; 21 см

   С бел. под линия ; Библиогр. с. 188 - 190.

   ISBN 978-619-7156-01-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43318

- 10 -

РВ/323(497.2)/Г 77ЦБ 42008

Гранитски, Иван

   Знаци на прехода / Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 320 с. : с ил., снимки ; 23 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-1075-8 

  

Сист. No: 43241

- 11 -

Ч1/347.96/Д 68ЦБ II 2893

Добчев, Петко Запрянов и др.

   Висш адвокатски съвет 1925 - 2010 : Юбил. алманах / Петко Добчев, Благовеста Балканджиева ; Науч. ред. и предг. Даниела Доковска ; Прев. Александра Главанакова . - София : Висш адвокатски съвет ; Сиби, 2012 ([В. Търново] : печ. Абагар) . - 440 с. : с портр., факс., табл. ; 29 см

   С парал. текст на англ. ез. - Имената на авт., ред. и прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а името на авт. на предг. на с. 17. - Висш адвокатски съвет : Библиогр. 1925 - 2010 с. 417 - 438 и под линия.

   ISBN 978-954-730-757-5 (Сиби)

 корица | съдържание 

Сист. No: 43322

- 12 -

АТ/331.5/Е 20, ДБ/331.5/Е 20, ИЦХУ/331.5/Е 20, Ло/331.5/Е 20ЦБ 42062

Европа за хората - достойният труд на достойните хора  /  Авт. на текста Таня Йовева . - [София], [2016] . - 58 с. : с цв. ил. ; 21 см

   Материалите са изд. по проект BG051РО001-8.2.01 Подкрепа за информ. осигуряване на ОПРЧР на оперативна прогр. Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013, съфинансиран от Европ. социален фонд на ЕС.

  

Сист. No: 43306

- 13 -

Ч1/342.7(497.2)/Е 42ЦБ 42073

Екимджиев, Михаил Тихолов и др.

   Колизии между българското законодателство и ЕКПЧ / Михаил Екимджиев, Снежана Стефанова ; Под общата ред. на Даниела Доковска . - София : Сиби, 2015 . - 143 с. ; 22 см

   Изд. на Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".

   ISBN 978-954-730-915-9 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43317

- 14 -

Ч1/347.91/.95/И 22ЦБ 42076

Иванова, Ружа Денева и др.

   Коментар на новия граждански процесуален кодекс / Ружа Иванова, Благовест Пунев, Силви Чернев . - София : Труд и право, 2008 . - 752 с. ; 21 см

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-608-156-8 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43320

- 15 -

РД/372.888.67/К 48ЦБ 42042

Кацарска, Красимира Щерева

   Примерни планове по литература за 8. клас : Пособие за учители и ученици / Красимира Кацарска . - [2. изд.] . - Благоевград : БОН, 2006 . - 96 с. ; 20 см

   Съдържа материали за : Н. Хайтов, И. Петров, Д. Дебелянов, Е. Багряна, Н. Лилиев, Х. Смирненски, С. Минков, Н. Вапцаров, Е. Станев, Й. Радичков, В. Петров, Б. Димитрова, П. Вежинов. - Библиогр. с. 95 - 96.

   ISBN 954-8118-48-3 

   ISBN 978-954-8118-48-4 

  

Сист. No: 43284

- 16 -

РД/372.888.67/К 48ЦБ 42054

Кацарска, Красимира Щерева

   Помагало по литература за 8. клас : План-тезиси и разработки за учители и ученици / Красимира Кацарска . - Благоевград : [БОН], 2006 . - 400 с. : с табл. ; 20 см

   Съдържа материали за : Н. Хайтов, И. Петров, Д. Дебелянов, Е. Багряна, Н. Лилиев, Х. Смирненски, С. Минков, Н. Вапцаров, Е. Станев, Й. Радичков, В. Петров, Б. Димитрова, П. Вежинов. - Библиогр. с. 399 - 400.

   ISBN 954-8118-54-8 

   ISBN 978-954-8118-54-5 

  

Сист. No: 43298

- 17 -

РВ/342.4(497.2)/М 27ЦБ 42081

Манолова, Мария Георгиева

   Създаване на Търновската конституция / Мария Манолова . - 2. доп. и прераб. изд. . - София : Сиби, 2014 . - 288 с. ; 22 см

   С библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-730-870-1 

  

Сист. No: 43326

- 18 -

Ч1/342.7(4)(035)/Н 26ЦБ 42082

Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията  . - [2. изд.] . - [Виена] ; [Седекс] : Агенция на Европ. съюз за основните права ; Съвет на Европа, 2014 . - 309 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-92-9239-344-1 (Агенция на Европ. съюз за основните права)

   ISBN 978-92-871-9962-1 (Съвет на Европа)

 корица | съдържание 

Сист. No: 43327

- 19 -

СФ/328(497.2)/П 16ЦБ 42083

Палангурски, Милко Стоянов

   Учредителите : Участниците в Учредителното нар. събрание в Търново, 10.II. - 16.IV.1879 г. : Енцикл. справ. / Милко Палангурски . - София : Сиби, 2014 . - 328 с. : с портр., табл. ; 24 см

   С рез. на англ., рус., фр. ез. - Библиогр. с. 299 - 319 и под линия.

   ISBN 978-954-730-877-0 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43328

- 20 -

Ч1/341.6/П 82ЦБ 42093

Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ (Европейски съд по правата на човека)  /  Прев. от фр. Яна Даскалова . - София : [Сиби], 2015 . - 92 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре. - Изд. на Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".

   ISBN 978-954-730-949-4 

  

Сист. No: 43338

- 21 -

Ч1/341.6/П 84ЦБ 42094

Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека  /  Прев. от англ. София Разбойникова, Динко Кънчев ; Ред. Даниела Доковска . - София : [Сиби], 2011 . - 128 с. ; 20 см

   Изд. на Висш адвокатски съвет. Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев".

   ISBN 978-954730-711-7 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43339

- 22 -

РВ/347(497.2)/Р 78ЦБ 42095

Розов, Филко Трендафилов

   Адвокатската защита по граждански дела / Филко Розов . - София : Сиби, 2014 . - 132 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-871-8 

  

Сист. No: 43340

- 23 -

РВ/323(497.2)(092)/К 86ЦБ 42006

Тодоров, Антон Динев

   Иван Костов в документите на Държавна сигурност : [Сборник] / Антон Тодоров . - София : Изток-Запад, 2016 - . - 224 с. : с ил., факс., снимки ; 23 см . -  (Поредица Документите на прехода ; Т. 1)

   Съдържа и Оригиналните док. от Дело за оперативна проверка (ДОП) Самозванец (в пълен обем).

   ISBN 978-619-152-884-4 

  

Сист. No: 43239

- 24 -

РВ/347.9/Х 26ЦБ 42096

Хараламбиев, Хари Николов

   Съдии, казусът ви принадлежи : Съдебни пледоарии / Хари Хараламбиев . - София : Изток-Запад, 2016 . - 152 с. ; 22 см

   С Прил. Решение N 56/ 07.05.2014.

   ISBN 978-619-152-846-2 

  

Сист. No: 43341

- 25 -

Ч1/342.4/E 36ЦБ 42057

[Eight hundred] 800 years of Magna Carta & her elder daughter, the American Constitution  /  Ed. by Anthony Georgieff ; English transl. David Carpenter ; Pref. by Valentin Braykov . - София : Вагабонд Медия, 2015 ([Пловдив] : печ. Жанет 45) . - 56 с. : с цв. ил., факс. ; 22Х24 см

   Сведения за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре. - Изд. е подпомогнато фин. от Фонд. Америка за България.

   ISBN 978-619-90418-1-9 (Вагабонд Медия)

  

Сист. No: 43301

Математика. Естествени науки

Медицина

- 26 -

Ч1/614.23/.26/Л 41ЦБ 42080

Лекарската (медицинската) грешка  : Сб. с докл. от семинар, организиран съвместно от Междунар. съюз на адвокатите (UIA), Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и Софийски адвокатски съвет (САС), 27 - 28 юни 2014 г. /  С увод  . - София : Ciela, 2014 . - 216 с. : табл., факс., графики, 4 л. : цв. ил. ; 21 см

   С анот. и на англ. ез. - Библиогр. след някои от докл. и под линия.

   ISBN 978-954-28-1551-8 (Сиела)

  

Сист. No: 43325

- 27 -

РВ/615.825.1/Ш 26ЦБ 42001

Шао Хончи

   Самолечение с ПайдаЛаджин : [Ръководство] / Шао Хончи ; Прев. от англ. Илиана Дончева, Весела Ботева . - София : Кинезиология БГ, 2016 . - 366 с. : с ил., снимки, факс. ; 21 см

   Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-619-7322-00-2 

  

Сист. No: 43234

Приложни науки. Техника

Селско стопанство

Изкуства

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

- 28 -

РВ/886.7.09(075.3)/К 82ЦБ 42061

Кацарска, Красимира

   Алеко Константинов : Литературни анализи / Красимира Кацарска . - София : Просвета, 2011 . - 128 с. ; 21 см . -  (Поредица От учителя - с любов)

   

   ISBN 978-954-01-2510-7 

  

Сист. No: 43305

- 29 -

РВ/886.7(076)/К 48ЦБ 42044

Кацарска, Красимира Щерева

   Примерни планове, въпроси, задачи и теми за 11. клас : Помагало по литература / Красимира Кацарска . - Благоевград : БОН, 2006 . - 112 с. ; 20 см

   Кор. загл. : Примерни планове по литература за 11. кл. - Съдържа материали за : Х. Ботев, И. Вазов, А. Константинов, П. П. Славейков, П. Яворов, Елин Пелин, Д. Дебелянов. - Съдържа и Понятиен апарат ; Библиогр. с. 96 - 97 ; 111 - 112.

   ISBN 954-8118-50-5 

   ISBN 978-954-8118-50-7 

  

Сист. No: 43286

- 30 -

РВ/886.7(076)/К 48ЦБ 42045

Кацарска, Красимира Щерева

   Примерни планове, въпроси, задачи и теми за 12. клас : Помагало по литература / Красимира Кацарска . - Благоевград : БОН, 2006 . - 104 с. ; 20 см

   Кор. загл. : Примерни планове по литература за 12. кл. - Съдържа материали за : Х. Смирненски, Г. Милев, А. Далчев, Е. Багряна, Й. Йовков, Н. Вапцаров, Д. Димов, Д. Талев. - Съдържа и Понятиен апарат ; Библиогр. с. 94 ; 103 - 104.

   ISBN 954-8118-51-3 

   ISBN 978-954-8118-51-4 

  

Сист. No: 43287

- 31 -

РВ/82(076)/К 48ЦБ 42047

Кацарска, Красимира Щерева

   Примерни планове по литература за 9. клас : Пособие за учители и ученици / Красимира Кацарска . - Благоевград : БОН, 2006 . - 224 с. : с табл. ; 20 см

   Съдържа материали за : Омир, Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, Езоп, Лонг, Херодот, Теофаст, Плутарх, Лукиан, Псевдо-Калистен, К. дьо Троа, Т. Малори, Хораций, Вергилий, Константин-Кирил Философ, Методий, Климент Охридски, Константин Преславски, Черноризец Храбър, Йоан Екзарх, Презвитер Козма, Евтимий Търновски, Григорий Цамблак, Владислав Граматик. - Съдържа и Кратък речник на старата бълг. лит. ; Библиогр. с. 223 - 224.

   ISBN 954-8118-49-1 

   ISBN 978-954-8118-49-1 

  

Сист. No: 43289

- 32 -

РВ/886.7-1.09/К 48ЦБ 42049

Кацарска, Красимира Щерева

   Прагове в българската поезия / Красимира Кацарска . - Пловдив : Макрос 2001, 1996 . - 260 с. ; 21 см . -  (Поредица Прагове : Литературнотематични кръгове ; Кн. 1)

   

   ISBN 954-702-007-2 

  

Сист. No: 43291

- 33 -

РВ/886.7-1.09/К 48ЦБ 42051

Кацарска, Красимира Щерева

   Творецът, словото и обществото в българската поезия / Красимира Кацарска . - Пловдив : Макрос 2001, 1996 . - 200 с. ; 21 см . -  (Поредица Прагове : Литературнотематични кръгове ; Кн. 2)

   

   ISBN 954-561-006-4 

  

Сист. No: 43293

- 34 -

ДБ/820/899-023(4-15).09/К 48, РВ/820/899-023(4-15).09/К 48ЦБ 42053

Кацарска, Красимира Щерева

   Западноевропейско средновековие : Уч. помагало / Красимира Кацарска . - Благоевград : БОН, 2011 . - 182 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 178 - 182.

   ISBN 978-954-395-064-5 

  

Сист. No: 43295

- 35 -

РВ/875.09/К 48ЦБ 42055

Кацарска, Красимира Щерева

   Учебно помагало по антична литература за 9. клас : План-тезиси, разработки и есета / Красимира Кацарска . - 4. доп. и прераб. изд. . - Благоевград : [БОН], 2006 . - 432 с. ; 20 см

   Съдържа материали за : Омир, Есхил, Софокъл, Еврипид, Аристофан, Езоп, Лонг, Херодот, Теофаст, Плутарх, Лукиан, Псевдо-Калистен. - Библиогр. с. 425 - 426 ; 431 - 432.

   ISBN 954-8118-55-6 

   ISBN 978-954-8118-55-2 

  

Сист. No: 43299

- 36 -

РВ/820/899.09/К 48ЦБ 42056

Кацарска, Красимира Щерева

   План-тезиси по литература за 10. клас / Красимира Кацарска . - Благоевград : БОН, 2015 . - 532 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-395-145-1 

  

Сист. No: 43300

- 37 -

ДБ/886.7-022.09/К 48, РВ/886.7-022.09/К 48ЦБ 42058

Кацарска, Красимира Щерева

   Старобългарска литература : Уч. помагало / Красимира Кацарска . - 4. прераб. и доп. изд. . - Благоевград : БОН, 2011 . - 356 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 349 - 356.

   ISBN 978-954-395-062-1 

  

Сист. No: 43302

- 38 -

ДБ/886.7(076)/К 48, МС/886.7(076)/К 48, РВ/886.7(076)/К 48ЦБ 42059

Кацарска, Красимира Щерева

   Матура по литература : Ч. I - II / Красимира Кацарска . - 3. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 24 см

   

   Ч. I. 11. клас . - 631 с.

   Понятиен апарат : с. 619 - 629.

   ISBN 978-954-491-764-7  (ч. 1)

  

Сист. No: 43303

- 39 -

ДБ/886.7(076)/К 48, МС/886.7(076)/К 48, РВ/886.7(076)/К 48ЦБ 42060

Кацарска, Красимира Щерева

   Матура по литература : Ч. I - II / Красимира Кацарска . - 3. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Жанет-45, 2012 . - 24 см

   

   Ч. II. 12. клас . - 559 с.

   Понятиен апарат : с. 547 - 557.

   ISBN 978-954-491-765-4  (ч. 2)

  

Сист. No: 43304

- 40 -

РВ/886.7(092)/П 34ЦБ 42106

Тончев, Атанас

   Бий, барабанчик! : Злочестата участ на П. Пенев / Атанас Тончев ; Предг. Димитър Точев . - 3. прераб. и доп. изд. . - София : Световит, 2010 . - 224 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Атанас Тончев Атанасов.

   ISBN 978-954-9761-37-1 

  

Сист. No: 43351

- 41 -

РВ/886.7(092)/Т 73ЦБ 42108

Тончев, Атанас

   Литературни откровения : Крит. бел. / Атанас Тончев ; С предисл. от авт.  ; [Предг.] Благовеста Касабова . - София : Световит, 2015 . - 240 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Атанас Тончев Атанасов. - Съдържа и Творческо единение / Б. Касабова.

   ISBN 978-616-7064-69-8 

  

Сист. No: 43353

Чужда художествена литература

- 42 -

РВ/882-31/А 12ЦБ 42043

Абгарян, Нарине

   Три ябълки паднаха от небето : [Роман] / Нарине Абгарян ; Прев. от рус. Емилия Л. Масларова . - София : Лабиринт, 2016 . - 200 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7055-29-0 

  

Сист. No: 43285

- 43 -

АТ/892.4-31/А 95ЦБ 42040

Ахарони, Ерез

   Тайната на орела : [Роман] / Ерез Ахарони ; Прев. от англ. Богдан Русев . - София : Колибри, 2015 . - 286 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-621-7 

  

Сист. No: 43282

- 44 -

АТ/820(73)-31/Б 21, РВ/820(73)-31/Б 21ЦБ 41973

Балдачи, Дейвид

   Абсолютна памет : Роман / Дейвид Балдачи ; Прев. от англ. Милко Стоименов . - София : Обсидиан, 2016 . - 448 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-769-407-1 

  

Сист. No: 43206

- 45 -

АТ/830-31/Б 26, Ло/830-31/Б 26ЦБ 42033

Баро, Никола

   Ще ме намериш накрая на света : Роман / Никола Баро ; Прев. от нем. Людмила Костова . - София : Enthusiast, 2016 . - 192 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-225-0 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 43274

- 46 -

РВ/820-31/Б 75ЦБ 41991

Брадфорд, Барбара Тейлър

   Имението Кавендън: Жребият е хвърлен : [Роман] / Барбара Тейлър Брадфорд ; Прев. от англ. Нина Рашкова . - София : Плеяда, 2016 . - 360 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. романтична проза)

   

   ISBN 978-954-409-364-8 

  

Сист. No: 43224

- 47 -

РВ/882-31/Б 90ЦБ 42036

Бушков, Александър Александрович

   Пираня: Голата кралица : Роман / Александър Бушков ; Прев. [от рус.] Ива Николова . - София : Персей, 2016 . - 352 с. ; 20 см . -  (Сер. Пираня)

   

   ISBN 978-619-161-103-4 

  

Сист. No: 43278

- 48 -

АТ/820(73)-31/Б 93ЦБ 42031

Бърдик, Серена

   Разходка в Париж : Роман / Серена Бърдик ; Прев. от англ. Дафина Янева-Китанова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 271 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 954-26-1593-0 

   ISBN 978-954-26-1593-4 

  

Сист. No: 43272

- 49 -

РВ/820-31/Б 93ЦБ 41992

Бъркли, Флорънс

   Грозната Джейн : [Роман] / Флорънс Бъркли ; Прев. от англ. Ив. М. Минчев . - 4. изд. . - София : Millenium, 2016 . - 256 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Под знака на любовта)

   

   ISBN 978-954-515-355-6 (Милениум)

  

Сист. No: 43225

- 50 -

РВ/860(7/8)-31/Г 23ЦБ 41996

Гарсия Маркес, Габриел

   Хроника на една предизвестена смърт : [Роман] / Габриел Гарсия Маркес ; Прев. от исп. Емилия Юлзари . - София : Лъчезар Минчев, 2016 . - 111 с. ; 20 см

   В библиогр. каре отбелязано Ново изд.

   ISBN 978-954-412-104-4 

  

Сист. No: 43229

- 51 -

РВ/820(73)-31/Г 84ЦБ 41982

Гришам, Джон

   Теодор Буун: Скандалът : Роман / Джон Гришам ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : Обсидиан, 2016 . - 192 с. ; 20 см

   
   http://www.theodoreboone.com 

   ISBN 978-954-769-408-8 

  

Сист. No: 43215

- 52 -

РВ/820(73)-31/Д 30ЦБ 41975

Де Бласи, Марлена

   Хиляда дни във Венеция : Неочакван роман / Марлена Де Бласи ; Прев. [от англ.] Славянка Мундрова-Неделчева . - 2. изд. . - София : Слънце, 2016 . - 288 с. ; 20 см . -  (Поредица Пътувай и обичай)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-742-178-3 

  

Сист. No: 43208

- 53 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 41988

Джеймс, Джули

   През онази нощ... : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2016 . - 304 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-165-9 

  

Сист. No: 43221

- 54 -

РВ/820(73)-31/Д 53ЦБ 41985

Дивър, Джефри

   Стоманена целувка : [Роман] / Джефри Дивър ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Ера, 2016 . - 455 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Ератрилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-396-6 

  

Сист. No: 43218

- 55 -

РВ/820(73)-31/Д 97ЦБ 41976

Дю Брул, Джак

   [Седемстотин] 700 метра под земята : [Роман] / Джак Дю Брул ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2016 . - 416 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-693-6 

  

Сист. No: 43209

- 56 -

Ло/860(720)-31/Е 88ЦБ 42066

Ескивел, Лаура

   Като гореща вода за шоколад : [Роман] / Лаура Ескивел ; Прев. от исп. Илинда Маркова . - София : Колибри, 2011 . - 224 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-529-897-4 

  

Сист. No: 43310

- 57 -

РВ/820(73)-32/К 54ЦБ 41978

Кинг, Стивън

   Страшни сънища за продан : [Разкази] : Кн. 1 - / Стивън Кинг . - София : Плеяда, 2016 - . - 20 см

   

   Кн. 2 /  С увод от авт.   ; Прев. [от англ.]  Весела Прошкова, и др. . - 2016 . - 336 с.

   Други прев. : П. Боянов, С. Георгиев. Д. Георгиева. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-409-362-4 (кн. 2)

  

Сист. No: 43212

- 58 -

ДБ/820(73)-31/К 63ЦБ 42012

Кларк, Мери Хигинс

   Песен кръвна пее : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2016 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-584-654-7 

  

Сист. No: 43246

- 59 -

АТ/820(73)-31/К 63, РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 42027

Кларк, Мери Хигинс и др.

   Няма да има утре : [Роман] / Мери Хигинс Кларк, Алафеър Бърк ; Прев. [от англ.] Ивайла Божанова . - София : Бард, 2016 . - 288 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард : Съвр. романи)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-687-5 

  

Сист. No: 43265

- 60 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 42005

Клейпас, Лайза

   Искам само теб : [Роман] / Лайза Клейпас ; Прев. от англ. Диана Райкова . - София : Ергон, 2016 . - 352 с. ; 20 см . -  (Библ. Любов и съдба. [Поредица] Сезони на любовта ; 5)

   На кор. : Сезони на любовта - 5. Искам само теб.

   ISBN 978-619-165-053-8 

  

Сист. No: 43238

- 61 -

МС/820(73)-31/К 84, РВ/820(73)-31/К 84ЦБ 41981

Конъли, Джон

   Вълкът през зимата : [Роман] / Джон Конъли ; Прев. [от англ.] Йорданка Пенкова . - [София] : Прозорец, 2016 . - 384 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-885-2 

  

Сист. No: 43214

- 62 -

РВ/820(73)-31/К 85ЦБ 41989

Корнуел, Патриша

   Покварено сърце : [Роман] / Патриша Корнуел ; Прев. [от англ.] Елена Кодинова . - София : Бард, 2016 . - 400 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-695-0 

  

Сист. No: 43222

- 63 -

МС/820(73)-31/К 90, РВ/820(73)-31/К 90ЦБ 41980

Кренц, Джейн Ан

   Споделени тайни : [Роман] / Джейн Ан Кренц ; Прев. от англ. Дори Габровска . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 288 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1598-1 

   ISBN 978-954-26-1598-9 

  

Сист. No: 43210

- 64 -

АТ/820-31/Л 40ЦБ 42025

Лей, Розана

   Вила в Сицилия : [Роман] / Розана Лей ; Прев. [от англ.] Нели Лозанова, Невена Гоцкова . - София : СофтПрес, 2016 . - 456 с. ; 20 см

   Имената на прев. са отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-325-3 

  

Сист. No: 43263

- 65 -

АТ/840-3/Л 40ЦБ 42028

Лейри, Антоан

   Няма да получите омразата ми / Антоан Лейри ; Прев. от фр. Паулина Мичева . - София : Ciela, 2016 . - 80 с. ; 20 см

   [Кн. е по действ. случай - съпругата на авт. е загинала при терористичното нападение в зала "Батаклан" в Париж на 13.11.2015].

   ISBN 978-954-28-2169-4 (Сиела)

  

Сист. No: 43266

- 66 -

РВ/820(73)-31/Л 84ЦБ 41983

Лоуел, Елизабет

   Перфектно докосване : Роман / Елизабет Лоуел ; Прев. от англ. Пепа Стоилова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 336 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1583-3 

   ISBN 978-954-26-1583-5 

  

Сист. No: 43216

- 67 -

РВ/882-31/Л 86ЦБ 41995

Лукяненко, Сергей Василиевич

   КваZи : [Роман] / Сергей Лукяненко ; Прев. [от рус.] Васил Велчев . - София : ИнфоДАР, 2016 . - 396 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-761-578-6 

  

Сист. No: 43228

- 68 -

Ло/840-31/Л 94ЦБ 42089

Льометр, Пиер

   Булчинска рокля : [Роман] / Пиер Льометр ; Прев. от фр. Максим Благоев . - София : Колибри, 2016 . - 296 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. трилъри)

   

   ISBN 978-619-150-601-9 

  

Сист. No: 43334

- 69 -

АТ/882-31/М 31, РВ/882-31/М 31ЦБ 41972

Маринина, Александра

   Ангелите не оцеляват на леда : Роман / Александра Маринина ; Прев. от рус. Здравка Петрова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 496 с. ; 20 см

   А. Маринина е псевд. на Марина Анатолиевна Алексеева.

   ISBN 954-26-1585-Х 

   ISBN 978-954-26-1585-9 

  

Сист. No: 43205

- 70 -

ДБ/820(73)-31/М 46, РВ/820(73)-31/М 46ЦБ 42000

Мелцър, Брад

   Петият убиец : [Роман] / Брад Мелцър ; Прев. от англ. Гриша Атанасов . - София : Ciela, 2016 . - 472 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2080-2 (Сиела)

  

Сист. No: 43233

- 71 -

АТ/820-31/М 79, ДБ/820-31/М 79, Ло/820-31/М 79, РВ/820-31/М 79ЦБ 41990

Мойс, Джоджо

   След теб : Роман / Джоджо Мойс ; Прев. от англ. Илвана Гарабедян . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 400 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1582-5 

   ISBN 978-954-26-1582-8 

  

Сист. No: 43223

- 72 -

РВ/882-31/Н 86ЦБ 41999

Нових, Анастасия

   Сенсей : [Роман] / Анастасия Нових ; Прев. [от рус.] и ред. Вита . - София : Дилок, 2016 . - 248 с. : с ил. ; 20 см . -  (Поредица Изконният от Шамбала ; [Кн.] 3)

   

   ISBN 978-954-2902-47-8 

  

Сист. No: 43232

- 73 -

РВ/820(73)-31/П 28ЦБ 42035

Патерсън, Джеймс

   Възмездие : Роман / Джеймс Патерсън ; Прев. от англ. Стоянка Карачанова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 304 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Мегаселър Хермес)

   

   ISBN 978-954-26-1596-5 

  

Сист. No: 43277

- 74 -

АТ/830-31/П 99ЦБ 42026

Пьоч, Оливер

   Дъщерята на палача и черният монах : Ист. роман / Оливер Пьоч ; Прев. от нем. Младен Влашки . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 384 с. : с к. ; 21 см

   Съдържа и Пътеводител из Пфафенвинкел ; За авт.

   ISBN 954-26-1573-6 

   ISBN 978-954-26-1573-6 

  

Сист. No: 43264

- 75 -

РВ/820(73)-31/Р 29ЦБ 41998

Райън, Антъни

   Огнената кралица : [Роман] / Антъни Райън ; Прев. [от англ.] Иван Иванов . - София : Бард, 2016 . - 736 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Сянката на гарвана ; Кн. 3)

   Името на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-699-8 

  

Сист. No: 43230

- 76 -

РВ/820(73)-31/Р 59ЦБ 41974

Ридъл, А. Дж.

   Атлантската чума : [Роман] / А. Дж. Ридъл ; Прев. [от англ.] Юлиян Стойнов . - София : Бард, 2015 . - 496 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра. Сер. Тайнството на произхода ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-629-5 

  

Сист. No: 43207

- 77 -

АТ/820(73)-31/Р 70ЦБ 42022

Робъртс, Нора

   В пламъка на страстта : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Виктория Нанкинова, Богомил Сеизов . - [София] : Бард, 2016 . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Макгрегър ; [1])

   Имената на прев. са отбелязани на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-682-0 

  

Сист. No: 43260

- 78 -

АТ/820(73)-31/Р 70ЦБ 42023

Робъртс, Нора

   Да изкушиш съдбата : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Катя Георгиева . - [София] : Бард, 2016 . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Макгрегър ; [2])

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-692-9 

  

Сист. No: 43261

- 79 -

АТ/820(73)-31/Р 70ЦБ 42024

Робъртс, Нора

   Всичко е любов : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Катя Георгиева . - [София] : Бард, 2016 . - 224 с. ; 20 см . -  (Поредица Макгрегър ; [3])

   Името на прев. е отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-698-1 

  

Сист. No: 43262

- 80 -

РВ/860-31/С 18ЦБ 42038

Сантос, Каре

   Барселона, гореща като шоколад : [Роман] / Каре Сантос ; Прев. от исп. Любка Славова . - София : Smart books, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   Каре Сантос - псевд. на Макарена Сантос и Торес.

   ISBN 978-619-7120-55-4 (Смарт букс)

  

Сист. No: 43280

- 81 -

МС/820(73)-31/С 36, РВ/820(73)-31/С 36ЦБ 41979

Силва, Даниъл

   Английският шпионин : Роман / Даниъл Силва ; Прев. от англ. Венера Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 447 с. ; 20 см . -  (Сер. Мегаселър)

   

   ISBN 954-26-1586-8 

   ISBN 978-954-26-1586-6 

  

Сист. No: 43213

- 82 -

Ло/875-2/С 53ЦБ 42064

Софокъл

   Антигона : [Трагедия] / Софокъл ; Прев. [от старогр.] Пенчо Славейков ; Авт. на обясн. бел. Александра Танева ; Предг. Мария Бейнова . - София : Скорпио, [2010] . - 96 с. ; 21 см . -  (Библ. на ученика Световна класика)

   Съдържа и Софокъл, Антигона / М. Бейнова.

   ISBN 954-792-368-4 (Scorpio)

   ISBN 978-954-792-368-3 (Scorpio)

  

Сист. No: 43308

- 83 -

МС/820(73)-31/С 55, РВ/820(73)-31/С 55ЦБ 41984

Спаркс, Никълъс

   Никога не си сама : [Роман] / Никълъс Спаркс ; Прев. от англ. Красимира Абаджиева . - София : Ера, 2016 . - 303 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-389-401-7 

  

Сист. No: 43217

- 84 -

АТ/820(73)-31/С 76, МС/820(73)-31/С 76, РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 41977

Стийл, Даниел

   Блу : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Стойка Теодосиева . - [София] : Бард, 2016 . - 304 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард : Съвр. романи)

   Името на прев. отбелязано на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-683-7 

  

Сист. No: 43211

- 85 -

РВ/820(73)-31/Т 35ЦБ 42037

Тарт, Дона

   Малкият приятел : [Роман] / Дона Тарт ; Прев. [от англ.] Стефан Аврамов . - София : Еднорог, 2015 . - 720 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-365-172-6 

  

Сист. No: 43279

- 86 -

АТ/820-31/Т 83ЦБ 42029

Тримейн, Роуз

   Пътят към дома : [Роман] / Роуз Тримейн ; Прев. от англ. Надежда Розова . - София : ICU, 2016 . - 416 с. ; 21 см

   Съдържа и За прев.

   ISBN 978-619-7153-13-2 (АйСиЮ)

  

Сист. No: 43270

- 87 -

Ло/830-31/Т 86, РВ/830-31/Т 86ЦБ 42075

Троянов, Илия

   Власт и съпротива : [Роман] / Илия Троянов ; Прев. от нем. Любомир Илиев . - София : Ciela, 2016 . - 440 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2139-7 (Сиела)

  

Сист. No: 43319

- 88 -

АТ/820(73)-31/Ф 50, МС/820(73)-31/Ф 50, РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 41986

Филипс, Сюзън Елизабет

   Да целунеш ангел : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Тинко Трифонов . - София : Ибис, 2016 . - 344 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-171-0 

  

Сист. No: 43219

- 89 -

АТ/820(94)-31/Ф 60ЦБ 42032

Фланаган, Ричард

   Тесният път към далечния север : [Роман] / Ричард Фланаган ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2016 . - 432 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-150-752-8 

  

Сист. No: 43273

- 90 -

РВ/820-31/Ф 69ЦБ 42004

Фолет, Кен

   На орлови криле : [Роман] / Кен Фолет ; Прев. [от англ.] Боряна Даракчиева . - София : Артлайн Студиос, 2016 . - 468 с. ; 23 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-193-062-3 (Artline Studios)

  

Сист. No: 43237

- 91 -

Ло/820-31/Х 70ЦБ 42072

Хоукинс, Паула

   Момичето от влака : [Роман] / Паула Хоукинс ; Прев. от англ. Маргарита Терзиева . - София : Enthusiast, 2015, '16 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-179-6 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 43316

- 92 -

Ло/820(73)-31/Х 70, РВ/820(73)-31/Х 70ЦБ 42087

Хоули, Ноа

   Преди катастрофата : [Роман] / Ноа Хоули ; Прев. от англ. Виктория Иванова . - София : СофтПрес, 2016 . - 384 с. ; 20 см . -  (Поредица Хит Трилър)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-619-151-321-5 

  

Сист. No: 43332

- 93 -

РВ/820(73)-31/Х 71ЦБ 42034

Хофман, Пол

   Плясъкът на крилете му : [Роман] / Пол Хофман ; Прев. [от англ.] Иван Иванов . - София : Бард, 2015 . - 432 с. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. е продълж. на Лявата ръка на Бога и Петата погибел.

   ISBN 978-954-655-643-1 

  

Сист. No: 43276

- 94 -

РВ/830(436)(081.2)/Ц 29ЦБ 42103

Цвайг, Стефан

   Избрани творби : [Новели] / Стефан Цвайг ; Прев. от нем. Димитър Стоевски . - София : Муузон, 2016 . - 140 с. ; 20 см . -  ([Сер.] Спец. изд. Biograph)

   Съдържа : Невидимата сбирка ; Случката край Женевското езеро ; Писмо на една непозната. - Спец. изд. [за сп.] Биограф.

   ISBN 978-619-158-040-8 

  

Сист. No: 43348

- 95 -

МС/820(73)-31/Ч 16, РВ/820(73)-31/Ч 16ЦБ 41971

Чайлд, Линкълн

   Забравената стая : [Роман] / Линкълн Чайлд ; Прев. [от англ.] Асен Георгиев . - [София] : Бард, 2016 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-706-3 

  

Сист. No: 43204

Българска художествена литература

- 96 -

АТ/886.7-054.7-1/-9/З-96ЦБ 42041

Зуркова, Краси

   Самодива : [Роман] / Краси Зуркова . - София : Егмонт България, 2015 . - 416 с. ; 20 см

   
   http://facebook:krassizourkovaauthor 

   ISBN 978-954-27-1476-7 

  

Сист. No: 43283

- 97 -

РВ/886.7-31/Л 75ЦБ 42085

Лов, Оура

   Докосване : [Роман] / Оура Лов . - София : Бард, 2016 . - 448 с. ; 20 см

   Оура Лов - псевд. на Радка Гочева Тишелова.

   ISBN 978-954-655-694-3 

  

Сист. No: 43330

- 98 -

РВ/886.7-4/М 32ЦБ 42090

Марков, Георги Иванов

   Ходенето на българина по мъките : Есета : Ч. 3. / Георги Марков ; Състав., ред., бел. Тони Николов . - София : Фонд. Комунитас, 2016 . - 356 с. ; 21 см

   Съдържа и Г. Марков - живот в дати. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - С бел. под линия ; Именен показалец.

   ISBN 978-619-224-000-4 

  

Сист. No: 43335

- 99 -

РВ/886.7-31/Н 45ЦБ 42003

Недков, Димитър

   Президентът : Роман-утопия / Димитър Недков . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 272 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-09-1079-6 

  

Сист. No: 43236

- 100 -

Ло/886.7-32/О-13ЦБ 42069

Обича ме, не те обича  : Нови разкази за любов /  Състав. Захари Карабашлиев . - София : Ciela, 2016 . - 192 с. ; 21 см

   Съдържа разкази от : А. Попов, В. Панайотов, В. Зарев, Г. Филиповска, Г. Господинов, Г. Томов, Е. А. Видински, Е. Андреев, З. Карабашлиев, И. Иванов, И. Любомиров, К. Димитрова, М. Иванова, П. Ранчев, Р. Парушев, Т. Димова.

   ISBN 978-954-28-2002-4 (Сиела)

  

Сист. No: 43313

- 101 -

РВ/886.7-31/Р 27ЦБ 41997

Райкова, Венета

   Вещицата : [Роман] / Венета Райкова . - София : Enthusiast, 2016 . - 344 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-164-222-9 (Ентусиаст)

  

Сист. No: 43231

- 102 -

РВ/886.7-31/Р 32ЦБ 42002

Ралчевски, Мартин Атанасов

   Антихрист : Роман / Мартин Ралчевски . - Пловдив : Хермес, 2016 . - 288 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-26-1595-8 

  

Сист. No: 43235

- 103 -

РВ/886.7-17/Т 73ЦБ 42104

Тончев, Атанас

   Усмивките на таралежа : Стихове, закачки и памфлети, сатирически портр., басни, разни злободневки, полит. задевки и истории амурни с преживявания бурни, актуални епигр. за житейски мелодрами, и от извора водица - общо - шарена солчица / Атанас Тончев ; [Предг.] Пенчо Чернаев . - София : Световит, 2010 . - 136 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Атанас Тончев Атанасов. - Съдържа и С вкус на шарена солчица / П. Чернаев.

   ISBN 954-9761-85-1 

  

Сист. No: 43349

- 104 -

РВ/886.7-323/Т 73ЦБ 42105

Тончев, Атанас

   Да си имаме уважението : Хумор и сатира / Атанас Тончев ; [Предг.] Иван Вълов . - София : Световит, 2010 . - 168 с. : с ил. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Атанас Тончев Атанасов. - Съдържа и Да му имаме уважението / И. Вълов.

  

Сист. No: 43350

- 105 -

РВ/886.7-4/Т 73ЦБ 42107

Тончев, Атанас

   Докосване до съкровеното : Срещи и разговори с именити и колоритни личности / Атанас Тончев ; [Предг.] Наташа Манолова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Световит, 2013 . - 376 с. : с портр., факс. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Атанас Тончев Атанасов. - Съдържа и Когато обичаш професията си... / Н. Манолова ; Отгласи.

   ISBN 978-619-7064-01-8 

  

Сист. No: 43352

- 106 -

Ло/886.7-32/Ч 64ЦБ 42086

Чепилов, Тео

   Ситуация след ситуация : [Разкази] / Тео Чепилов . - София : Колибри, 2016 . - 166 с. ; 20 см

   Тео Чепилов - псевд. на Владислав Любомиров Чепилов.

   ISBN 978-619-150-829-7 

  

Сист. No: 43331

- 107 -

Ло/886.7-31/Ш 97, РВ/886.7-31/Ш 97ЦБ 41993

Шумналиев, Димитър Георгиев

   Бяло сладко : [Роман] / Димитър Шумналиев . - 2. прераб. изд. . - София : Колибри, 2016 . - 421 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 419 - 420.

   ISBN 978-619-150-854-9 

  

Сист. No: 43226

Литература за деца и юноши

- 108 -

РД/886.6-93-34/Д 77ЦБ 42019

Донев, Киро

   Приказки за годишните времена / Киро Донев ; Худож. Яна Попова, Александър Каевски ; Прев. [от макед.] Деница Дабижева . - [София] : Светлана Янчева - Изида, 2016 . - 64 с. : с цв. ил. ; 24 см

   

   ISBN 978-619-704-058-6 

  

Сист. No: 43256

- 109 -

РД/839.6-93-31/Е 23ЦБ 42007

Егеланд, Том

   Съкровището от Константинопол : Роман за млади читатели / Том Егеланд ; Прев. [от норв.] Ростислав Петров . - [София] : Персей, 2016 . - 256 с. : с ил. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-161-107-2 

  

Сист. No: 43240

- 110 -

РД/882-93-91/З-73ЦБ II 2886

Златното ключе или приключенията на Буратино  : По приказката на А. Толстой /  Ил. Ана Григориев ; Прев. [от рус.] Иванка Димитрова Карамалакова . - [София] : Фют, 2016 . - [62] с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Приказна съкровищница)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-199-123-5 

  

Сист. No: 43253

- 111 -

РД/882-93-34/И 85ЦБ 42020

Йотова, Христина Ценкова

   Руски народни приказки /  Подб. и литературна обраб. Христина Йотова . - София : СофтПрес, 2013 . - 112 с. : с ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказна съкровищница)

   Името на авт. на литературна обраб. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа : Василиса Прекрасна ; Златната рибка ; Царкинята жаба ; Вълшебният пръстен ; Морският цар и Василиса Премъдра ; Баба Яга ; Иван царският син и сивият вълк ; Медното, сребърното и златното царство ; По заповед на щуката ; Иди не знам къде и донеси не знам какво.

   ISBN 978-619-151-046-7 

  

Сист. No: 43257

- 112 -

Ло/820(73)-93-31/К 54, РД/820(73)-93-31/К 54ЦБ 42065

Кини, Джеф

   Дневникът на един Дръндьо: Двама са малко, трима са много : [Роман в картинки] / Джеф Кини ; Прев. [от англ.] Михаил Балабанов . - София : Дуо Дизайн, [2016] . - 218 с. : с ил. ; 21 см . -  (Поредица Дневникът на един Дръндьо ; 7)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Съдържа и За авт.

   ISBN 978-954-8396-68-4 (Duo design)

  

Сист. No: 43309

- 113 -

РД/882-93-91/К 84ЦБ II 2887

Конче-гърбоконче  : По приказката на П. Ершов /  Ил. Ана Григориев ; Прев. [от рус.] Иванка Димитрова Карамалакова . - [София] : Фют, 2016 . - [64] с. : с цв. ил. ; 27 см . -  (Поредица Приказна съкровищница)

   Името на прев. отбелязано в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-199-119-8 

  

Сист. No: 43254

- 114 -

РД/886.7-93-34/Н 74ЦБ 42021

Николов, Любомир Славов

   Нови вълшебни приказки / Любомир Николов . - София : СофтПрес, 2016 . - 112 с. : с ил. ; 24 см . -  ([Поредица] Приказна съкровищница)

   

   ISBN 978-619-151-288-1 

  

Сист. No: 43258

- 115 -

РД/839.7-93-34/Н 91ЦБ II 2888

Норквист, Свен

   Петсън и Финдъс спят на къмпинг в двора : [Приказка] /  Текст и ил. Свен Норквист ; Прев. [от швед.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2016] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Петсън и котарачето Финдъс)

   Името на прев. отбелязано на задната кор.

   ISBN 978-954-625-612-6 

  

Сист. No: 43259

- 116 -

РД/839.7-93-34/Н 91ЦБ II 2889

Норквист, Свен

   Как Финдъс оправи неразбориите в градината : [Приказка] /  Текст и ил. Свен Норквист ; Прев. [от швед.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2016] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Петсън и котарачето Финдъс)

   Името на прев. отбелязано на задната кор.

   ISBN 978-954-625-597-6 

  

Сист. No: 43267

- 117 -

РД/839.7-93-34/Н 91ЦБ II 2890

Норквист, Свен

   Палачинковата торта за рождения ден на Финдъс : [Приказка] /  Текст и ил. Свен Норквист ; Прев. [от швед.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2016] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Петсън и котарачето Финдъс)

   Името на прев. отбелязано на задната кор.

   ISBN 978-954-625-572-3 

  

Сист. No: 43268

- 118 -

РД/839.7-93-34/Н 91ЦБ II 2891

Норквист, Свен

   Финдъс се изнася от къщата на Петсън : [Приказка] /  Текст и ил. Свен Норквист ; Прев. [от швед.] Екатерина Латева . - [София] : Фют, [2016] . - [24] с. : с цв. ил. ; 28 см . -  (Поредица Петсън и котарачето Финдъс)

   Името на прев. отбелязано на задната кор.

   ISBN 978-954-625-902-8 

  

Сист. No: 43269

- 119 -

Ло/892.7-93-34/П 87ЦБ 42068

Приказки от хиляда и една нощ  /  Прев. Л. Георгиев, Цветана Узунова-Калудиева, Павлина Кюльовска-Мурат ; Ил. Х. Форд . - [София] : Пан, [2014] . - 144 с. : с ил. ; 20 см

   Съдържа и Хиляда и една години Хиляда и една нощ. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с., а името на ил. - в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-660-434-7 

  

Сист. No: 43312

- 120 -

Ло/886.7-93-91/С 75ЦБ 42063

Стефанова, Нели

   [Двадесет и три] 23 приказки : 130 оригинални цв. ил. на нем. худож. /  [По] Братя Грим [Вилхелм и Якоб] ; Прев. и адапт. Нели Стефанова ; Ил. О. Кубел и др . - [София] : Византия, [2016] . - 168 с. : с цв. ил. ; 24 см

   Имената на ил., прев. и адапт. отбелязани на задната кор.

   ISBN 978-954-8022-84-2 

  

Сист. No: 43307

- 121 -

РД/882-93-34/Ч 93ЦБ 42018

Чуб, Наталия Валентиновна

   Приказки за лека нощ / Наталия Чуб ; Худож. Марина Пузиренко ; Прев. от рус. Златка Петрова . - [Пловдив] : Коала прес, 2016 . - 32 с. : с цв. ил. ; 21Х21 см

   Имената на худож. и прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-619-7134-30-8 

  

Сист. No: 43255

- 122 -

Ло/894.35-93-31/Ш 41ЦБ 42088

Шафак, Елиф

   Сакъз Сардуня : [Роман за деца] / Елиф Шафак ; Прев. от тур. Севджан Кендже . - София : Егмонт България, 2016 . - 143 с. : с ил. ; 19 см

   

   ISBN 978-954-27-1722-5 

  

Сист. No: 43333

Отраслева литература за деца и юноши

- 123 -

Ло/087.5:949.72/Г 63ЦБ 42077

Голяма книга История на България в приказки и разкази  : Христоматия по родна история /  Ред. Цанко Лалев ; Ил. Васил Атанасов, Кирил Буюклийски ; [С предг.]  . - София : Пан, 2016 . - 256 с. : с ил. ; 24 см

   Името на ред. отбелязано в библиогр. каре, а имената на ил. - на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-660-738-6 

  

Сист. No: 43321

География

История

- 124 -

РВ/949.72.052.3/М 32ЦБ II 2885

Марков, Георги Георгиев

   Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914 - 1919 : Кн. 1 - / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2016 - . - 27 см

   

   Кн. 1. Заплитането . - 2016 . - 416 с. : с ил., снимки, факс.

   Съдържа и Книгоописание за любознателни четци ; Рез. на англ. ез. : с. 415 - 416.

   ISBN 978-954-09-1072-7 (кн. 1)

  

Сист. No: 43243

- 125 -

РВ/930.9/М 46ЦБ 41987

Мелер, Ха. А.

   Най-големите лъжи в историята II / Ха. А. Мелер ; Прев. [от нем.] Алеко Дянков . - София : Бард, 2016 . - 288 с. : с ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-689-9 

  

Сист. No: 43220

- 126 -

РВ/949.72.05(092)/Р 12ЦБ 42009

Радев, Симеон Трайчев

   Лица и събития от моето време : Спомени : Т. 1 - / Симеон Радев ; Състав. и предг. Красимир Каракачанов, Цочо Билярски . - София : Захарий Стоянов ; Фонд. ВМРО, 2014 - . - 24 см

   

   Т. 6 . - 2016 . - 900 с.

   С бел. под линия.

   ISBN 978-954-09-1037-6 (т. 6)

  

Сист. No: 43242

- 127 -

РВ/949.72.04/Ц 18ЦБ 42079

Цанов, Илия Хаджитомакиев

   Из записките ми : По въстанието във Видинско, Кулско, Белоградчишко и Ломско ; Из бел. ми по съденето на преживелите войводата Ботева ; Из бел. ми по Съединението / Илия Цанов ; Състав., предг., бел. Веселина Антонова . - София : Сиби, 2011 . - 264 с. : с ил. ; 22 см

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Висшия адвокатски съвет. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-730-719-3 

  

Сист. No: 43324

Краезнание - отраслева литература

- 128 -

Кр/К904:930.27/Б 90ЦБ 42100

[Осемдесет] 80/80 Христо Буюклиев и Августа Траяна  : Сб. с 80 науч.-попул. статии, посветен на 80-годишнината на Х. Буюклиев / Христо Буюклиев ; Състав. [и предг.] Светла Димитрова ; Ред. [и предг.] Вера Бонева . - В. Търново : Фабер, 2016 . - 256 с. : със снимки ; 24 см

   Съдържа и Х. Буюклиев на 60 г. / Д. Янков ; Ст.н.с. Х. Буюклиев на 70 г. / М. Минкова, Д. Янков ; Х. Буюклиев и Ист. музей в Ст. Загора / С. Димитрова. - Изд. на Инст. за приложна музеология - София.

   ISBN 978-619-00-0513-1 

 корица | съдържание 

Сист. No: 43345

- 129 -

Кр/К352.075/Я 51ЦБ 42092

Янакиев, Иван Георгиев

   История на кметовете в Змейово / Иван Янакиев . - [Ст. Загора] : SMS-Трибуна, 2016 . - 72 с. : със снимки ; 21 см

   Съдържа и Разказ на С. Баров за неговото житие, кметувал в с. Змейово три пъти - през 1921 г., 1933 г. и 1944 г. - Списък на снимки на кметовете.

  

Сист. No: 43337

- 130 -

Кр/К886.7(092)/Я 54, РВ/К886.7(092)/Я 54ЦБ 42091

Янев, Георги Георгиев

   Писано и неписано : Живот в провинцията : [Мемоари] / Георги Янев . - София : Литературен форум, 2016 . - 214 с. ; 20 см . -  (Библ. Бълг. сбирка)

   

   ISBN 978-954-740-091-7 

  

Сист. No: 43336

Краезнание - художествена литература

- 131 -

Кр/К886.7-8/Б 78ЦБ 42101

Брацов, Димитър Генов

   Орис моя, неизбежна и метежна : [Откровения] / Димитър Брацов ; Ред. [и предг.] Стойчо Маджарски . - Ст. Загора : Кота, 2015 (Ст. Загара : печ. Кота принт) . - 144 с. : с ил. ; 23 см

   Стойчо Маджарски - псевд. на Стойчо Митев Стойчев. - Съдържа и Верен на себе си / С. Маджарски ; Скромно мнение на един професор по ветер. медицина / И. Въшин ; Другият Брацов / Г. Захариев.

   ISBN 978-954-305-410-7 

  

Сист. No: 43346

- 132 -

Кр/К886.7-8/Б 78ЦБ 42102

Брацов, Димитър Генов

   Легенди и митове : [Откровения] / Димитър Брацов ; Ред. [и предг.] Стойчо Маджарски . - Ст. Загора : Кота, 2013 (Ст. Загара : печ. Кота принт) . - 312 с. : с ил. ; 23 см

   Стойчо Маджарски - псевд. на Стойчо Митев Стойчев. - Съдържа и статии от екип на оптика DFD, екип на аптека Галения, В. Кръстев, Й. Атанасов, Д. Гяхова, М. Райчева, Д. Райчев, С. Милев, П. Желязков, Д. Мочев, Д. Черковска, О. Стоилов, Е. Димитрова, Т. Маждраков, М. Маждракова, Н. Пеев, К. Петрова.

   ISBN 978-954-305-354-4 

  

Сист. No: 43347

- 133 -

Кр/К886.7-1/М 64, РВ/К886.7-1/М 64ЦБ 42030

Минев, Миньо Дончев

   Боксов мач : Избрани стихотворения от 16 стихосбирки / Миньо Минев . - Ст. Загора : Кота, 2016 . - 134 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 133.

   ISBN 978-954-305-419-0 

  

Сист. No: 43271

- 134 -

АТ/К886.7-32/С 77, Кр/К886.7-32/С 77, Ло/К886.7-32/С 77, РВ/К886.7-32/С 77ЦБ 42084

Стоев, Светлин Йорданов

   Будни сънища : От другата страна на времето : [Разкази] / Светлин Стоев ; Увод Таньо Клисуров . - [Пловдив] : FastPrintBooks, 2016 . - 143 с. : с ил. ; 21 см

   

   ISBN 978-619-7312-07-2 (ФастПринтБукс)

  

Сист. No: 43329


 Индекс по АВТОРИ

Абаджиева, Красимира 83 
Абаджиева, Красимира Светославова 83 
Абгарян, Нарине 42 
Аврамов, Стефан 85 
Алексеева, Марина Анатолиевна 69 
Ангелов, Петьо 25 
Ангелов, Петьо Димитров 25 
Андреев, Емил 100 
Антонова, Веселина 127 
Антонова, Веселина Йорданова 127 
Атанасов, Атанас Тончев 40 41 103 104 105 
Атанасов, Васил 123 
Атанасов, Гриша 70 
Атанасов, Гриша Александров 70 
Атанасова, Венера 81 
Атанасова, Венера Иванова 81 
Ахарони, Ерез 43 
Балабанов, Михаил 112 
Балабанов, Михаил Христов 112 
Балдачи, Дейвид 44 
Балканджиева, Благовеста 1 11 
Балканджиева, Благовеста Раданова 1 11 
Баро, Никола 45 
Бейли, Франсис Лий 3 
Бейнова, Мария 82 
Бейнова, Мария Колева 82 
Бенатов, Валентин 6 
Билярски, Цочо 126 
Билярски, Цочо Василев 126 
Благоев, Максим 68 
Благоев, Максим Александров 68 
Божанова, Ивайла 58 59 
Божанова, Ивайла Русева 58 59 
Бонева, Вера 128 
Бонева, Вера Петрова 128 
Бончовски, Петър 4 
Бончовски, Петър Георгиев 4 
Ботева, Весела 27 
Боянов, Павел 57 
Боянов, Павел Валериев 57 
Брадфорд, Барбара Тейлър 46 
Брайков, Валентин 3 5 25 
Брайков, Валентин Стефанов 3 5 25 
Братя Грим [Вилхелм и Якоб] 120 
Брацов, Димитър 131 132 
Брацов, Димитър Генов 131 132 
Брук, Л. 120 
Бурилкова, Ива 6 
Бурилкова, Ива Тодорова 6 
Бушков, Александър 47 
Бушков, Александър Александрович 47 
Буюклиев, Христо 128 
Буюклиев, Христо Иванов 128 
Буюклийски, Кирил 123 
Бърдик, Серена 48 
Бърк, Алафеър 59 
Бъркли, Флоранс 49 
Бъркли, Флоренс 49 
Бъркли, Флорънс 49 
Бърн, Едмънд 8 
Велчев, Васил 67 
Велчев, Васил Константинов 67 
Видински, Емануил А. 100 
Вита 72 
Владикин, Любомир 9 
Владикин, Любомир Николаев 9 
Влашки, Младен 74 
Влашки, Младен Цветанов 74 
Вълов, Иван 104 
Вълов, Иван Маринов 104 
Въшин, Иван 131 
Габровска, Дори 63 
Габровска, Дори Генадиева 63 
Гарабедян, Илвана 71 
Гарабедян, Илвана Иванова 71 
Гарсия Маркес, Габриел 50 
Георгиев, Антони 25 
Георгиев, Антони Емилов 25 
Георгиев, Асен 95 
Георгиев, Асен Георгиев 95 
Георгиев, Л. 119 
Георгиев, Стефан 57 
Георгиева, Диляна 57 
Георгиева, Катя 78 79 
Гилбърт, Матю 8 
Главанакова, Александра 11 
Главанакова, Александра Константинова 11 
Господинов, Георги 100 
Гоцкова, Невена 64 
Гоцкова, Невена Илиева 64 
Градинарова, Таня 4 
Градинарова, Таня Панайотова 4 
Гранитски, Иван 10 
Григориев, Ана 110 113 
Грим, Вилхелм 120 
Грим, Якоб 120 
Гришам, Джон 51 
Дабижева, Деница 108 
Даракчиева, Боряна 90 
Даскалова, Яна 20 
Даскалова, Яна Пламенова 20 
Де Бласи, Марлена 52 
Джеймс, Джули 53 
Дивър, Джефри 54 
Дивър, Джефри Уилдс 54 
Димитров, Иван Йорданов 10 
Димитрова, Кристин 100 
Димитрова, Светла 128 
Димитрова, Светла Бориславова 128 
Димова, Теодора 100 
Добчев, Петко 11 
Добчев, Петко Запрянов 11 
Доковска, Даниела 1 3 11 13 21 
Доковска, Даниела Стефанова 1 3 11 13 21 
Донев, Киро 108 
Дончева, Илиана 27 
Дършовиц, Алън Мортън 3 
Дю Брул, Джак 55 
Дянков, Алеко 125 
Дянков, Алеко Кръстанов 125 
Егеланд, Том 109 
Екимджиев, Михаил 13 
Екимджиев, Михаил Тихолов 13 
Ершов, Пьотр Павлович 113 
Ескивел, Лаура 56 
Зарев, Владимир 100 
Захариев, Георги 131 
Зуркова, Краси 96 
Иванов, Иван 75 93 
Иванов, Иво 100 
Иванова, Виктория 92 
Иванова, Мирела 100 
Иванова, Ружа 14 
Иванова, Ружа Денева 14 
Илиев, Любомир 87 
Илиев, Любомир Димитров 87 
Йовева, Таня 12 
Йовева, Таня Василева 12 
Йотова, Христина 111 
Йотова, Христина Ценкова 111 
Каевски, Александър 108 
Карабашлиев, Захари 100 
Каракачанов, Красимир 126 
Каракачанов, Красимир Дончев 126 
Карамалакова, Иванка Димитрова 110 113 
Карачанова, Стоянка 73 
Карачанова, Стоянка Христова 73 
Карпентър, Дейвид 25 
Касабова, Благовеста 41 
Касабова, Благовеста Йорданова 41 
Кацарска, Красимира 15 16 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Кацарска, Красимира Щерева 15 16 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Кацарска-Тасева, Красимира Щерева 15 16 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
Кендже, Севджан 122 
Кинг, Стивън 57 
Кинг, Стивън Едуин 57 
Кини, Джеф 112 
Кларк, Мери Хигинс 58 59 
Клейпас, Лайза 60 
Клисуров, Таньо 134 
Клисуров, Таньо Стоянов 134 
Кодинова, Елена 62 
Кодинова, Елена Любенова 62 
Конъли, Джон 61 
Корнуел, Патриша 62 
Корнуел, Патриша Д. 62 
Костова, Людмила 45 
Костова, Людмила Константинова 45 
Кренц, Джейн Ан 63 
Кубел, О. 120 
Кънчев, Динко 21 
Кюльовска-Мурат, Павлина 119 
Лалев, Цанко 123 
Латева, Екатерина 115 116 117 118 
Латева, Екатерина Иванова 115 116 117 118 
Лей, Розана 64 
Лейри, Антоан 65 
Лов, Оура 97 
Лозанова, Нели 64 
Лозанова, Нели Иванова 64 
Лоуел, Елизабет 66 
Лукяненко, Сергей 67 
Лукяненко, Сергей Василиевич 67 
Льометр, Пиер 68 
Любомиров, Илиян 100 
Маджарски, Стойчо 131 132 
Манолова, Мария 17 
Манолова, Мария Георгиева 17 
Манолова, Наташа 105 
Манушева, Ирина 8 
Манушева, Ирина Борисова 8 
Маринина, Александра 69 
Марков, Георги 98 124 
Марков, Георги Георгиев 124 
Марков, Георги Иванов 98 
Маркова, Илинда 56 
Маркова, Илинда Стефанова 56 
Масларова, Емилия Л. 42 
Масларова, Емилия Любенова 42 
Мелер, Ха. А. 125 
Мелцър, Брад 70 
Минев, Миньо 133 
Минев, Миньо Дончев 133 
Минкова, Мариана 128 
Минчев, Ив. М. 49 
Мичева, Паулина 65 
Мичева, Паулина Стойчева 65 
Мойс, Джоджо 71 
Молев, Владимир 89 
Молев, Владимир Георгиев 89 
Мундрова-Неделчева, Славянка 52 
Мундрова-Неделчева, Славянка Димитрова 52 
Нанев, Христо 2 
Нанкинова, Виктория 77 
Недков, Димитър 99 
Николов, Любомир 114 
Николов, Любомир Славов 114 
Николов, Тони 98 
Николов, Тони Георгиев 98 
Николова, Ива 47 
Николова, Ива Митева 47 
Нових, Анастасия 72 
Норквист, Свен 115 116 117 118 
Орфурт, К. 120 
Палангурски, Милко 19 
Палангурски, Милко Стоянов 19 
Панайотов, Васил 100 
Парушев, Радослав 100 
Патерсън, Джеймс 73 
Паунова, Вера 53 
Пенкова, Йорданка 61 
Пенкова, Йорданка Христова 61 
Петров, Ростислав 109 
Петрова, Здравка 69 
Петрова, Здравка Станчева 69 
Петрова, Златка 121 
Попов, Алек 100 
Попова, Яна 108 
Прошкова, Весела 57 
Прошкова, Весела Богомилова 57 
Пузиренко, Марина 121 
Пузиренко, Марина А. 121 
Пунев, Благовест 14 
Пунев, Благовест Атанасов 14 
Пьоч, Оливер 74 
Радев, Симеон 126 
Радев, Симеон Трайчев 126 
Разбойникова, София 21 
Разбойникова, София Николова 21 
Райкова, Венета 101 
Райкова, Диана 60 
Райкова, Диана Христова 60 
Райкова-Георгиева, Венета Руменова 101 
Райън, Антъни 75 
Ралчевски, Мартин 102 
Ралчевски, Мартин Атанасов 102 
Ранчев, Палми 100 
Рашкова, Нина 46 
Рашкова, Нина Николаева 46 
Ридъл, А. Дж. 76 
Робъртс, Нора 77 78 79 
Розов, Филко 22 
Розов, Филко Трендафилов 22 
Розова, Надежда 51 86 
Розова, Надежда Иванова 51 86 
Русев, Богдан 43 
Русев, Богдан Бориславов 43 
Сантос и Торес, Макарена 80 
Сантос, Каре 80 
Сеизов, Богомил 77 
Силва, Даниъл 81 
Славейков, Пенчо 82 
Славейков, Пенчо Петков 82 
Славов, Петър 9 
Славова, Любка 80 
Софокъл 82 
Спаркс, Никълъс 83 
Стефанова, Нели 120 
Стефанова, Снежана 13 
Стефанова, Снежана Христова 13 
Стийл, Даниел 84 
Стоев, Светлин 134 
Стоев, Светлин Йорданов 134 
Стоевски, Димитър 94 
Стоилова, Пепа 66 
Стоилова, Пепа Стоилова 66 
Стоименов, Милко 44 
Стоименов, Милко Христов 44 
Стойнов, Юлиян 55 76 
Стойнов, Юлиян Иванов 55 76 
Стойчев, Стойчо Митев 131 132 
Танева, Александра 82 
Танева, Александра Антонова 82 
Тарт, Дона 85 
Теодосиева, Стойка 84 
Теодосиева, Стойка Димитрова 84 
Терзиева, Маргарита 91 
Терзиева, Маргарита Александрова 91 
Тишелова, Радка Гочева 97 
Тодоров, Антон 23 
Тодоров, Антон Динев 23 
Толстой, Алексей 110 
Томов, Георги 100 
Тончев, Атанас 40 41 103 104 105 
Точев, Димитър 40 
Тримейн, Роуз 86 
Трифонов, Тинко 88 
Трифонов, Тинко Илиев 88 
Троянов, Илия 87 
Узунова-Калудиева, Цветана 119 
Филиповска, Ганка 100 
Филипс, Сюзън Елизабет 88 
Фланаган, Ричард 89 
Фолет, Кен 90 
Форд, Х. 119 
Хараламбиев, Хари 24 
Хараламбиев, Хари Николов 24 
Хей, П. 120 
Хинкел, К. 120 
Хоукинс, Паула 91 
Хоули, Ноа 92 
Хофман, Пол 93 
Христова, Теодора 134 
Цанов, Илия 127 
Цанов, Илия Хаджитомакиев 127 
Цвайг, Стефан 94 
Чайлд, Линкълн 95 
Чепилов, Владислав Любомиров 106 
Чепилов, Тео 106 
Чернаев, Пенчо 103 
Чернаев, Пенчо Маринов 103 
Чернев, Силви 14 
Чернев, Силви Василев 14 
Чернева, Юлия 54 
Чернева, Юлия Недкова 54 
Чуб, Наталия 121 
Чуб, Наталия Валентиновна 121 
Шао Хончи 27 
Шафак, Елиф 122 
Шумналиев, Димитър 107 
Шумналиев, Димитър Георгиев 107 
Шурбанов, Александър 25 
Шурбанов, Александър Владимиров 25 
Юлзари, Емилия 50 
Юлзари, Емилия Матеева 50 
Янакиев, Иван 129 
Янакиев, Иван Георгиев 129 
Янев, Георги 130 
Янев, Георги Георгиев 130 
Янева-Китанова, Дафина 48 
Янева-Китанова, Дафина Янкова 48 
Янков, Димитър 128 
Angelov, Petyo Dimitrov 25 
Balkandzhieva, Blagovesta 11 
Braykov, Valentin 25 
Carpenter, David 25 
Dobchev, Petko 11 
Dokovska, Daniela 11 
Georgieff, Anthony 25 
Georgiev, Antony Emilov 25 
Glavanakova, Aleksandra 11 
Surbanov, Aleksandar Vladimirov 25 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Абсолютна памет 44 
Адвокатската защита по граждански дела 22 
Адвокатски преглед 1 
Алеко Константинов 28 
Ангелите не оцеляват на леда 69 
Английският шпионин 81 
Антигона 82 
Антихрист 102 
Атлантската чума 76 
Барселона, гореща като шоколад 80 
Бий, барабанчик! 40 
Блу 84 
Боксов мач 133 
Будни сънища 134 
Булчинска рокля 68 
Българската адвокатура 7 
Бяло сладко 107 
В пламъка на страстта 77 
Вещицата 101 
Вила в Сицилия 64 
Висш адвокатски съвет 1925 - 2010 11 
Власт и съпротива 87 
Всичко е любов 79 
Възмездие 73 
Вълкът през зимата 61 
Глобалната промяна 8 
Голяма книга История на България в приказки и разкази 123 
Голямата война и българският меч над Балканския възел 1914 - 1919 124 
Грозната Джейн 49 
Да изкушиш съдбата 78 
Да си имаме уважението 104 
Да целунеш ангел 88 
Данък върху добавената стойност и акциз при вътреобщностната търговия в европейския съюз 9 
Дневникът на един Дръндьо: Двама са малко, трима са много 112 
Договорът за продажба - спътник на цивилизацията 5 
Докосване 97 
Докосване до съкровеното 105 
Дъщерята на палача и черният монах 74 
Европа за хората - достойният труд на достойните хора 12 
Забравената стая 95 
Закон за адвокатите от 22 ноември 1888 г. 6 
Западноевропейско средновековие 34 
Златното ключе или приключенията на Буратино 110 
Знаци на прехода 10 
Иван Костов в документите на Държавна сигурност 23 
Из записките ми 127 
Избрани творби 94 
Имението Кавендън: Жребият е хвърлен 46 
Искам само теб 60 
История на кметовете в Змейово 129 
Как Финдъс оправи неразбориите в градината 116 
Като гореща вода за шоколад 56 
КваZи 67 
Колизии между българското законодателство и ЕКПЧ 13 
Коментар на новия граждански процесуален кодекс 14 
Конче-гърбоконче 113 
Легенди и митове 132 
Лекарската (медицинската) грешка 26 
Литературни откровения 41 
Лица и събития от моето време 126 
Малкият приятел 85 
Матура по литература 38 39 
Момичето от влака 91 
На орлови криле 90 
Най-големите лъжи в историята II 125 
Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията 18 
Никога не си сама 83 
Нови вълшебни приказки 114 
Няма да има утре 59 
Няма да получите омразата ми 65 
Обича ме, не те обича 100 
Огнената кралица 75 
Орис моя, неизбежна и метежна 131 
Палачинковата торта за рождения ден на Финдъс 117 
Перфектно докосване 66 
Песен кръвна пее 58 
Петият убиец 70 
Петсън и Финдъс спят на къмпинг в двора 115 
Пираня: Голата кралица 47 
Писано и неписано 130 
План-тезиси по литература за 10. клас 36 
Плясъкът на крилете му 93 
Покварено сърце 62 
Помагало по литература за 8. клас 16 
Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ (Европейски съд по правата на човека) 20 
Прагове в българската поезия 32 
Практическо ръководство върху критериите за допустимост на жалбите до Европейския съд по правата на човека 21 
Преди катастрофата 92 
През онази нощ... 53 
Президентът 99 
Приказки за годишните времена 108 
Приказки за лека нощ 121 
Приказки от хиляда и една нощ 119 
Примерни планове по литература за 8. клас 15 
Примерни планове по литература за 9. клас 31 
Примерни планове, въпроси, задачи и теми за 11. клас 29 
Примерни планове, въпроси, задачи и теми за 12. клас 30 
Пророкът на короната Любомир Лулчев 2 
Пътят към дома 86 
Разходка в Париж 48 
Руски народни приказки 111 
Сакъз Сардуня 122 
Самодива 96 
Самолечение с ПайдаЛаджин 27 
Свободно движение на решения по гражданско правни спорове 4 
Сенсей 72 
Ситуация след ситуация 106 
След теб 71 
Споделени тайни 63 
Старобългарска литература 37 
Стоманена целувка 54 
Страшни сънища за продан 57 
Съдебният адвокат 3 
Съдии, казусът ви принадлежи 24 
Създаване на Търновската конституция 17 
Съкровището от Константинопол 109 
Тайната на орела 43 
Творецът, словото и обществото в българската поезия 33 
Теодор Буун: Скандалът 51 
Тесният път към далечния север 89 
Три ябълки паднаха от небето 42 
Усмивките на таралежа 103 
Учебно помагало по антична литература за 9. клас 35 
Учредителите 19 
Финдъс се изнася от къщата на Петсън 118 
Хиляда дни във Венеция 52 
Ходенето на българина по мъките 98 
Хроника на една предизвестена смърт 50 
Ще ме намериш накрая на света 45 
[Eight hundred] 800 years of Magna Carta & her elder daughter, the American Constitution 25 
[Двадесет и три] 23 приказки 120 
[Осемдесет] 80/80 Христо Буюклиев и Августа Траяна 128 
[Седемстотин] 700 метра под земята 55 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Адвокатура - България - законодателни и директивни материали 6 7 
Адвокатура - България - история - извори 11 
Антична литература - теми, образи, сюжети - учебници за средни общообразователни училища 35 
Археологични находки - България 128 
Балкански войни - участие на България 124 
Бежанци - Европа - правни проблеми - наръчници и ръководства 18 
България - военна история 124 
България - вътрешна политика 10 
България - вътрешна политика - биографии 23 
България - история - детска и юношеска литература 123 
България - история, нова - 1878 - 1944 - биографии 2 
България - история, нова - дейци - спомени 126 
България - обществено управление 14 
България - философия - история - биографии 2 
Българска литература - писатели - учебници за средни общообразователни училища 28 
Българска литература - теми, образи, сюжети 32 33 41 
Българска литература - теми, образи, сюжети - тестове - учебници за средни общообразователни училища 28 
Българска литература - учебници за основни училища 15 16 
Българска литература - учебници за средни общообразователни училища 29 30 38 39 
Вътрешна търговия - Европа 9 
Гимнастика, оздравителна - влияние върху организма - Китай - наръчници и ръководства 27 
Глобализация - философски и социолог. проблеми 8 
Граждански процес - България - законодателни и директивни материали 14 
Граждански процес - България и Европа 4 
Гражданско право - България 22 
Данъци - върху добавената стойност - Европа 9 
Държавна сигурност - България - история - извори 23 
Европа - право - наръчници и ръководства 21 
Европейски съд по правата на човека - наръчници и ръководства 21 
Европейски съд по правата на човека - съдебни решения 20 
Емиграция и имиграция - Европа - правни проблеми - наръчници и ръководства 18 
Епиграфика - България 128 
Западноевропейска литература - средновековен период - теми, образи, сюжети - учебници 34 
Защита (право) - САЩ 3 
История - на цивилизацията - популярна литература 125 
История, световна - лъжи и заблуди - популярна литература 125 
Кметове, български - Змейово, Старозагорска обл. - история - биографии 129 
Конституции - България - история 17 
Конституция - Англия - история - извори 25 
Конституция - САЩ - история - извори 25 
Лечебна физкултура - Китай - наръчници и ръководства 27 
Литература - учебници за средни общообразователни училища 31 
Литературоведи, български - интервюта 10 
Личност - етични проблеми - популярна литература 8 
Медицина - правни проблеми 26 
Медицинска етика - правни проблеми 26 
Международно право - България и Европа 4 
Пазар на труда - в България, Европа и света 12 
Писатели, български - творчество 41 130 
Поезия, българска - теми, образи, сюжети 32 33 40 
Поети, български - биографии 40 
Политици, български - биографии 23 
Политици, български - биографии - справочници 19 
Права на човека - България 13 
Право - България 24 
Право - България - библиографии 1 
Право - България - история 11 
Право - САЩ 3 
Право на убежище - Европа - наръчници и ръководства 18 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България 10 
Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - биографии 23 
Първа световна война - участие на България 124 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история 127 
Родове, български - Змейово, Старозагорска обл. - история - биографии 129 
Световна литература - теми, образи, сюжети - учебници за средни общообразователни училища 36 
Списания, български - библиографии 1 
Старобългарска литература - теми, образи, сюжети - учебници 37 
Съд и съдоустройство - България 24 
Съдебна практика - САЩ 3 
Съчинение и преразказ - учебници за основните училища 15 16 
Съчинение и преразказ - учебници за средни общообразователни училища 29 30 31 
Трудови ресурси - в България, Европа и света 12 
Търговски договори и спогодби - история 5 
Учредителното народно събрание - Търново - 1879 - справочници 19 
Хора с увреждания - в България, Европа и света - социални проблеми - биографии 12 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Андреев, Веселин (1918 - 1991) 130 
Анков, Мито 127 
Арденски, Владимир (1929) 41 
Арсов, Арсо 41 
Астарджиев, Тодор Колев (1854) 129 
Ахарони, Ерез 43 
Багряна, Ел.=Ел. Любомирова Белчева (1893 - 1991) 130 
Баров, Стойчо Петков 129 
Бейкър, Жозефин (Джозефин) (1906 - 1975) 105 
Битев, Жак (1914) 41 
Божанков, Тодор Тодоров 129 
Боржуков, Павел (1941) 41 
Борис III, цар (18/30.1.1894 - 28.8.1943) 2 
Буров, Рачо (1940 - 2016) 41 
Буюклиев, Христо (24.9.1936) 128 
Вандов, Иван (1920) 41 
Вапцарова, Елена (1882 - 1969) 105 
Василев, Радан (род. ок.1820) 129 
Ведроденски, Георги (1933) 41 
Вълов, Иван (1931) 41 
Ганев, Неделчо (1944) 130 
Генчев, Никола Николов 129 
Гранитски, Иван=Иван Йорданов Димитров (1953) 10 
Данаилов, Димитър (1921 - 1992) 130 
Дапчев, Вълкан 41 
Денев, Тодор Иванов 129 
Димитрова, Здравка 41 
Димовски, Борис (1925 - 2007) 105 
Динков, Иван (1932 - 2005) 130 
Дънов, Петър Константинов (11.7.1864 - 1944) 2 107 
Егеланд, Том (8.7.1959) 109 
Жилков, Стою Стойков 129 
Загоров, Орлин (1936) 41 
Заимов, Стоян (1853 - 1932) 127 
Захариев, Васил (1885 - 1971) 105 
Зуркова, Краси 96 
Йовева, Таня Василева 12 
Йорданов, Йордан (Инджето) (1845 - 1918) 127 
Калоянов, Асен 41 
Караиванов, Атанас Колев 129 
Каролев, Стоян (1921 - 2005) 130 
Кацаров, Христо (27.10.1923 - 1994) 130 
Кацарска-Тасева, Красимира Щерева (20.2.1953) 15 16 28 29 30 31 36 37 
Керим, Усин (1928 - 1983) 130 
Кини, Джеф 112 
Коев, Васил 41 
Колева, Стоянка Минева 129 
Константинов, Алеко Иваницов (1863 - 1897) 28 
Коралов, Емил = Станчев, Емил Дончев (1906 - 1986) 105 
Костов, Александър 129 
Костов, Иван Йорданов (1949) 23 
Курела, Алфред 105 
Кънева, Лили 41 
Кънчев, Николай (1936) 130 
Левчев, Любомир Спиридонов (29.4.1937) 130 
Лесов, Христо Петков 129 
Лулчев, Любомир Христов (18.10.1986 - 1.2.1945) 2 
Льометр, Пиер (1951) 68 
Маджаров, Панайот 41 
Майер, Бети 41 
Майоров, Георги (1939) 41 
Маринов, Димитър 127 
Марков, Георги Иванов (1.3.1929 - 11.9.1978) 98 
Марков, Калчо Иванов (1920 - 2010) 105 
Милев-Огин, Борис 105 
Минев, Миньо Дончев (1.10.1940) 133 
Мирчев, Иван (1897 - 1982) 130 
Митева, Стоянка 41 
Монов, Тодор (1928 - 1996) 41 
Монтан, Ив (1921 - 1991) 105 
Найденов, Стоян Христов 129 
Налбантов, Стоян Иванов 129 
Николов, Любомир Славов 114 
Николов, Славчо Петров 129 
Норквист, Свен 118 
Обретенов, Никола (1849 - 1939) 127 
Павлов, Константин Мирчев (2.4.1933 - 29.9.2008) 130 
Пенев, Пеньо (7.5.1930 - 1959) 40 41 105 
Петров, Йосиф (1909 - 2004) 41 
Пимпирев, Христо Цанев (1953) 105 
Пипков, Любомир Панайотов (6.9.1904 - 9.5.1974) 41 105 
Попов, Васил (29.7.1930 - 12.10.1980) 41 
Пьоч, Оливер (20.12.1970) 74 
Радев, Симеон Трайчев (1879 - 1967) 126 
Райкин, Аркадий Исакович (1911 - 1987) 105 
Райкова, Венета Руменова (1974) 101 
Райнов, Николай (1889 - 1954) 41 105 
Райнова, Донка (13.1.1934) 41 
Ралчевски, Мартин Атанасов (1974) 102 
Розова, Надежда (1968) 86 
Русев, Иван Христов (Големия) 129 
Русев, Иван Христов (Малкия) 129 
Русчев, Христо Николов 129 
Стамболийски, Александър Стоименов (1879 - 1923) 2 
Султанов, Ботьо (Бос) 105 
Тарт, Дона (1963) 85 
Тодоров, Николай (1931) 41 
Тончев, Атанас=Атанас Тончев Атанасов (25.1.1926) 40 41 103 104 105 
Тримейн, Роуз 86 
Трифонов, Никола Иванов 129 
Трифонов, Стойо Христов 129 
Трифонов, Христо Николов 129 
Фланаган, Ричард (1961) 89 
Фолет, Кен (5.6.1949) 90 
Фотев, Георги (1941) 41 
Фукс-Кайлсон, Грете 105 
Христов, Станчо Банков 129 
Цанев, Иван (1941) 130 
Цанов, Илия Хаджитомакиев (15.7.1835 - 1901) 127 
Цвайг, Стефан (1881 - 1942) 94 
Чернаев, Пенчо (1927) 41 
Чифудов, Никола Тодоров 129 
Чорев, Христо Стойчев 129 
Шао Хончи 27 
Швейк, Йозеф 105 
Шекерджийски, Емил (1912 - 1944) 41 
Шумналиев, Димитър Георгиев (1947) 107 
Янакиев, Иван Георгиев (9.11.1932) 129 
Янев, Владимир Атанасов (26.01.1950) 130 
Янев, Георги Георгиев (1950) 130 
Янев, Кирил (1926) 41 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Августа Траяна 128 
Англия 25 
България 1 2 4 6 7 10 11 12 13 14 17 19 22 23 24 40 41 123 124 126 127 128 
Европа 4 9 12 18 20 21 
Китай 27 
Румъния 126 
с. Змейово 129 
САЩ 3 25 
Стара Загора 128 129