НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

АТ/025.45/Н 33, ДБ/025.45/Н 33, КО/025.45/Н 33, Ло/025.45/Н 33, МС/025.45/Н 33, РД/025.45/Н 33, Ч1/025.45/Н 33ЦБ II 2955
 Национална библиотека Св. св. Кирил и Методий - Каталогизация в публикацията 

   Универсална десетична класификация : CC Publ. No. 099, UDC Consortium - Licence No. PL2016/01 /  Състав., доп. и прев. [от англ.] Александра Николаева Дипчикова, Антоанета Иванова Тотоманова . - Съкр. изд. . - София : НБКМ, 2017 . - 446 с. ; 29 см

   С Азб.-предм. показалец на бълг. и англ. ез.

   ISBN 978-954-523-156-8 

  

Сист. No: 44029

- 2 -

Ч1/07/Р 93ЦБ 42761

Рус-Мол, Щефан и др.

   Журналистиката : Учебник и наръчник / Щефан Рус-Мол ; Прев. от нем., авт. на IV гл. и доп. за България Иво Инджов . - 2. изд. . - София : Изток-Запад, 2017 . - 488 с. : с ил., табл., факс. ; 22 см

   Съдържа и Предг. към 3. немскоез. изд. и 2. изд. на бълг. ез. ; Авторите. - Библиогр. под линия и с. 457 - 485.

   ISBN 978-619-01-0005-8 

  

Сист. No: 44090

Философия

- 3 -

РВ/159.923/Д 52ЦБ I 3916

Джонсън, Алисия

   Пази се - неудачник! Или как да бъдем успешни и щастливи : Джобен помощник за справяне с живота / Алисия Джонсън ; Ред. и предг. Екатерина Владимирова . - [София] : Гармонд, б. г. . - 80 с. ; 17 см

   Библиогр. под линия.

  

Сист. No: 44007

- 4 -

РВ/141.8/К 86, Ч1/141.8/К 86ЦБ I 3918

Косев, Константин Димитров

   Социалистическият идеал между илюзията и реалността / Константин Косев ; Ред. Иван Гранитски . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 72 с. : с ил., портр., факс. ; 18 см . -  (Поредица История и човек)

   Иван Гранитски е псевд. на Иван Йорданов Димитров.

   ISBN 978-954-09-0754-3 

  

Сист. No: 44021

- 5 -

Ч1/615.851.13/Т 64ЦБ 42764

Тодоров, Орлин Стефанов

   Разбиране и интeрпретация в психоанализата / Орлин Тодоров . - София : Нов бълг. унив., 2017 . - 168 с. : с ил. ; 21 см

   Бел. и библиогр. под линия и на с. 157 - 160 ; Азб. показалец с. 161 -164 ; Рез. на англ. ез. с. 165 - 167.

   ISBN 978-954-535-937-8 

  

Сист. No: 44094

Религия. Теология

- 6 -

Ч1/2(100)(091)/Б 71ЦБ 42770

Бочков, Пламен Георгиев и др.

   Митология и религия : [Учебник за ВУЗ] / Пламен Бочков, Теодор Леков . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 396 с. : със снимки ; 23 см . -  (Поредица Artes liberales. Осн. кн. по общо образование)

   Библиогр. след осн. раздели ; Предм. показалец.

   ISBN 978-954-535-928-6 

  

Сист. No: 44099

- 7 -

РВ/272/273/Г 14ЦБ 42780

Гавраилов, Живко

   Съкровището на Богомилите : Притчи 4:18. Но пътят на праведните е като виделото на разсъмване, което се развиделява, догдето стане съвършен ден. [1] / Живко Гавраилов . - Варна : Колор Принт, 2016 . - 216 с. : с портр. ; 20 см

   Библиогр. с. 215-216.

   ISBN 978-954-760-414-8 

  

Сист. No: 44111

- 8 -

Ч1/281.9(091)/К 18ЦБ 42757

Калоянов, Анчо

   Славянската православна цивилизация : Т. 1 - / Анчо Калоянов ; С предисл. от авт.  ; Отг. ред. Иван Харалампиев . - В. Търново : Фабер, 2007 - . - 25 см

   Анчо Калоянов е псевд. на Анчо Йорданов Анчев ; Пълното име на ред. е Иван Харалампиев Иванов.

   Т. 2. Преславският номоканон . - 2012 . - 296 с. : с факс.

   Текст и на старобълг. ез. - Библиогр.: с. 257-264. ; Рез. на бълг., рус., англ. ез.

   ISBN 978-954-775-747-8 (т. 2)

  

Сист. No: 44086

Обществени науки

- 9 -

Ч1/371.4/А 69ЦБ 42759

Аникеева, Нели Петровна

   Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски / Нели Аникеева ; Прев. от рус. Таня Цолова . - [София] : Асеневци, 2017 . - 116 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 115 - 116.

   ISBN 978-619-7356-03-8 

  

Сист. No: 44088

- 10 -

Ч1/351.82:347.7(497.2)(094.9)/Б 92ЦБ 42767
 България. Закони и др. п. 

   Етажна собственост : Закон за управление на етажната собственост (С включени изм. от ДВ, бр. 43, юни 2016 г.) ; Закон за собствеността ; С извлечения от: Закон за гражданската регистрация, Закон за задълженията и договорите, Закон за устройство на територията . - София : Сити стандарт България, 2016 . - 112 с. ; 20 см

   Съобразено с действащото законодателство на РБ към 07.2016 г.

   ISBN 978-619-90694-0-0 

  

Сист. No: 44096

- 11 -

Ч1/340.1/В 95ЦБ 42760

Вълчев, Даниел Василев

   Лекции по обща теория на правото : Ч. 1 - / Даниел Вълчев ; С въвед. от авт.  ; Отг. ред. Николай Алексиев . - София : Ciela, 2016 - . - 21 см

   

   Ч. 1 . - 2016 . - 328 с.

   Библиогр. с. 312 - 326 и под линия.

   ISBN 978-954-28-2232-5 (ч. 1) (Сиела)

  

Сист. No: 44089

- 12 -

РВ/347.5/Г 63ЦБ 42694

Голева, Поля Неделчева

   Деликтно право / Поля Голева . - София : Фенея, 2007 . - 200 с. ; 22 см

   Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-9499-09-4 

  

Сист. No: 44012

- 13 -

РВ/334.72.008/К 23ЦБ 42693

Каменов, Димитър

   Наръчник на начинаещия предприемач / Димитър Каменов ; Уводни бел. от авт.  ; Рец. Лидия Върбанова . - София : Инст. по индустр. отношения и мениджмънт ОКОМ ; СНЦ ПВО, 2008 . - 152 с. : с ил. ; 24 см

   С прил. ; Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-90202-6-7 

  

Сист. No: 44011

- 14 -

ИЦХУ/364.465/М 72ЦБ II 2954

Миторазбивач  : Независим живот /  Карикатури Дейв Липтън, Крипън Картуунс . - [София] : Европ. мрежа за независим живот, 2014 (Дъблин) . - 24 с. : с цв. ил. ; 30 см

   На гърба на загл. с. отб.: Прев. Център за независим живот - София, 2015.

  

Сист. No: 44024

- 15 -

Ч1/372.3.035.46/П 38ЦБ 42771

Песни и стихотворения за културните и религиозни празници  : [Сборник] /  Състав. и ред. К. Димитров . - [Бургас] : Димант, [2016] . - 76 с. : с ил. ; 24 см

   Включени са в прогр. на дет. градини и началния курс на обучение в бълг. училища. - Библиогр. под линия и с. 75.

   ISBN 978-954-731-485-6 

  

Сист. No: 44100

Математика. Естествени науки

- 16 -

Ч1/572/И 83ЦБ 42773

Йорданов, Йордан Алексиев

   Антропология : Наръчник за медици, стоматолози и биолози / Йордан Ал. Йорданов ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Класика и Стил, 2017 . - 304 с. : с фиг., сх., портр. ; 24 см

   Библиогр. с. 301 - 302.

   ISBN 978-954-327-105-4 

  

Сист. No: 44102

Медицина

- 17 -

ДБ/61(497.2)(092)/Н 17, Ч1/61(497.2)(092)/Н 17ЦБ 42692

Найденов, Тотко

   Незабравимите софийски професори по медицина / Тотко Найденов ; Увод от авт.  ; Ред. и консултант Ваньо Митев . - София : Медицински унив. София, 2014 . - 232 с. : с портр. ; 21 см

   Съдържа и За авт. ; За ред.-консултант. - Библиогр. с. 228.

   ISBN 978-954-92113-8-2 

  

Сист. No: 44009

Приложни науки. Техника

- 18 -

Ч1/657:336.12(075.8)/В 36ЦБ 42765

Вейсел, Али Али

   Одитинг : (Финансов одит) : [Учебник за ВУЗ] / Али Вейсел ; С предг. от авт.  ; Рецензент Михаил Динев, Мирослава Пейчева . - София : Ciela, 2017 . - 364 с. : със сх., фиг., табл. ; 21 см

   Библиогр. под линия и на с. 353-363.

   ISBN 978-954-28-2239-4 (Сиела)

  

Сист. No: 44093

- 19 -

ДБ/681.324(035)/И 72ЦБ I 3917

Интернет  : Пълен справ. /  Ред. Красимир Цолов . - София : СофтПрес, 2000 . - 624 с. : с ил. ; 17 см

   С речник на термините.

   ISBN 954-685-094-2 

  

Сист. No: 44014

- 20 -

Ч1/623.44(035)/М 31ЦБ 42768

Маринов, Георги Маринов

   Справочник на оръжейния колекционер и любител : Т. 1 - / Георги Маринов ; С увод от авт.  ; Ред. Валентина Николова . - София : Валя-М, 2003 - . - 24 см

   

   Т. 7. Ремонт и реставрация на оръжие . - 2016 . - 170 с. : със снимки, сх., табл.

   Библиогр. с. 169.

   ISBN 978-954-92754-3-0 (т. 7)

  

Сист. No: 44097

Селско стопанство

Изкуства

- 21 -

Ч1/721/Е 42ЦБ 42769

Екимова-Мелнишка, Мариана и др.

   Къщите говорят /  Текст и предг. Мариана Екимова-Мелнишка ; Снимки Александър Геров ; Ред. Соня Алексиева . - София : Нов бълг. унив., 2016 . - 335 с. : със снимки, портр. ; 24 см

   

   ISBN 978-954-535-942-2 

  

Сист. No: 44098

- 22 -

Ч1/741/И 41ЦБ II 2960

Изкуството да рисуваш комикси, манга и фентъзи герои  : Голямото помагало по рисуване: : [Сб.] практ. съвети /  Прев. [от нем.] Елза Табакова, Надя Палова . - София : Книгомания, 2017 . - 192 с. : с цв. ил. ; 31 см

   Имената на прев. са отбелязани в библиогр. каре. - Отпеч. в Китай. - Азб. показалец.

   ISBN 978-619-195-122-2 

  

Сист. No: 44103

- 23 -

РВ/784.4.071.2(497.2)/Б 23ЦБ 42686

Казанджиев, Светозар Илиев

   Глас от вечността [-] Валя Балканска / Светозар Казанджиев . - 5. прераб. и доп. изд. . - София : Бълг. писател, 2016 . - 271 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и Излел е Делю хайдутин (Златоградски вариант) ; Съдържание на Златния диск с послания от Земята, изпратени на борда на космическите станции "Вояджър - 1" и "Вояджър - 2" ; " Хроника на един животРез. на рус., англ., нем., ез. / Прев. Христина Стайкова, Мариета Моллова, Славка Чолакова. - Кн. е посветена на 75-год. от рождението на певицата.

   ISBN 978-954-443-720-6 

  

Сист. No: 44001

Спорт. Игри

Езикознание

Литературознание

- 24 -

Ч1/82.0(497.2)(092)/И 28ЦБ 42689

Пространствата на словото  : Юбилеен сб. в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 1 - /  Състав. Клео Протохристова и др . - София : Боян Пенев, 2012 - . - 24 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на БАН, Институт за литература, ПУ "Паисий Хилендарски". - Други състав.: Е. Трайкова, Ал. Йорданов, А. Велкова-Гайдаржиева, Ал. Антонова.

   Т. 1 /  [Встъп. статия]  Александър Йорданов . - 696 с. : с факс.

   Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. статии и под линия. - Рез. на бълг., англ ез.

   ISBN 978-954-8712-77-4 (т. 1)

  

Сист. No: 44005

- 25 -

Ч1/82.0(497.2)(092)/И 28ЦБ 42690

Пространствата на словото  : Юбилеен сборник в чест на проф. дфн Светлозар Игов : Т. 1 - /  Състав. Клео Протохристова и др . - София : Боян Пенев, 2012 - . - 24 см

   Сведения за авт. отг. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на БАН, Институт за литература, ПУ "Паисий Хилендарски". - Други състав.: Е. Трайкова, Ал. Йорданов, А. Велкова-Гайдаржиева, Ал. Антонова.

   Т. 2 . - 607 с.

   Текст и на англ., пол., сръб. ез. - Биографични справки за авторите: с. 583-601. - Библиогр. след отд. статии и под линия. - Рез. на бълг., англ. ез.

   ISBN 978-954-8712-84-2 (т. 2)

  

Сист. No: 44006

Чужда художествена литература

- 26 -

РВ/820(73)-32/А 91ЦБ 42685

Арчър, Джефри

   Шах и мат : [Разкази] / Джефри Арчър ; Прев. [от англ.] Теодора Божилчева . - София : Бард, 2009 . - 240 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард : Съвр. романи)

   Прев. отбелязан на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-068-2 

  

Сист. No: 44000

- 27 -

РВ/820(73)-31/Б 78ЦБ 42787

Браун, Пиърс

   Утринна звезда : [Роман] / Пиърс Браун ; Прев. от англ. Светлана Комогорова-Комата . - София : Ciela, 2017 . - 656 с. ; 21 см . -  ( ; Кн. 3)

   Съдържа и За авт. - Кн. 3. от трилогия.

   ISBN 978-954-28-2275-2 (Сиела)

  

Сист. No: 44118

- 28 -

РВ/820-31/Г 82ЦБ 42788

Грийн, Сали

   Полуизгубен : [Роман] / Сали Грийн ; Прев. от англ. Владимир Молев . - София : Колибри, 2017 . - 320 с. ; 20 см . -  ( ; Кн. 3)

   Кн. 3 от трилогията Полуживот.

   ISBN 978-619-150-930-0 

  

Сист. No: 44119

- 29 -

РВ/820-31/Г 82ЦБ 42796

Грилс, Беър

   Призрачен полет : [Роман] / Беър Грилс ; Прев. [от англ.] Венцислав Божилов . - [София] : Бард, 2016 . - 480 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра ; [кн. 1])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-677-6 

  

Сист. No: 44127

- 30 -

РВ/820(73)-31/Д 50ЦБ 42786

Джеймс, Джули

   Нещо повече от любов... : [Роман] / Джули Джеймс ; Прев. [от англ.] Вера Паунова . - София : Ибис, 2017 . - 288 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-191-8 

  

Сист. No: 44117

- 31 -

РВ/820(73)-31/К 63ЦБ 42793

Кларк, Мери Хигинс

   Нощта на бухала : [Роман] / Мери Хигинс Кларк ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - София : Бард, 2017 . - 352 с. ; 20 см . -  (Галерия Бард : Съвр. романи)

   

   ISBN 978-954-585-560-3 (сгрешен)

   ISBN 978-954-585-560-6 (сгрешен)

  

Сист. No: 44124

- 32 -

РВ/820(73)-31/Л 83ЦБ 42783

Лорънс, Марк

   Войната на червената кралица : [Роман] : Кн. 1 - / Марк Лорънс . - София : Бард, 2016 - . - 21 см . -  ([Поредица] Войната на Червената кралица ; Кн. 2.)

   

   Кн. 2. Ключът на лъжеца /  Прев. [от англ.]  Иван Иванов . - 2017 . - 480 с.

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-725-4 (кн. 2)

  

Сист. No: 44114

- 33 -

РВ/820(73)-31/М 18ЦБ 42791

Майър, Стефани

   Химикът : [Роман] / Стефани Майър ; Прев. от англ. Деница Райкова . - София : Ciela, 2017 . - 600 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-2261-5 (Сиела)

  

Сист. No: 44122

- 34 -

РВ/882-31/П 93ЦБ 42781

Пучков, Лев Николаевич

   Смъртта на терминатора : Роман / Лев Пучков ; Прев. от рус. Ива Николова ; Отг. ред. Даниела Атанасова . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 448 с. : с портр. ; 20 см

   Пълното име на прев. е И. Николова Митева.

   ISBN 978-954-26-1637-5 

  

Сист. No: 44112

- 35 -

РВ/820(73)-31/Р 27ЦБ 42792

Райли, Матю

   Четирите легендарни царства : [Роман] / Матю Райли ; Прев. [от англ.] Владимир Германов . - София : Бард, 2017 . - 400 с. : с ил. ; 20 см . -  ([Поредица] Кралете на трилъра)

   [Кн. 4 от поредицата за Джак Уест.]

   ISBN 978-954-655-744-5 

  

Сист. No: 44123

- 36 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 42790

Робъртс, Нора

   Сега и завинаги : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. [от англ.] Таня Виронова . - [София] : Бард, 2017 . - 240 с. ; 20 см . -  (Поредица Макгрегър ; [Кн. 5])

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-727-8 

  

Сист. No: 44121

- 37 -

РВ/820(73)-31/Р 70ЦБ 42794

Робъртс, Нора

   Стъкленият остров : [Роман] / Нора Робъртс ; Прев. от англ. Маргарита Дограмаджян . - Пловдив : Хермес, 2017 . - 336 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Пазителите ; 3)

   

   ISBN 954-26-1670-8 

   ISBN 978-954-26-1670-2 

  

Сист. No: 44125

- 38 -

РВ/820(73)-31/С 76ЦБ 42789

Стийл, Даниел

   Срещи в бурята : [Роман] / Даниел Стийл ; Прев. [от англ.] Цветана Генчева . - София : Бард, 2017 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-655-731-5 

  

Сист. No: 44120

- 39 -

РВ/820(73)-992/У 13ЦБ 42779

Уайнър, Ерик Дж.

   География на гения : В търсене на най-творческите места по света (от Древна Атина до Силициевата долина) / Ерик Уайнър ; С въвед. от авт.  ; Прев. от англ. Нейко Генчев ; Ред. Мария Донева . - [В. Търново] : Faber, 2016 . - 432 с. : с портр. ; 23 см

   Пълното име на прев. е М. Донева Петрова. - Библиогр с. 401-410 ; С бел. под линия ; Азб. показалец.

   ISBN 978-619-00-0554-4 (Фабер)

  

Сист. No: 44108

- 40 -

РВ/820(73)-31/У 27ЦБ 42795

Уебър, Тамара

   Уязвим : [Роман] / Тамара Уебър ; Прев. от англ. Павлина Миткова . - Пловдив : Хермес, 2015 . - 368 с. ; 20 см . -  (Сер. Контурите на сърцето ; Кн. 2.)

   

   ISBN 954-26-1394-6 

   ISBN 978-954-26-1394-7 

  

Сист. No: 44126

- 41 -

РВ/820(73)-31/У 70ЦБ 42784

Уорд, Дж. Р.

   Наследството на черния кинжал : [Роман] : Кн. 1 - / Дж. Р. Уорд . - София : Ибис, 2017 - . - 21 см . -  (Поредица Наследството на черния кинжал ; 1)

   Дж. Р. Уорд е псевд. на Джесика Раули Пел Бърд.

   Кн. 1. Кървава целувка /  Прев. [от англ.]  Вера Паунова . - 2017 . - 347 с.

   С треминологичен речник.

   ISBN 978-619-157-189-5 (кн. 1)

  

Сист. No: 44115

- 42 -

РВ/850-31/Ф 40ЦБ 42778

Феранте, Елена

   Гениалната приятелка : Роман / Елена Феранте ; Прев. от итал. Вера Петрова . - София : Колибри, 2016 . - 357 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Съвр. европ. проза)

   Елена Феранте е псевд.

   ISBN 978-619-150-869-3 

  

Сист. No: 44110

- 43 -

РВ/820(73)-31/Ф 50ЦБ 42785

Филипс, Сюзън Елизабет

   Героите са моята слабост : [Роман] / Сюзън Елизабет Филипс ; Прев. [от англ.] Диана Кутева . - София : Ибис, 2017 . - 352 с. ; 21 см . -  (Кол. Избрани съвр. любовни романи)

   

   ISBN 978-619-157-187-1 

  

Сист. No: 44116

- 44 -

АЦ/820(73)-31/A 45ЦБ 42728

Alvarez, Julia

   In the Time of the Butterflies : A novel / Julia Alvarez . - Chapel Hill, N. C. : Algonquin Books of Chapel Hill, 2010 . - 337 p. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. Във времето на пеперудите.

   ISBN 978-1-56512-976-4 

  

Сист. No: 44053

- 45 -

АЦ/820(73)-31/A 53ЦБ I 3921

Anaya, Rudolfo

   Bless me, Ultima : A Novel / Rudolfo Anaya . - New York ; Boston : Grand Central Pub., [2012] . - XIII, 271 p. ; 17 cm

   Прев. на загл. на бълг. Благослови ме, Ултима.

   ISBN 978-0-446-60025-5 

  

Сист. No: 44052

- 46 -

АЦ/820(73)-31/C 22ЦБ 42725

Carlson, Ron

   Five skies : A Novel / Ron Carlson . - USA : Penguin Books, 2007 . - 244 p. ; 20 cm

   Прев. на загл. на бълг. Петте небеса.

   ISBN 978-0-670-03850-3 

   ISBN 978-0-14-311346-1 

  

Сист. No: 44049

- 47 -

АЦ/820(73)-31/C 32ЦБ 42721

Cather, Willa

   My Antonia : [A Novel] / Willa Cather . - New York : DOVER PUBLICATIONS, 1994 . - 175 p. ; 20 cm

   Прев. на загл. на бълг. Моя Антония.

   ISBN 0-486-28240-6 

   ISBN 978-0-486-28240-4 

  

Сист. No: 44047

- 48 -

АЦ/820(73)-31/D 19ЦБ 42735

Danticat, Edwidge

   Brother, I`m dying : [Biography] / Edwidge Danticat . - New York : Vintage Books, 2007 . - 274 p. ; 20 cm

   Vintage Books A Division of Randow House, Inc. - Прев. на загл. на бълг. Братко, умирам.

   ISBN 978-1-4000-3430-7 

  

Сист. No: 44045

- 49 -

АЦ/820(73)-31/E 66ЦБ 42733

Erdrich, Louise

   The Round House : A Novel / Louise Erdrich . - New York : HARPER PERENNIAL, 2012 . - 321 p. ; 24 cm

   Сontains: P. S. Insights, Interviews & More. An Imprint of HarperCollinsPublishers

   ISBN 978-0-06-206525-4 

  

Сист. No: 44061

- 50 -

АЦ/820(73)-31/F 61ЦБ 42736

Fitzgerald, Francis Scott

   The Great Gatsby : [A Novel] / F. Scott Fitzgerald . - New York : SCRIBNER, 2004 . - 180 p. ; 20 cm

   Прев. на загл. на бълг. Великият Гетсби.

   ISBN 0-7432-7356-7 

   ISBN 978-0-7432-7356-5 

  

Сист. No: 44064

- 51 -

АЦ/820(73)-31/H 25ЦБ 42739

Harjo, Joy

   How We Became Human : New and Selected Poems / Joy Harjo . - New York ; London : W. W. Norton & Company, 2002 . - XXVIII, 242 p. ; 24 cm

   Прев. на загл. на бълг. Как се превърнахме в човеци.

   ISBN 0-393-05101-3 

   ISBN 978-0-393-32534-8 

  

Сист. No: 44067

- 52 -

АЦ/860(720)-32/H 57ЦБ 42740

Hernandez, Jorge F.

   Sun, Stone and Shadows : 20 Great Mexican Short Stories /  Ed. and with an introd. by Jorge F. Hernandez . - Mexico : FCE, 2008 . - 243 p. ; 21 cm . -  (Ser. Tezontle)

   Includes author biographies p. 231-239. - Прев. на загл. на бълг. Слънце, камък и сенки.

   ISBN 978-968-16-8595-9 (Fondo de Cultura Econуmica)

   ISBN 978-968-16-8594-2 

  

Сист. No: 44068

- 53 -

АЦ/820(73)-31/J 76ЦБ 42743

Jones, Tayari

   Silver Sparrow : A Novel / Tayari Jones . - Chapel Hill, N. C. : Algonquin Books of Chapel Hill, 2012 . - 354 p. ; 22 cm

   Прев. на загл. на бълг. Сребърно врабче.

   ISBN 978-1-61620-142-5 

  

Сист. No: 44072

- 54 -

АЦ/820(73)-312.6/K 12ЦБ 42753

Kao Kalia Yang

   The Latehomecomer : A Hmong family memoir / Kao Kalia Yang ; Book design Linda Koutsky . - Minneapolis, MN, USA : Coffee House Press, 2008 . - 280 p. : ill., portr. ; 23 cm

   Прев. на загл. на бълг. Да се върнеш късно у дома.
   http://kaokaliayang.com 

   ISBN 978-1-56689-208-7 

  

Сист. No: 44081

- 55 -

АЦ/820(73)-31/L 16ЦБ 42732

Lahiri, Jhumpa

   The Namesake : A novel / Jhumpa Lahiri . - Boston ; New York : Mariner Books ; Houghton Mifflin Harcourt Pub. Co., 2004 . - 291 p. : portr. ; 21 cm . -  (The New York Times Bestseller)

   

   ISBN 978-0-618-48522-2 

  

Сист. No: 44060

- 56 -

АЦ/820(73)-31/L 44ЦБ I 3925

Le Guin, Ursula K.

   A Wizard of Earthsea : Book one of the Earthsea cycle / Ursula K. Le Guin . - Boston ; New York : Houghton Mifflin Harcourt Pub. Co., 2012 . - 266 p. ; 18Х11 cm . -  (The Earthsea cycle ; 1)

   Прев. на загл. на бълг. Магьосникът от Землемория .
   http://ursulakleguin.com 

   ISBN 978-0-547-77374-2 

  

Сист. No: 44063

- 57 -

АЦ/820(73)-32/L 76ЦБ 42737

Link, Kelly

   Pretty Monsters : Stories / Kelly Link ; With decorations by Shaun Tan . - New York : Penguin Group, 2010 . - 389 p. : ill. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. Хубави чудовища.
   http://kellylink.net 

   ISBN 978-0-14-241672-3 

  

Сист. No: 44065

- 58 -

АЦ/820(73)-31/M 55ЦБ 42741

Mengestu, Dinaw

   The Beautiful Things That Heaven Bears : A novel / Dinaw Mengestu . - New York : Riverhead Books, 2008 . - 228 p. : portr. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. Прекрасните неща, които побира небето.

   ISBN 978-1-59448-285-4 

  

Сист. No: 44069

- 59 -

АЦ/820(73)-31/N 56ЦБ 42742

Everything I Never Told You  : A novel / Celeste Ng . - New York : Penguin Books, 2015 . - 292 p., 9 p. ; 20 cm . -  (The New York Times Bestseller)

   Прев. на загл. на бълг. Всичко, което премълчавах.

   ISBN 978-0-14-312755-0 

  

Сист. No: 44070

- 60 -

АЦ/820(73)-32/O-16ЦБ 42744

O'Brien, Tim

   The Things They Carried : A work of fiction / Tim O'Brien . - Boston ; New York : Mariner Books ; Houghton Mifflin Harcourt Pub. Co., 2009 . - 233 p. : portr. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. Нещата, които носят.

   ISBN 978-0-618-70641-9 

  

Сист. No: 44071

- 61 -

АЦ/820(73)-31/O-90ЦБ 42745

Otsuka, Julie

   When the Emperor Was Divine : A novel / Julie Otsuka . - New York : Anchor Books, 2003 . - 148 p. : portr. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. Когато императорът е божествен.
   http://julieotsuka.com 

   ISBN 978-0-385-72181-3 

  

Сист. No: 44073

- 62 -

АЦ/820(73)-32/O-99ЦБ 42746

Ozick, Cynthia

   The Shawl / Cynthia Ozick . - New York : Vintage Books ; Random House, 1990 . - 73 p. ; 20 cm

   Прев. на загл. на бълг. Шалът.

   ISBN 978-0-679-72926-6 

  

Сист. No: 44074

- 63 -

АЦ/820(73)-31/P 85ЦБ 42747

Portis, Charles

   True Grit : A novel / Charles Portis ; Afterword by Donna Tartt . - New York : The Overlook Press, 2010 . - 235 p. : portr. ; 21 cm . -  (The New York Times Bestseller)

   Прев. на загл. на бълг. Истински кураж.

   ISBN 978-1-59020-459-7 

  

Сист. No: 44075

- 64 -

АЦ/820(73)-4/R 20ЦБ 42748

Rankine, Claudia

   Citizen : An American Lyric / Claudia Rankine ; Book design John Lucas . - Minneapolis, Minn. : Graywolf Press, 2014 . - 171 p. : ill. ; 20 cm

   Прев. на загл. на бълг. Гражданин.
   http://claudiarankine.com 

   ISBN 978-1-55597-690-3 

  

Сист. No: 44076

- 65 -

АЦ/820(73)-31/R 25ЦБ 42752

Ratner, Vaddey

   In the Shadow of the Banyan : A Novel / Vaddey Ratner . - New York : Simon & Schuster Inc., 2012 . - 323 p. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. : В сянката на баниян : Роман.

   ISBN 978-1-4516-5771-5 

  

Сист. No: 44080

- 66 -

АЦ/820(73)-31/R 67ЦБ 42750

Robinson, Marilynne

   Housekeeping : A Novel / Marilynne Robinson . - New York : Picador ; Farrar, Straus and Giroux, s.a. . - 219 p. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. : Домакинство : Роман.

   ISBN 978-0-31242409-1 

  

Сист. No: 44078

- 67 -

АЦ/820(73)-31/S 81ЦБ 42738

St. John Mandel, Emily

   Station Eleven : A novel / Emily St. John Mandel . - New York : Vintage Books, 2015 . - 333 p. : portr. ; 20 cm

   Прев. на загл. на бълг. Станция 11.
   http://emilymandel.com 

   ISBN 978-0-8041-7244-8 

  

Сист. No: 44066

- 68 -

АЦ/820(73)-2/W 68ЦБ 42751

Wilder, Thornton

   Our Town : A play in three acts / Thornton Wilder ; Foreword by Donald Margulies ; Afterword by Tappan Wilder . - New York : HARPER PERENNIAL, 2003 . - 181 p. : ill., portr. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. Нашият град.
   http://thorntonwilder.com 

   ISBN 978-0-06-051263-7 

  

Сист. No: 44079

- 69 -

АЦ/820(73)-31/W 81ЦБ 42754

Wolff, Tobias

   This Boy's Life : A Memoir / Tobias Wolff . - New York : Grove Press, s.a. . - 288 p. ; 21 cm

   Прев. на загл. на бълг. : Животът на момчето : Мемоари.

   ISBN 978-0-8021-3668-8 

  

Сист. No: 44082

- 70 -

АЦ/895.1-31/Y 91ЦБ 42749

Yu Hua

   To Live : [A Novel] / Yu Hua ; Transl. and Afterword by Michael Berry . - New York : Anchor Books, 2003 . - 250 p. ; 20 cm

   Прев. на загл. на бълг. Да живееш.

   ISBN 978-1-4000-3186-3 

  

Сист. No: 44077

- 71 -

АЦ/820(73)-31/Z 21ЦБ 42755

Zambra, Alejandro

   Ways of Going Home : A novel / Alejandro Zambra ; Transl. from the Spanish by Megan McDowell . - New York : Farrar, Straus and Giroux, 2014 . - 141 p. ; 19 cm

   Прев. на загл. на бълг. Пътища за връщане у дома.

   ISBN 978-0-374-53435-6 

  

Сист. No: 44084

Българска художествена литература

- 72 -

СФ/886.7(092)/А 36ЦБ 42772

Азбучник на Съюза на българските писатели  : 1913 - 2016 /  Ред. кол. Благовеста Касабова и др ; Отг. ред. и предг. Боян Ангелов . - София : Бълг. писател, 2016 . - 492 с. ; 23 см

   Други ред.: Г. Н. Николов, И. Есенски, Н. Инджов, Х. Ганов.

   ISBN 978-619-204-074-1 

  

Сист. No: 44101

- 73 -

ДБ/886.7-1/Г 77, РВ/886.7-1/Г 77ЦБ 42707

Гранитски, Иван

   Начала : Стихове / Иван Гранитски ; Ред., послесл. Иван Маразов ; Худож. Борислав Стоев . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 96 с. : с цв. ил. ; 22 см

   Иван Гранитски - псевд. на Иван Йорданов Димитров ; Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съдържа и стихове от Начала, Същности, Страсти, Avis rara, Пейзажи ; Поетични и пластически метафори на космогонията / И. Маразов.

   ISBN 978-954-09-0682-9 

  

Сист. No: 44027

- 74 -

АТ/886.7-1/Г 77, РВ/886.7-1/Г 77ЦБ 42706

Гранитски, Иван

   Тринакия : Стихове 3 х 33 / Иван Гранитски ; Худож. Иван Димов и др . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 232 с. : с цв. ил. ; 22 см

   И. Гранитски псевд. на Иван Йорданов Димитров ; Др. ил. : Л. Зидаров, Б. Стоев. ; Имената на ил. посочени на гърба на загл. с.. - Съдържа и Тринакия - митична и поетична / И. Маразов.

   ISBN 978-954-09-0832-8 

  

Сист. No: 44028

- 75 -

РВ/886.7-31/К 36ЦБ 42775

Карастоянов, Христо Тодоров

   Послепис : [Роман] / Христо Карастоянов ; Ред. Митко Новков . - Пловдив : Жанет-45, 2016 . - 324 с. ; 20 см

   Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-186-287-0 

  

Сист. No: 44105

- 76 -

РВ/886.7-31/К 90ЦБ I 3927

Кристъл, Силвия

   Играта на слепците : [Роман] / Силвия Кристъл . - София : МОНТ, 2016 . - 256 с. ; 13 см

   Силвия Кристъл - псевд. на бълг. авт.

   ISBN 978-619-169-101-2 

  

Сист. No: 44109

- 77 -

РВ/886.7-31/Ш 15ЦБ 42782

Шаер, Даян

   Има ли места в рая? : [Роман] / Даян Шаер ; Худож. Марко Марков . - 2. изд. . - София : Фабрика за кн., 2016 . - 302 с. ; 21 см

   Фабрика за кн. е импринт на БГ кн.

   ISBN 978-619-7198-45-4 

  

Сист. No: 44113

Литература за деца и юноши

- 78 -

РД/850-93-31/Б 84ЦБ 42719

Будзати, Дино

   Чутовното нашествие на мечките в Сицилия / Дино Будзати ; С ил. от авт.  ; Прев. от итал. Нева Мичева ; Прев. на стиховете [от итал.] Виктор Самуилов . - [София] : Точица, 2014 . - 116 с. : с цв. ил., 1 л. портр. ; 24 см

   Съдържа и За авт. и прев.

   ISBN 978-619-7172-05-8 

  

Сист. No: 44041

- 79 -

РД/886.7-93-193/Г 82ЦБ I 3922

Григоров, Ясен

   Ангелите пазители / Ясен Григоров ; Прев. авт.  ; Ред. Зорница Христова . - [София] : Точица, 2015 . - [28] с. : с цв. ил. ; 16Х18 см

   

   ISBN 978-619-7172-09-6 

  

Сист. No: 44055

- 80 -

РД/886.7-93-1/К 78ЦБ I 3926

Колко ягоди растат по морето?  : Стихчета за деца от страната на Алиса /  Подб., прев. от англ. Александър Шурбанов ; Нарис. Ясен Григоров ; С помощта на Зорница и Боян Григорови ; Отг. ред. Зорница Христова . - [София] : Точица, 2015 . - 256 с. : с цв. ил. ; 18Х13 см

   Съдържа и за прев. и за ил.

   ISBN 978-619-7172-07-2 

  

Сист. No: 44083

- 81 -

РД/840-93-32/Л 11ЦБ 42722

Лабе, Брижит и др.

   Диктатура и демокрация / Брижит Лабе, П.-Ф. Дюпон-Бьорие ; Ил. Жак Азам ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Ред. Зорница Христова . - [София] : Точица, б. г. . - 53 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица Философски закуски)

   

   ISBN 978-954-92708-6-0 

  

Сист. No: 44046

- 82 -

Ло/840-93-32/Л 11, РД/840-93-32/Л 11ЦБ 42724

Лабе, Брижит и др.

   Любов и приятелство / Брижит Лабе, Мишел Пюеш ; Ил. Жак Азам ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Ред. Зорница Христова . - [София] : Точица, б. г. . - 53 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица Философски закуски)

   

   ISBN 978-619-7172-03-4 

  

Сист. No: 44050

- 83 -

Ло/840-93-32/Л 11, РД/840-93-32/Л 11ЦБ 42726

Лабе, Брижит и др.

   Нормално и ненормално / Брижит Лабе, П.-Ф. Дюпон-Бьорие ; Ил. Жак Азам ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Ред. Зорница Христова . - [София] : Точица, б. г. . - 53 с. : с цв. ил. ; 19 см . -  (Поредица Философски закуски)

   

   ISBN 978-619-7172-06-5 

  

Сист. No: 44051

- 84 -

РД/886.7-93-34/П 13ЦБ II 2959

Павлова, Инна

   Приказка за човека, който нямал анфас / Инна Павлова ; С ил. от авт.  ; Ред. Марин Бодаков . - 2. изд. . - [София] : Точица, 2014 . - 24 с. : с цв. ил. ; 30Х23 см

   Сведенията за авт. отговорност са отбелязани на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-92708-6-0 

  

Сист. No: 44044

- 85 -

РД/840-93-31/П 37ЦБ 42730

Перго, Луи

   Войната на копчетата : [Роман за деца] / Луи Перго ; Прев. от фр. Валентина Бояджиева ; Ред., послесл. Зорница Христова . - [София] : Точица, 2016 . - 176 с. : с портр. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-7172-12-6 

  

Сист. No: 44056

- 86 -

РД/820(73)-93-34/С 36ЦБ II 2958

Силвърстийн, Шелдън Алън

   Щедрото дърво / Шел Силвърстийн ; Прев. от англ. Александър Шурбанов . - [София] : Точица, 2011 . - [57] с. : с ил. ; 26 см

   

   ISBN 978-954-92708-2-2 

  

Сист. No: 44042

- 87 -

РД/886.7-93-3/Х 79ЦБ 42729

Христова, Зорница

   Сладоледена реторика / Зорница Христова ; Ил. Аля Маркова ; Ред. Нева Мичева . - [София] : Точица, 2014 . - 55 с. : с цв. ил. ; 22Х22 см

   

   ISBN 978-619-7172-04-1 

  

Сист. No: 44054

- 88 -

РД/886.7-93-34/Х 79ЦБ I 3923

Христова, Зорница

   Кратки приказки за досънуване / Зорница Христова ; Рис. Миглена Папазова ; Ред. Марин Бодаков . - [София] : Точица, 2017 . - [40] с. : с цв. ил. ; 15Х15 см

   

   ISBN 978-619-7172-15-7 

  

Сист. No: 44057

- 89 -

Ло/886.7-93-32/Х 79, РД/886.7-93-32/Х 79ЦБ 42731

Христова, Зорница и др.

   Градска география / Зорница Христова, Десислава Димитрова ; Ил. Сияна Захариева ; Ред. Анна Бодакова . - [София] : Точица, 2016 . - 72 с. : с цв. ил. ; 22Х21 см

   

   ISBN 978-619-7172-14-0 

  

Сист. No: 44058

Отраслева литература за деца и юноши

- 90 -

Ло/372.882/Х 79, РД/372.882/Х 79ЦБ I 3924

Христова, Зорница

   Игри на глас : Курс по творческо писане за деца / Зорница Христова ; Ред. Марин Бодаков ; Худож. Миглена Папазова . - [София] : Точица, 2015 . - 56 с. ; 18 см

   

   ISBN 978-619-7172-11-9 

  

Сист. No: 44059

География

- 91 -

Ч1/911.3:312/В 51ЦБ 42756

Веселинова, Нели Валентинова

   География на населението и селищата в света : Уч. помагало / Нели Валентинова Веселинова ; Рец. Веселин Илиев Бояджиев, Георги Костадинов Бърдаров . - София : Парадигма, 2017 . - 284 с. : с к. ; 24 см

   Съдържа и Примерни форми за разработване на отделните теми по уч. дисциплина География на населението и селищата в света. - Библиогр. с. 265 - 266 ; Терминол. речник ; Прил. : карти.

   ISBN 978-954-326-300-4 

  

Сист. No: 44085

История

- 92 -

Ч1/956.9/М 87ЦБ 42763

Монтефиоре, Саймън Себаг

   История на Йерусалим / Саймън Себаг Монтефиоре ; С предг. от авт.  ; Прев. от [англ.] Ивелина Ватова . - [София] : Прозорец, 2016 . - 552 с. : с к. ; 21 см . -  (Поредица Хроника)

   Името на прев. е сгрешено на предзагл. с. : Евелина Ватова.

   ISBN 978-954-733-886-9 

  

Сист. No: 44092

- 93 -

Кр/К908/Х 93ЦБ 42762

Хубенова, Керка

   Лъчи от града на липите : Публицистика / Керка Хубенова . - Ст. Загора : Литера принт, 2016 (Ст. Загора : Литера принт) . - 416 с. ; 20 см

   
   http://khubenova@abv.bg 

   ISBN 978-954-487-139-0 

  

Сист. No: 44091

Краезнание - отраслева литература

- 94 -

ДБ/К372.851/Ж 34, Кр/К372.851/Ж 34ЦБ 42701

Желев, Живко Иванов

   Евристични похвати при решаване на задачи от изявени ученици и бъдещи учители : Автореф. на дис. за присъждане на образователна и науч. степен "доктор" по науч. спец. 05.07.03 "Методика на обучението по математика" / Живко Иванов Желев ; Науч. ръководител С. Гроздев, П. Петров . - София : БАН. Институт по математика и информатика, 2012 . - 30 с. : с табл., сх. ; 21 см

   Библиогр. с. 29-30.

  

Сист. No: 44019

- 95 -

Кр/К53/И 85, РВ/К53/И 85ЦБ 42711

Йотова, Донка Петрова

   Шест атома злато : [Биогр.] / Донка Йотова . - Ст. Загора : Алфа Визия, 2016 . - 194 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

   Съдържа и факс. на Закон за ротацията на небесните тела и Динамопланетар / Р. Тилчев с. 78 - 121.

   ISBN 978-954-9483-42-0 

  

Сист. No: 44033

- 96 -

Кр/К904/К 20, РВ/К904/К 20ЦБ II 2953

Калчев, Петър

   Двуетажна раннонеолитна постройка в селищна могила Окръжна болница в Стара Загора / Петър Калчев ; С въвед. от авт.  ; Под ред. Васил Николов ; Прев. [на англ.] Боян Алексиев ; Фотогр. Цветан Четъшки ; Худож. Мариана Гинзарова . - Ст. Загора : Дъга Плюс, 2013 (Ст. Загора : печ. Дъга Плюс) . - 136 с. : с цв. ил. ; 29 см

   Имената на прев., ил. отбелязани в изд. каре. - Изд. на Община Ст. Загора и РИМ Ст. Загора. - Парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-9387-74-2 

  

Сист. No: 44010

- 97 -

Кр/К316.347.2/К 92ЦБ 42766

Кръстев, Велчо Маринов и др.

   Циганите по пътищата на войната : Моногр. / Велчо Кръстев, Евгения И. Иванова ; Прев. на англ. Елица Великова ; Предисл. Елена Марушиакова, Веселин Попов ; [Предг.] Георги Кръстев . - Ст. Загора : Литера принт, 2014 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 408 с. : с ил., табл., снимки ; 24 см

   Библиогр. с. 392 - 407 и под линия ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-487-125-3 

  

Сист. No: 44095

- 98 -

Кр/К(0)1СЗ/С 71ЦБ I 3919

Стара Загора [-] Събития 2017  /  Предг. Живко Тодоров . - Ст. Загора : Община Стара Загора ; Туристически информационен център, [2017] . - 62 с. : с цв. снимки ; 16Х24

   Съдържа календар на култ. и спорни събития на територията на община Ст. Загора през 2017. - Снимки: Община Ст. Загора, РИМ - Ст. Загора, Държ. опера - Ст. Загора, ДКТ - Ст. Загора и архив. - Текст и на англ. ез.
   http://starazagora.bg 

  

Сист. No: 44038

- 99 -

Кр/К338СЗ/С 71, РВ/К338СЗ/С 71ЦБ 42702

Стара Загора и Старозагорски окръг след 9 септември 1944 година  : Авангардни технологии и изгубен шанс ; ако бяхме продължили ; ако бяхме запазили скоростта ; уроците на времето /  Състав. Донка Черковска, Трифон Митев ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2014 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 60 с. : с портр., сх. ; 20 см

   Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Кн. е изд. на ОбС на БАС - Ст. Загора ; Излиза с подкрепата на БСП - Ст. Загора.

   ISBN 978-954-346-073-1 

  

Сист. No: 44022

- 100 -

Кр/К615.89/Т 79ЦБ 42758

Трапезанов, Кольо

   Как да живеем без болести : С природата може всичко : 148 рецепти от А до Я : 34 рецепти он индийската медицина аюрведа / Кольо Трапезанов . - Ст. Загора : Литера принт, 2015 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 160 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 44087

Краезнание - художествена литература

- 101 -

Кр/К886.7-1/Л 14, МС/К886.7-1/Л 14, РВ/К886.7-1/Л 14ЦБ 42703

Лазаров, Велизар Атанасов

   И сега живея... : [Поезия] / Велизар Лазаров ; Ред. Таньо Клисуров ; Худож. Атанаска Янева . - Ст. Загора : Лаген, 2013 (Ст. Загора : печ. Литера принт) . - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см

   Съдържа и стихове от Дишай, Късчета любов, Кратки поеми.

   ISBN 978-954-346-056-4 

  

Сист. No: 44023

- 102 -

АТ/К886.7-34/Л 73, Кр/К886.7-34/Л 73, РД/К886.7-34/Л 73ЦБ 42691

Личева, Мима

   Чудеса около нас : Приказки за пораснали деца / Мима Личева ; Худож. Милена Стайкова . - Ст. Загора : ИК Аб, 2015 (Ст. Загора : печ. Кота) . - 160 с. : с ил. ; 21 см

   Името на ил. на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-652-025-8 

  

Сист. No: 44008

- 103 -

Кр/К886.7-94/Т 29, РВ/К886.7-94/Т 29ЦБ 42704

Танев-Альоша, Минчо

   Партизански спомени : Кн. 1 - / Минчо Танев-Альоша ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2012 - (Ст. Загора : печ. Литера принт)

   

   Кн. 1 . - 2012 . - 388 с. : с портр.

   Съдържа Биогр. на Минчо Пенев Танев-Альоша / Славка Андреева Игнатова.

   ISBN 978-954-346-051-9 (кн. 1)

  

Сист. No: 44025

- 104 -

Кр/К886.7-94/Т 29, РВ/К886.7-94/Т 29ЦБ 42705

Танев-Альоша, Минчо

   Партизански спомени : Кн. 2 - / Минчо Танев-Альоша ; Ред. Трифон Митев . - Ст. Загора : Лаген, 2013 - (Ст. Загора : печ. Литера принт)

   

   Кн. 2 . - 2013 . - 472 с. : с портр.

   

   ISBN 978-954-346-052-6 (кн. 2)

  

Сист. No: 44026


 Индекс по АВТОРИ

Азам, Жак 81 82 83 
Алексиев, Боян 96 
Алексиев, Николай 11 
Алексиева, Соня 21 
Алексиева, Соня Александрова 21 
Ангелов, Боян 72 
Аникеева, Нели 9 
Аникеева, Нели Петровна 9 
Антонова, Александра Атанасова 24 25 
Анчев, Анчо Йорданов 8 
Арчър, Джефри 26 
Атанасова, Даниела 34 
Бодаков, Марин 84 88 90 
Бодаков, Марин Христов 84 88 90 
Бодакова, Анна 89 
Бодакова, Зорница Христова 79 80 81 82 83 85 87 88 89 90 
Божилов, Венцислав 29 
Божилов, Венцислав Божидаров 29 
Божилчева, Теодора 26 
Бочков, Пламен 6 
Бочков, Пламен Георгиев 6 
Бояджиев, Веселин Илиев 91 
Бояджиева, Валентина 81 82 83 85 
Бояджиева, Валентина Борисова 81 82 83 85 
Браун, Пиърс 27 
Будзати, Дино 78 
Бърд, Джесика 41 
Бърдаров, Георги Костадинов 91 
Ватова, Ивелина 92 
Вейсел, Али 18 
Вейсел, Али Али 18 
Великова, Елица 97 
Велкова-Гайдаржиева, Антония Веселинова 24 25 
Веселинова, Нели Валентинова 91 
Виронова, Таня 31 36 
Виронова, Таня Атанасова 31 36 
Владимирова, Екатерина 3 
Вълчев, Даниел 11 
Вълчев, Даниел Василев 11 
Върбанова, Лидия 13 
Гавраилов, Живко 7 
Ганов, Христо Александров 72 
Генчев, Нейко 39 
Генчев, Нейко Генчев 39 
Генчева, Цветана 38 
Генчева, Цветана Тодорова 38 
Германов, Владимир 35 
Германов, Владимир Милчев 35 
Геров, Александър 21 
Геров, Александър Найденов 21 
Гинзарова, Мариана 96 
Голева, Поля 12 
Голева, Поля Неделчева 12 
Гранитски, Иван 4 73 74 
Григоров, Ясен 79 80 
Григорови, Зорница и Боян 80 
Грийн, Сали 28 
Грилс, Беър 29 
Гроздев, С. 94 
Гроздев, Сава Иванов 94 
Джеймс, Джули 30 
Джонсън, Алисия 3 
Димитров, Иван Йорданов 4 73 74 
Димитров, К. 15 
Димитрова, Десислава 89 
Димов, Иван 74 
Динев, Михаил 18 
Дипчикова, Александра Николаева 1 
Дограмаджян, Маргарита 37 
Дограмаджян, Маргарита Месроб 37 
Донева, Мария 39 
Дюпон-Бьорие, П.-Ф. 81 83 
Дюпон-Бьорие, Пиер-Франсоа 81 83 
Екимова-Мелнишка, Мариана 21 
Екимова-Мелнишка, Мариана Христова 21 
Есенски, Иван Стоянов 72 
Желев, Живко Иванов 94 
Захариева, Сияна 89 
Иванов, Иван 32 
Иванов, Иван Харалампиев 8 
Иванова, Евгения И. 97 
Иванова, Евгения Иванова 97 
Игнатова, Славка Андреева 103 
Инджов, Иво 2 
Инджов, Никола Иванов 72 
Йорданов, Александър 24 25 
Йорданов, Йордан Ал. 16 
Йорданов, Йордан Алексиев 16 
Йотова, Донка 95 
Йотова, Донка Петрова 95 
Казанджиев, Светозар 23 
Казанджиев, Светозар Илиев 23 
Калоянов, Анчо 8 
Калчев, Петър 96 
Каменов, Димитър 13 
Карастоянов, Христо 75 
Карастоянов, Христо Тодоров 75 
Картуунс, Крипън 14 
Касабова, Благовеста 72 
Касабова, Благовеста Йорданова 72 
Кларк, Мери Хигинс 31 
Клисуров, Таньо 101 
Клисуров, Таньо Стоянов 101 
Комогорова-Комата, Светлана 27 
Комогорова-Комата, Светлана Николаева 27 
Косев, Константин 4 
Косев, Константин Димитров 4 
Кристъл, Силвия 76 
Кръстев, Велчо 97 
Кръстев, Велчо Маринов 97 
Кръстев, Георги 97 
Кутева, Диана 43 
Кутева, Диана Янакиева 43 
Лабе, Брижит 81 82 83 
Лазаров, Велизар 101 
Лазаров, Велизар Атанасов 101 
Леков, Теодор 6 
Леков, Теодор Арсов 6 
Липтън, Дейв 14 
Личева, Мима 102 
Лорънс, Марк 32 
Майър, Стефани 33 
Маразов, Иван 73 74 
Маразов, Иван Русев 73 74 
Маринов, Георги 20 
Маринов, Георги Маринов 20 
Марков, Марко 77 
Маркова, Алена 87 
Маркова, Аля 87 
Марушиакова, Елена 97 
Митев, Ваньо 17 
Митев, Ваньо Иванов 17 
Митев, Трифон 99 103 104 
Митев, Трифон Димитров 99 103 104 
Митева, Ива Николова 34 
Миткова, Павлина 40 
Миткова, Павлина Николова 40 
Мичева, Нева 78 87 
Мичева, Нева Георгиева 78 87 
Молев, Владимир 28 
Молев, Владимир Георгиев 28 
Монтефиоре, Саймън Себаг 92 
Монтефиоре, Симон Себаг 92 
Найденов, Тотко 17 
Николов, Васил 96 
Николов, Георги Николов 72 
Николова, Валентина 20 
Николова, Ива 34 
Новков, Митко 75 
Новков, Митко Георгиев 75 
Павлова, Инна 84 
Палова, Надя 22 
Палова, Надя Адрианова 22 
Папазова, Миглена 88 90 
Паунова, Вера 30 41 
Пейчева, Мирослава 18 
Перго, Луи 85 
Петров, П. 94 
Петров, Петър Динев 94 
Петрова, Вера 42 
Петрова, Вера Стойнева 42 
Петрова, Мария Донева 39 
Попов, Веселин 97 
Протохристова, Клео 24 25 
Протохристова, Клео Стефанова 24 25 
Пучков, Лев 34 
Пучков, Лев Николаевич 34 
Пюеш, Мишел 82 
Райкова, Деница 33 
Райли, Матю 35 
Робъртс, Нора 36 37 
Рус-Мол, Щефан 2 
Самуилов, Виктор 78 
Самуилов, Виктор Исак 78 
Силвърстийн, Шел 86 
Силвърстийн, Шелдън Алън 86 
Стайкова, Милена 102 
Стийл, Даниел 38 
Стоев, Борислав 73 
Стоев, Борислав Владимиров 73 
Табакова, Елза 22 
Танев-Альоша, Минчо 103 104 
Танев-Альоша, Минчо Пенев 103 104 
Тилчев, Рашо 95 
Тодоров, Живко 98 
Тодоров, Живко Веселинов 98 
Тодоров, Орлин 5 
Тодоров, Орлин Стефанов 5 
Тотоманова, Антоанета Иванова 1 
Трайкова, Елка Савова 24 25 
Трапезанов, Кольо 100 
Уайнър, Ерик 39 
Уайнър, Ерик Дж. 39 
Уебър, Тамара 40 
Уорд, Дж. Р. 41 
Феранте, Елена 42 
Филипс, Сюзън Елизабет 43 
Харалампиев, Иван 8 
Христова, Зорница 79 80 81 82 83 85 87 88 89 90 
Хубенова, Керка 93 
Цолов, Красимир 19 
Цолова, Таня 9 
Черковска, Донка 99 
Четъшки, Цветан 96 
Четъшки, Цветан Стефанов 96 
Шаер, Даян 77 
Шурбанов, Александър 80 86 
Шурбанов, Александър Владимиров 80 
Янева, Атанаска 101 
Aleksiev, Boyan 96 
Alvarez, Julia 44 
Anaya, Rudolfo 45 
Arredondo, Ines 52 
Arreola, Juan Jose 52 
Berry, Michael 70 
Carlson, Ron 46 
Castellanos, Rosario 52 
Cather, Willa 47 
Chetashki, Tsvetan 96 
Danticat, Edwidge 48 
De La Cabada, Juan 52 
Elizondo, Salvador 52 
Erdrich, Louise 49 
Fitzgerald, F. Scott 50 
Fitzgerald, Francis Scott 50 
Fuentes, Carlos 52 
Garro, Elena 52 
Ginzarova, Mariana 96 
Gonzales, Francisco Rojas 52 
Guzman, Martin Luis 52 
Harjo, Joy 51 
Hernandez, Efren 52 
Hernandez, Jorge F. 52 
Jones, Tayari 53 
Kalchev, Petar 96 
Kao Kalia Yang 54 
Koutsky, Linda 54 
Lahiri, Jhumpa 55 
Le Guin, Ursula K. 56 
Link, Kelly 57 
Lucas, John 64 
Margulies, Donald 68 
McDowell, Megan 71 
Mengestu, Dinaw 58 
Ng, Celeste 59 
Nikolov, Vasil 96 
O'Brien, Tim 60 
Otsuka, Julie 61 
Ozick, Cynthia 62 
Pacheco, Jose Emilio 52 
Paz, Octavio 52 
Pitol, Sergio 52 
Ponce, Juan Garcia 52 
Portis, Charles 63 
Rankine, Claudia 64 
Ratner, Vaddey 65 
Revueltas, Jose 52 
Reyes, Alfonso 52 
Robinson, Marilynne 66 
Rulfo, Juan 52 
St. John Mandel, Emily 67 
Tan, Shaun 57 
Tario, Francisco 52 
Tartt, Donna 63 
Valades, Edmundo 52 
Wilder, Tappan 68 
Wilder, Thornton 68 
Wolff, Tobias 69 
Yu Hua 70 
Zambra, Alejandro 71 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Азбучник на Съюза на българските писатели 72 
Ангелите пазители 79 
Антропология 16 
Войната на копчетата 85 
Войната на червената кралица 32 
Гениалната приятелка 42 
География на гения 39 
География на населението и селищата в света 91 
Героите са моята слабост 43 
Глас от вечността [-] Валя Балканска 23 
Градска география 89 
Двуетажна раннонеолитна постройка в селищна могила Окръжна болница в Стара Загора 96 
Деликтно право 12 
Диктатура и демокрация 81 
Евристични похвати при решаване на задачи от изявени ученици и бъдещи учители 94 
Етажна собственост 10 
Журналистиката 2 
И сега живея... 101 
Играта на слепците 76 
Игри на глас 90 
Изкуството да рисуваш комикси, манга и фентъзи герои 22 
Има ли места в рая? 77 
Интернет 19 
История на Йерусалим 92 
Как да живеем без болести 100 
Колко ягоди растат по морето? 80 
Кратки приказки за досънуване 88 
Къщите говорят 21 
Лекции по обща теория на правото 11 
Лъчи от града на липите 93 
Любов и приятелство 82 
Митология и религия 6 
Миторазбивач 14 
Най-важното за възпитанието според Монтесори, Корчак, Макаренко, Ериксон, Виготски 9 
Наръчник на начинаещия предприемач 13 
Наследството на черния кинжал 41 
Начала 73 
Незабравимите софийски професори по медицина 17 
Нещо повече от любов... 30 
Нормално и ненормално 83 
Нощта на бухала 31 
Одитинг 18 
Пази се - неудачник! Или как да бъдем успешни и щастливи 3 
Партизански спомени 103 104 
Песни и стихотворения за културните и религиозни празници 15 
Полуизгубен 28 
Послепис 75 
Призрачен полет 29 
Приказка за човека, който нямал анфас 84 
Пространствата на словото 24 25 
Разбиране и интeрпретация в психоанализата 5 
Сега и завинаги 36 
Славянската православна цивилизация 8 
Сладоледена реторика 87 
Смъртта на терминатора 34 
Социалистическият идеал между илюзията и реалността 4 
Справочник на оръжейния колекционер и любител 20 
Срещи в бурята 38 
Стара Загора [-] Събития 2017 98 
Стара Загора и Старозагорски окръг след 9 септември 1944 година 99 
Стъкленият остров 37 
Съкровището на Богомилите 7 
Тринакия 74 
Универсална десетична класификация 1 
Утринна звезда 27 
Уязвим 40 
Химикът 33 
Циганите по пътищата на войната 97 
Четирите легендарни царства 35 
Чудеса около нас 102 
Чутовното нашествие на мечките в Сицилия 78 
Шах и мат 26 
Шест атома злато 95 
Щедрото дърво 86 
A Wizard of Earthsea 56 
Bless me, Ultima 45 
Brother, I`m dying 48 
Citizen 64 
Everything I Never Told You 59 
Five skies 46 
Housekeeping 66 
How We Became Human 51 
In the Shadow of the Banyan 65 
In the Time of the Butterflies 44 
My Antonia 47 
Our Town 68 
Pretty Monsters 57 
Silver Sparrow 53 
Station Eleven 67 
Sun, Stone and Shadows 52 
The Beautiful Things That Heaven Bears 58 
The Great Gatsby 50 
The Latehomecomer 54 
The Namesake 55 
The Round House 49 
The Shawl 62 
The Things They Carried 60 
This Boy's Life 69 
To Live 70 
True Grit 63 
Ways of Going Home 71 
When the Emperor Was Divine 61 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Анатомия - на човека - наръчници и ръководства 16 
Антропология, медицинска - наръчници и ръководства 16 
Археологически паметници - България 96 
Архитектура - на жилищни сгради - история 21 
Астрономи, български - биографии 95 
Близък изток - история 92 
Близък изток - политика 92 
Богомилство - България - история 7 
Българска литература - теми, образи, сюжети 24 
Военна история - България 97 
География - учебни помагала 91 
Геодемография - учебни помагала 91 
Геополитика, световна - популярна литература 39 
Детски градини - учебно-възпитателна работа - наръчници и ръководства 9 
Деца - психология и възпитание - популярна литература 9 
Жилищно право - България - документи 10 
Журналистика - теория и практика - учебници 2 
Израел - история 92 
Интернет - справочници 19 
Литература, световна - теми, образи, сюжети 25 
Литературни историци и критици, български - биографии 24 25 
Литературоведи, български - биографии 24 25 
Малцинства - България 97 
Математика - задачи 94 
Математика - методи на обучение 94 
Медицина - България - биографии 17 
Митология, световна - история - учебници за ВУЗ 6 
Народна медицина - рецепти 100 
Народни певци, български - биографии 23 
Наука, световна - популярна литература 39 
Недвижима собственост - България - правни проблеми 10 
Огнестрелни оръжия - справочници 20 
Писатели, български - биографии 72 
Право - теория 11 
Православна църква - история 8 
Предучилищно възпитание - методика - популярна литература 9 
Предучилищно възпитание - сценарии - сборници 15 
Професори, български - биографии 17 
Прочути личности - Стара Загора - интервюта 93 
Психоанализа - методика и техника 5 
Психология - на личността - популярна литература 3 
Религии, световни - история - учебници за ВУЗ 6 
Рисунка - техника и майсторство - наръчници и ръководства 22 
Родове, български 21 
Роми - България - военна история 97 
Социализъм - политико-философски проблеми 4 
Социална психология - популярна литература 3 39 
Стара Загора - икономика - история 99 
Стара Загора - справочници 98 
Старобългарска литература - критика 8 
Счетоводство - учебници за ВУЗ 18 
Съчинения по литература - методика - учебни помагала 90 
Съюзи, писателски 72 
Творческо писане - за деца - помагала 90 
Универсална десетична класификация 1 
Учебно-възпитателна работа - в детската градина и началното училище 15 
Физици, български - биографии. 95 
Финанси - теория и управление 18 
Фитотерапия - рецепти 100 
Хора с увреждания - социални проблеми 14 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Абаджиев - Нико, Недялко 93 
Андрич, Иво (1892 - 1975) 25 
Атанасов, Божидар Георгиев 93 
Бакърджиев, Петър Златев (1947) 93 
Балканска, Валя Младенова (1942) 23 
Белчев, Койчо 93 
Бончева, Виолета 93 
Бочков, Пламен Георгиев (1957) 6 
Бояджиева, Валентина 85 
Будзати, Дино (1906-1972) 78 
Вазов, Иван Минчов (9.7.1850 - 22.9.1921) 24 
Василев, Николай 93 
Вейсел, Али Али (06.05.1984) 18 
Великова, Йовка 93 
Величков, Константин (1855 - 1907) 24 
Виготски, Лев Семьонович (1886 - 1934) 9 
Волен, Илия (13.10.1905 - 1982) 24 
Вълдобрев, Стефан 93 
Вълчев, Йордан Тодоров (24.6.1924-1998) 24 
Георгиев, Стефан 93 
Геров, Александър Найденов 21 
Григоров, Ясен (16.07.1974) 79 
Грийн, Сали 28 
Гънчев, Райчо (1953) 93 
Данаилов, Димитър (1921 - 1992) 93 
Димитрова, Блага (1922 - 2003) 24 
Димов, Янко (6.9.1937 - 7.3.2013) 93 
Димова, Мария 93 
Динеков, Петър (1910 - 1992) 25 
Дончев, Минчо Василев 93 
Драгов, Константин 93 
Дюлгеров, Васил (1936) 99 
Екимова-Мелнишка,Мариана Христова(1948) 21 
Енев, Енчо Петков 99 
Ериксон, Ерик (1902 - 1994) 9 
Желев, Живко 93 
Желев, Живко Иванов (1977) 94 
Заркин, Лъчезар 93 
Иванова, Евгения Иванова 97 
Игов, Светлозар Атанасов (30.01.1945) 24 25 
Инджов, Иво (1955) 2 
Йоан Екзарх (IX - X в.) 8 
Йовков, Йордан Стефанов (9.11.1880 - 1937) 24 
Йорданов, Йордан Алексиев (1938) 16 
Казанджиев, Светозар (1952) 23 
Калудов, Калуди (1953) 93 
Караколев, Живко 93 
Клисуров, Таньо Стоянов (1944) 99 
Кондарев, Владимир (1959) 93 
Корчак, Януш - Хенрих Голдшмит (1878 - 1942) 9 
Кръстев, Велчо Маринов 97 
Куртев, Стоян (1941) 99 
Кутин, Никола (1936) 93 
Леков, Теодор Арсов (1969) 6 
Макаренко, Антон Семьонович (1888 - 1939) 9 
Манев, Ангел 93 
Манев, Никола (28.08.1940) 93 
Марков, Георги Иванов (1.3.1929 - 11.9.1978) 24 
Микеланджело Буонароти (6.3.1475 - 18.2.1564) 25 
Миланов, Милан 93 
Милев, Гео = Георги Милев Касабов (1895-1925) 24 
Минков, Звезделин Цонев (10.11.1959) 93 
Минкова, Екатерина 93 
Мирчев, Иван (1897 - 1982) 24 
Митев, Ваньо Иванов (26.3.1954) 17 
Митев, Трифон Димитров 99 
Митевски, Христо (1949) 99 
Михайлов, Александър 93 
Мицкевич, Адам Бернард (24.12.1798 - 26.11.1855) 25 
Монтесори, Мария (31.8.1870 - 6.5.1952) 9 
Найденов, Тотко (23.3.1948) 17 
Найденова, Диана 93 
Неофит Хилендарски-Бозвели (1785 - 1848) 25 
Павлова, Пенка 93 
Памук, Орхан (1952) 25 
Папазов-Ибряма, Иво (рожд. Ибрям Хапазов, 1952) 93 
Пенев, Боян (1882 - 1927) 25 
Перго, Луи (22.01.1882-08.04.1915) 85 
Петров, Валери (22.4.1920 - 27.8.2014) 24 
Попов, Васил Стефанов (29.7.1930 - 12.10.1980) 24 
Презвитер Козма (X в.) 8 
Ранчев, Лазарин 93 
Рус-Мол, Щефан 2 
Симеон, цар 8 
Станев, Емилиян (15.2.1907 - 15.3.1979) 24 
Стоев, Светлин 93 
Стойчев, Стефан 93 
Стратиев, Станислав (1941 - 2000) 25 
Събев, Костадин(1.11.1930) 93 
Съргойчев, Стоян Иванов (3.8.1945) 93 95 
Танев-Альоша, Минчо Пенев (2.12.1922) 103 104 
Теодосий, патриарх Търновски 24 
Тилчев, Рашо (1978 - 1963) 95 
Тилчев, Тихомир Рашев (6.5.1908 - 1994) 95 
Тодоров, Веселин (1965) 93 
Томов, Тихомир 93 
Трапезанов, Кольо 100 
Тургенев, Иван С. (1818 - 1883) 24 
Уайнър, Ерик Дж. (1963) 39 
Хубенова, Керка 93 
Цакони, Людовико (1555 - 1627) 99 
Цонева, Белла 93 
Чаушев, Теньо 93 
Черковска, Донка 99 
Щилянов, Петър (1934) 99 
Cather, Willa Sibert (1873-1947) 47 
Erdrich, Louise 49 
Kao Kalia Yang (1980) 54 
Mengestu, Dinaw (1978) 58 
St. John Mandel, Emily (1979) 67 
Wilder, Thornton Niven (1897-1975) 68 
Yu Hua (1960) 70 
Zambra, Alejandro (1975) 71 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Атина 39 
България 7 10 17 23 24 25 72 95 96 97 
Виена 39 
Единбург 39 
Израел 92 
Йерусалим 92 
Калкута 39 
Силициевата долина 39 
Стара Загора 93 96 98 
Флоренция 39 
Ханджоу 39