НОВИ КНИГИ

Общ отдел

- 1 -

СФ/016:92/П 25ЦБ 41364

Александър Паскалев  : Био-библиогр. /  Състав. Йордан Нанчев, Ваня Вайчева ; Ред. Тонка Койчева . - Хасково : Регионална библ. Христо Смирненски, 2014 . - 88 с. : с факс. ; 23 см

   Имената на състав. и ред. са отбелязани в библиогр. каре. - С именен показалец.

  

Сист. No: 42559

- 2 -

СФ/016:808.1/А 64ЦБ 41331

Ангелова, Анна Йорданова и др.

   Колекция Славика : Редки и ценни изд. по славистика от библ. на СУ "Св. Климент Охридски" (1519 - 1922) / Анна Ангелова, Лиляна Петкова ; Увод Иван Добрев . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2005 . - 536 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см . -  (Университетска библ.)

   Рез. на англ., фр. ез. ; Показалци ; Библиогр. с. 527 - 529.

   ISBN 954-07-2237-3 

  

Сист. No: 42518

- 3 -

Ч1/02(497.2)/А 82ЦБ II 2856

Аргиров, Стоян Стоянов

   Избрани трудове / Стоян Аргиров ; Състав. и предг. Анна Ангелова . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - 676 с. : с портр., ил., факс. ; 29 см . -  (Библ. Унив. наследство)

   Съдържа : Фототип. текстове от авт. ; Прев. ; С. Аргиров - архитект на бълг. библиотекознание / А. Ангелова. - Библиогр. 673.

   ISBN 978-954-07-2922-0 

  

Сист. No: 42519

- 4 -

Ч1/021(063)/Н 33ЦБ II 2857
 Нац. конф.на ББИА. ХХV. Ст. Загора. 4 - 5 юни 2015 г. 

   Визия за бъдещето на библиотеките в България : Докл. от Нац. конф.на ББИА. ХХV. Ст. Загора. 4 - 5 юни 2015 г. . - Ст. Загора : Бълг. библ.-информ. асоциация (ББИА), 2015 . - 124 с. : с табл., диагр., факс. ; 29 см

   Авт. на статии : А. Димчев, В. Грашкина, Е. Русинова, К. Иванова, И. Александров, Н. Груева, Л. Драголова, С. Илиева, К. Александрова, Р. Добрева, Т. Пилева, Ж. Кираджиева, Ю. Николова, А. Ставрева, Е. Лозанова-Белчева, Б. Яврукова, Р. Калчева, Р. Тодорова, П. Рафаилова, Е. Павловска, Т. Борисова, М. Миланова, Ю. Савова, Д. Канева, Д. Чолакова, Е. Полякова, Е. Цветкова, В. Аврамова, В. Русева, Б. Сиракова, Р. Тодорова, Г. Мартинова, С. Иванова, Н. Поппетров. - Библиогр. след някои докл.

   ISBN 978-954-9837-29-2 

  

Сист. No: 42554

- 5 -

РВ/061.23/S 95ЦБ 41483

Sutton, Antony C.

   Le pouvoir secret americain : L'ordre de Skull & Bones / Antony C. Sutton ; Trad. de l'angl. par Martin Swan, Philippe de Lacvivier . - [Rouen] : Hades, 2015 . - 492 p. : ill. ; 24 cm

   

   ISBN 979-10-92128-15-4 

  

Сист. No: 41566

Философия

Религия. Теология

- 6 -

РВ/21/М 47ЦБ 41485

Босюе, Жак-Бенин и др.

   [Мементо] Memento mori : [Сб. с проповеди] / Бурдалу Босюе ; Прев., състав., въвед. и бел. Владимир Градев . - София : Фонд. Комунитас, 2015 . - 156 с. ; 21 см . -  (Християнска библ.)

   Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Мисълта за умирането и споменът за смъртта / В. Градев. - Съдържа : Размишление върху краткостта на живота, Проповед за смъртта, Надгробно слово за Хенриета Английска / Босюе ; Мисълта за смъртта / Бурдалу ; Проповед за смъртта / Масийон.

   ISBN 978-954-9992-82-3 

  

Сист. No: 42675

- 7 -

РВ/246.6:281.9/Е 15ЦБ 41432

Евдокимов, Павел Николаевич

   Изкуството на иконата - богословие на красотата / Павел Евдокимов ; Прев. от англ. Божидар Питев . - София : Омофор, 2011 . - 356 с. : с ил., 11 л. : цв. ил. ; 21 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Изд. на Фонд. Покров Богородичен. - Библиогр. под линия.

   ISBN 978-954-2972-01-3 

  

Сист. No: 42631

- 8 -

ДБ/248/С 75, Ло/248/С 75, РВ/248/С 75ЦБ 41488

Стефанов, Родислав Стефанов

   Камино де Сантяго : [Пътепис] / Родислав Стефанов . - 2. прераб. изд. . - София : Фонд. Прометеус, 2015 . - 368 с. : със сх. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-90332-1-0 

  

Сист. No: 42679

Обществени науки

- 9 -

Ч1/347.6(497.2)/Б 43ЦБ 41422

Бешков, Панчо Георгиев

   Унищожаемост на брака / Панчо Бешков ; С предг. от авт.  . - 2. прераб. изд. . - София : Фенея, 1997 . - 111 с. ; 20 см

   

  

Сист. No: 42621

- 10 -

РВ/316.1/Б 84ЦБ 41274

Будон, Реймон

   Социологията като наука / Реймон Будон ; Прев. от фр. Борис Гюров ; [Предг.] Георги Фотев . - София : Изток-Запад, 2012 . - 172 с. ; 22 см

   Съдържа и Идентичността на социологията / Г. Фотев. - Библиогр. с. 161 - 169.

   ISBN 619-152-054-9 

   ISBN 978-619-152-054-1 

  

Сист. No: 42442

- 11 -

РВ/347.27/.28/В 46ЦБ 41390

Венедиков, Петко Йорданов

   Ипотеки, залог, привилегии / Петко Венедиков . - 4. изд. . - София : Петко Венедиков, 2000 . - I - XVI, 323 с. ; 21 см

   Указ. на материята ; Библиогр. с. 321 - 323.

  

Сист. No: 42587

- 12 -

РВ/347(497.2)(094.9)/В 73ЦБ 41415

Влахов, Красимир Иванов

   Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс / Красимир Влахов . - София : Сиби, 2009 . - 212 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-730-571-7 

  

Сист. No: 42614

- 13 -

Ч1/343.1/В 89ЦБ 41442

Вучков, Веселин Бориславов

   Досъдебното полицейско производство : Комент. на промените в Наказателно-процесуалния кодекс, ДВ, бр. 70 от 1999 г. : Примерни образци на протоколи за действия по разследването / Веселин Вучков . - 2. доп. изд. . - София : Фенея, 1999 . - 134 с. ; 20 см

   Библиогр. под линия.

  

Сист. No: 42639

- 14 -

РВ/340.12/В 95ЦБ 41371

Вълчев, Даниел Василев

   Валидност и легитимност в правото / Даниел Вълчев . - София : Ciela, 2013 . - 296 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 280 - 295.

   ISBN 978-954-28-1246-3 (Сиела)

  

Сист. No: 42568

- 15 -

Ч1/327/Г 84ЦБ 41408

Гринберг, Натан

   Документи / Натан Гринберг ; [Предг.] Соломон Бали . - [Фототип. изд.] . - [София] : Соф. ложа Кармел 3355 Б'ней Б'рит, 2015 . - 201 с. ; 22 см

   Фототип. изд. : София : Центр. консистория на евреите в България, 1945.

  

Сист. No: 42606

- 16 -

РВ/327(560)/Д 13ЦБ 41312

Давутоглу, Ахмет

   Стратегическа дълбочина : Мястото на Турция в междунар. отношения / Ахмет Давутоглу ; С предисл. от авт.  ; Прев. от тур. Васил Станков ; Ред. Ани Бахчеванова . - София : Изток-Запад, 2015 . - 672 с. ; 22 см

   С Именен показалец.

   ISBN 978-619-152-674-1 

  

Сист. No: 42495

- 17 -

РВ/342.9(497.2)/Д 44ЦБ 41428

Дерменджиев, Иван Славов и др.

   Административно право на Република България : Обща част : [Учебници за ВУЗ] / Иван Дерменджиев, Димитър Костов, Дончо Хрусанов . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2001 . - 400 с. ; 20 см

   Библиогр. и бел. под линия.

   ISBN 954-730-116-0 

  

Сист. No: 42627

- 18 -

СФ/34(37)(038.1)/Д 98ЦБ 41267

Дюнан, Жан-Филип и др.

   Римско право : Речник на основните термини / Жан-Филип Дюнан, Паскал Пишона ; Прев. [от фр.] Димитър Веселинов Димитров ; Предг. Малина Новкиришка . - София : Ciela, 2007 . - ххii, 259 с. ; 20Х12 см

   Авт. на предг. е известна като Малина Николова Новкиришка-Стоянова. - Заб. с. 247 - 257.

   ISBN 978-954-28-0073-6 (Сиела)

  

Сист. No: 42435

- 19 -

РВ/330.16/З-40ЦБ 41385

Захариев, Еленко Тихомиров

   Корпоративна социална отговорност / Еленко Захариев . - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2014 . - 227 с. : с табл., сх. ; 24 см

   Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. - Библиогр. с. 223 - 225.

   ISBN 978-619-7048-96-4 

  

Сист. No: 42583

- 20 -

РВ/330.16/З-40ЦБ 41392

Захариев, Еленко Тихомиров

   Корпоративна социална отговорност и корпоративна култура : Съвр. измерения : [Моногр.] / Еленко Захариев . - В. Търново : Абагар, 2011 . - 167 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 163 - 165.

   ISBN 978-954-427-927-1 

  

Сист. No: 42588

- 21 -

Ч1/347.4/К 16ЦБ 41369

Калайджиев, Ангел Симеонов

   Облигационно право : Обща част / Ангел Калайджиев . - 4. прераб. и доп. изд. . - София : Сиби, 2007 . - 752 с. ; 21 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 735 - 750.

   ISBN 978-954-730-446-8 

  

Сист. No: 42566

- 22 -

РВ/341.17/К 85ЦБ 41402

Корнезов, Александър Любенов

   Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности / Александър Корнезов ; Предг. Koen Lenaerts . - София : Сиби, 2008 . - 400 с. ; 22 см

   Съдържа и За авт. - Текст и на англ. ез. - Азб. показалец на понятията, Показалец на цитираната съдебна практика, Показалец на цитираните нормат. актове ; Библиогр. с. 390 - 398.

   ISBN 978-954-730-473-4 

  

Сист. No: 42600

- 23 -

Ч1/321.64(430)/К 87ЦБ 41329

Которн, Найджъл

   Историята на СС : Омразните Хитлерови легиони на смъртта / Найджъл Которн ; Прев. [от англ.] Венцислав Градинаров . - София : Прозорец, 2015 . - 208 с. : с ил., портр. ; 24 см . -  (Поредица Хроника)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-733-838-8 

  

Сист. No: 42516

- 24 -

РВ/342.9(497.2)/К 96ЦБ 41426

Къндева-Спиридонова, Емилия Василева

   Административно правосъдие : [Моногр.] / Емилия Къндева . - София : Ciela, 2006 . - 443 с. ; 23 см

   Библиогр. с. 436 - 441.

   ISBN 954-649-974-9 (Сиела)

   ISBN 978-954-649-974-5 (Сиела)

  

Сист. No: 42625

- 25 -

РВ/391/Ш 23ЦБ 41330

Льолиевр, Мари-Доминик

   [Шанел] Chanel & Co : Коко и нейното обкръжение : [Биогр.] / Мари-Доминик Льолиевр ; Прев. от фр. Красимир Петров . - София : Колибри, 2000 . - 382 с. : със снимки ; 20 см

   Коко Шанел - псевд. на Габриел Шанел. - Библиогр. с. 345 - 348.

   ISBN 978-619-150-630-9 (Colibri)

  

Сист. No: 42517

- 26 -

РВ/347.7(497.2)/М 14ЦБ 41273

Маданска, Нели Димитрова

   Производството по несъстоятелност : Проблеми и тенденции / Нели Маданска . - 2. доп. изд. . - София : Сиби, 2005 . - 272 с. ; 20 см

   Библиогр. с. 268 - 271.

   ISBN 954-730-249-3 

   ISBN 978-954-730-249-5 

  

Сист. No: 42439

- 27 -

РВ/347.4(497.2)/М 23ЦБ 41410

Малчев, Михаил Александров

   Унищожаемост на гражданскоправните сделки : [Моногр.] / Михаил Малчев . - София : Ciela, 2010 . - 280 с. ; 21 см

   Библиогр. с. 274 - 278.

   ISBN 978-954-28-0820-6 (Сиела)

  

Сист. No: 42609

- 28 -

РВ/343.1/М 25ЦБ 41290

Манев, Никола Андреев

   Новелизация на наказателно-процесуалната система с новия НПК / Никола Манев . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ромина, 2008 . - 207 с. ; 20 см

   Рез. на англ., нем., фр. ез.

   ISBN 978-954-379-011-1 

  

Сист. No: 42461

- 29 -

РВ/342.4(497.2)/М 61ЦБ 41395

Милюков, Павел Николаевич

   Българската конституция / Павел Милюков ; Встъп. студия Георги Близнашки . - Фототип. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2009 . - XXXII, 168 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Res publica)

   Съдържа и Политическият път на П. Милюков / Г. Близнашки. - Фототип. изд. : Бълг. конституция / П. Милюков ; Прев. В. Пасков. - Солун : Книж. Иван х. Николов, 1905. - Библиогр. с. 165 - 166.

   ISBN 978-954-07-2955-8 

  

Сист. No: 42592

- 30 -

РВ/329(497.2)БКП(092)(093.3)/Ж 48ЦБ 41285

Николов, Елит

   Знайно и незнайно / Елит Николов . - София : Пропелер, 2010 . - 384 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Елит Николов Иванов.

   ISBN 978-954-392-055-6 

  

Сист. No: 42456

- 31 -

РВ/316.3:62/Н 74ЦБ 41287

Николов, Елит

   Извънземни мисли за земното / Елит Николов . - София : [Изд. авт.], 2014 . - 184 с. ; 20 см

   Пълното име на авт. е Елит Николов Иванов.

  

Сист. No: 42458

- 32 -

Ч1/339.923:061.1 ЕС/О-83ЦБ 41439

Основи на европейската интеграция  / Юлия Захариева и др ; Под общата ред. на Ружа Иванова . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Център за европ. изследвания, 1998 . - 408 с. ; 23 см

   Други авт. : Ж. Попова, Р. Иванова, Д. Георгиев, И. Шикова, В. Станчева, К. Терзиева, А. Бакърджиева, П. Маркова, В. Колчева, С. Нейков, И. Ескенази. - Със списък на съкр. и табл. на съответствията.

   ISBN 954-8382-07-5 

  

Сист. No: 42638

- 33 -

РВ/342.51/С 55ЦБ 41377

Спасов, Борис Петров

   Президентът на Република : Правно положение / Борис Спасов ; С предг.  . - 2. прераб. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 1995 . - 174 с. ; 20 см

   Рез. на англ. ез. ; Библиогр. под линия.

   ISBN 954-07-0712-9 

  

Сист. No: 42575

- 34 -

Ч1/347.97/.99(497.2)/С 55ЦБ 41444

Спасов, Борис Петров

   Конституционният съд / Борис Спасов . - София : Legacon, 1994 . - 152 с. ; 21 см

   С рез. на англ. ез. ; Бел. и библиогр. под линия.

   ISBN 954-8267-08-Х 

  

Сист. No: 42642

- 35 -

РВ/347.22(497.2)/С 61ЦБ 41368

Ставру, Стоян Андреас

   Въпроси на българското вещно право / Стоян Ставру . - София : Фенея, 2008 . - 1040 с. ; 22 см

   С бел. под линия. - Библиогр. с. 1021 - 1040.

   ISBN 978-954-9499-14-8 

  

Сист. No: 42565

- 36 -

Ч1/347.27/.28/Т 48ЦБ 41443

Тенева, Людмила Юри

   Вписване на ипотеки : Комент., обр. на док., съдебна практика / Людмила Тенева . - София : Фенея, 2004 . - 112 с. ; 20 см

   

   ISBN 954-8214-78-4 

  

Сист. No: 42641

- 37 -

РВ/347.23/Т 48ЦБ 41419

Тенева, Людмила Юри и др.

   Вписвания на недвижими имоти : Процедури и комент. / Людмила Тенева, Нина Николова ; С увод от авт.  . - София : Фенея, 2005 . - 224 с. ; 20 см

   Съдържа и Закон за кадастъра и имотния регистър ; Правилник за вписванията.

  

Сист. No: 42618

- 38 -

РВ/342.9(497.2)/Т 64ЦБ 41374

Тодоров, Иван Тодоров

   Понятието за индивидуален административен акт по АПК. Прилагане на европейското право и съвременни тенденции при издаване на актове / Иван Тодоров . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Ciela, 2007 . - 55 с. ; 21 см

   Цитирани съч. под линия.

   ISBN 978-954-28-0044-6 (Сиела)

  

Сист. No: 42571

- 39 -

РВ/949.7/Т 64ЦБ 41438

Тодорова, Мария Николаева

   Балкани - балканизъм / Мария Тодорова ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Павлина Йосифова-Хеберле . - 2. прераб. и доп. изд. . - София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004 . - 402 с. ; 24 см . -  (Университетска библ.)

   Бел. с. 309 - 401.

   ISBN 954-07-1770-1 

  

Сист. No: 42637

- 40 -

РВ/347.22/Х 32ЦБ 41376

Хаусманингер, Херберт

   Casebook по римско вещно право / Херберт Хаусманингер ; Прев. от нем. Борис Иванов, Иван Йорданов ; Науч. ред., [предг.] Теодор Пиперков ; Науч. ред. на прев. на лат. Мария Костова, Теодор Пиперков . - София : Сиби, 2008 . - 316 с. ; 24 см

   Съдържа : Подбр. фрагм. от класическата римска юриспруденция ; Въвед. в основните институти ; Препращания към разпоредби от бълг., австр. и герм. законодателство / Т. Пиперков, И. Йорданов, Б. Иванов ; Регистър на изворите. - На кор. авт. отбелязан Herbert Hausmaninger.

   ISBN 978-954-730-500-7 

  

Сист. No: 42573

Математика. Естествени науки

Медицина

- 41 -

РВ/614.23/.26/Г 63ЦБ 41372

Голева, Поля Неделчева

   Отговорност на лекаря за вреди, причинени на пациента / Поля Голева . - София : Труд и право, 2004 . - 288 с. ; 21 см

   Съдържа и Нормат. актове.

   ISBN 954-608-104-3 

  

Сист. No: 42569

- 42 -

Ч1/615.851:7(035)/Д 23ЦБ 41326

Дарли, Сюзън и др.

   Практическо ръководство по експресивна арт терапия : Наръчник за професионалисти / Сюзън Дарли, Уенди Хийт ; Предг. Джийн Д. Коен ; Фотогр. Марк Дарли ; Прев. [от англ.] Елица Великова . - София : Център за психосоциална подкрепа, 2013 . - 264 с. : с ил. ; 21 см . -  (Сер. Практики ; 12)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - С Показалец на упражненията ; Библиогр. с. 255 - 258.

   ISBN 978-619-7037-02-9 

  

Сист. No: 42513

- 43 -

СФ/615.322/К 25ЦБ 41325

Канисков, Васил Любенов

   Съкровищница на българската народна медицина : В 3 т. /  Авт.-състав. Васил Канисков . - София, 2012 - . - 23 см

   

   Т. 3. Ботанически речник - основи /  Състав.  Даки Йорданов, Борис Китанов, Борис Ахтаров . - 2015 . - 698 с.

   Съдържа : Азб. указ. на видовете лечебни растения, използвани в бълг. нар. медицина ; Системен указ. на растителните видове от флората на НРБългария ; Многоезичен ботанически речник / Б. Китанов ; Наименования на лечебните растения от флората на РБългария... ; Наименования на защитените видове от флората на РБългария.

   ISBN 978-954-92203-3-0  (т. 3)

  

Сист. No: 42512

Приложни науки. Техника

- 44 -

РВ/65.012/З-40ЦБ 41381

Захариев, Еленко Тихомиров

   Основи на управлението / Еленко Захариев . - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2015 . - 423 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 419 - 422.

   ISBN 978-619-203-005-6 

  

Сист. No: 42579

- 45 -

РВ/658.012(075.8)/З-40ЦБ 41383

Захариев, Еленко Тихомиров

   Стратегическо управление : [Учебници за ВУЗ] / Еленко Захариев . - 2. прераб. и доп. изд. . - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2015 . - 240 с. : с табл., сх. ; 23 см

   Библиогр. след отд. теми.

   ISBN 978-619-7048-13-1 

  

Сист. No: 42581

- 46 -

РВ/658.012/З-40ЦБ 41388

Захариев, Еленко Тихомиров

   Предизвикателствата пред индустриалния мениджмънт: приоритети и решения : Моногр. / Еленко Захариев . - Пловдив : Акад. изд. Талант, 2013 . - 404 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см

   Изд. на Висше у-ще по агробизнес и развитие на регионите. - Библиогр. с. 394 - 401.

   ISBN 978-619-7048-14-8 

  

Сист. No: 42586

- 47 -

РВ/658.012/З-40ЦБ 41393

Захариев, Еленко Тихомиров

   Ретроспективен поглед върху принципните основи на индустриалния мениджмънт / Еленко Захариев . - В. Търново : Абагар, 2009 . - 104 с. : с табл., сх. ; 22 см

   Библиогр. с. 99 - 102.

   ISBN 978-954-427-864-9 

  

Сист. No: 42590

Селско стопанство

Изкуства

- 48 -

Ч1/782.1.071.2/Б 63ЦБ 41327

Бончев, Марин Цолов

   Великите сопрани на България : [Биогр.] / Марин Бончев ; С предисл. и снимки от авт.  . - София : Enthusiast, 2015 . - 260 с. : с портр., ил. ; 21 см

   Библиогр. с. 255 - 256.

   ISBN 978-619-164-196-3 (Eнтусиаст)

  

Сист. No: 42514

Спорт. Игри

- 49 -

АТ/796.332.071(497.2)(092)/В 89, ДБ/796.332.071(497.2)(092)/В 89, Ло/796.332.071(497.2)(092)/В 89, РВ/796.332.071(497.2)(092)/В 89ЦБ 41336

Иван Вуцов: Автобиография  : Истини за живота и футбола / Иван Вуцов, Едуард Папазян ; [Предг.] Александър Александров . - [София] : Корпорация Развитие, 2008 . - 336 с. : с ил., 8 л. : цв. ил. ; 20 см . -  (Поредица ТОПспортисти)

   

   ISBN 978-954-9612-26-4 

  

Сист. No: 42524

- 50 -

АТ/796.332.071(497.2)(092)/Б 38, Ло/796.332.071(497.2)(092)/Б 38, МС/796.332.071(497.2)(092)/Б 38, РД/796.332.071(497.2)(092)/Б 38ЦБ 41332

Илиев, Румен Недялков

   Димитър Бербатов: война с времето и себе си / Румен Илиев . - 2. изд. . - [София] : Корпорация Развитие, 2008 . - 351 с. ; 20 см

   На кор. : Благотворително изд. - Съдържа и Статистика.

   ISBN 978-954-9612-25-7 

  

Сист. No: 42520

Езикознание

- 51 -

Ч1/808.67-5/К 94ЦБ 41487

Куцаров, Константин Иванов

   Българското причастие / Константин Куцаров . - Пловдив : Унив. изд. Паисий Хилендарски, 2012 . - 147 с. : с табл. ; 21 см . -  (Поредица Philologia philippopoliensis)

   Изд. на Пловдивски унив. "Паисий Хилендарски". Филол. фак. - Библиогр. с. 140 - 146.

   ISBN 978-954-423-813-1 

  

Сист. No: 42677

Литературознание

- 52 -

РВ/82.085.4/Б 78ЦБ 41401

Браун, Питър Мегарги

   Изкуството да се задават въпроси / Питър Мегарги Браун ; Предисл. Арнолд Гай Фрейман ; С предг. от авт.  ; Прев. [от англ.] Татяна Кучинова . - София : Актбул, 2006 . - 128 с. ; 20 см

   Съдържа и За авт. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

  

Сист. No: 42599

Чужда художествена литература

- 53 -

РВ/859.0-31/Г 37ЦБ 41319

Георгиу, К. Вирджил

   От 25-ия час до вечния час : [Роман] / К. Вирджил Георгиу ; Прев. от фр. Тони Николов . - София : Фонд. Комунитас, 2014 . - 168 с. ; 20 см . -  (Християнска библ.)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-9992-72-4 

  

Сист. No: 42502

- 54 -

РВ/820-32/Д 53ЦБ 41468

Дикенс, Чарлс

   Избрани разкази : [Сборник] / Чарлс Дикенс ; Прев. от англ. Пепа Дочева . - София : Муузон, 2016 . - 168 с. ; 20 см

   Спец. изд. [за сп.] Биограф.

   ISBN 978-619-158-023-1 

  

Сист. No: 42661

- 55 -

РВ/839.3-31/Д 98ЦБ 41297

Дюрлахер, Йесика

   Дъщерята : [Роман] / Йесика Дюрлахер ; Прев. от нидерл. Нина Смеет . - София : Ciela, 2011 . - 272 с. ; 20 см

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-28-1001-8 (Сиела)

  

Сист. No: 42467

- 56 -

АТ/820(73)-31/Л 70ЦБ 41341

Лихейн, Денис

   Сянка в дъжда : [Роман] / Денис Лихейн ; Прев. от англ. Наташа Янчева . - София : СББ Медиа, 2014 . - 280 с. ; 20 см . -  (Поредица Майсторите на трилъра ; 2)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

   ISBN 978-954-399-077-1 

  

Сист. No: 42530

- 57 -

РВ/820(73)-31/М 19ЦБ 41202

Макбрайд, Сюзан

   Малка черна рокля : [Роман] / Сюзан Макбрайд ; Прев. [от англ.] Валентина Рашева-Джейкъбс . - София : СББ Медиа, 2014 . - 232 с. ; 20 см . -  (Поредица Световни бестселъри ; 5)

   Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На кор. : ISBN 978-954-399-063-4 е грешен. - Кн. се разпространява със сп. Журнал на жената.

   ISBN 978-954-399-070-2 (SBB Media)

  

Сист. No: 42319

- 58 -

РВ/820(73)-31/Н 79ЦБ 41299

Нин, Анаис

   Делтата на Венера : [Роман] / Анаис Нин ; Прев. [от англ.] Юлия Чернева . - 2. изд. . - София : Инфомедия Груп, 2012 . - 304 с. ; 20 см . -  (Поредица Забранените еротични романи ; 7)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-619-7035-01-8 (InfoMedia Group)

  

Сист. No: 42469

- 59 -

РВ/820-31/П 22ЦБ 41298

Паркър, Уна-Мери

   Дворцова афера : [Роман] / Уна-Мери Паркър ; Прев. [от англ.] Дори Генадиева Габровска . - 2. изд. . - София : Санома Блясък България, 2013 . - 328 с. ; 20 см . -  ([Поредица] Световни бестселъри ; 6)

   Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

   ISBN 978-954-399-023-8 

  

Сист. No: 42468

- 60 -

Ч1/820/899-5/Р 55ЦБ 41324

Речите, които промениха света  /  Състав. София Петрова ; [Прев. от англ.]  . - София : Millenium, 2015 . - 352 с. : портр. и снимки ; 23 см

   Съдържа статии от : Н. Бонапарт, Й. Бродски, Н. Вапцаров, М. Ганди, Ч. Гевара, Демостен, С. Джобс, М. Дзедун, Г. Димитров, А. Камю, Ф. Кастро, Д. Ф. Кенеди, М. Л. Кинг, О. Кромуел, В. И. Ленин, Е. Линкълн, Майка Тереза, А. Меркел, М. Йен, В. Молотов, Р. Никсън, А. Оз, Т. Рузвелт, Ф. Рузвелт, Й. Сталин, М. Тачър, Ф. Франко, В. Хавел, Ъ. Хемингуей, А. Хитлер, Цицерон, У. Чавес, У. Чъчрчил ; Прев. А. Димитрова, Б. Ламбовски, В. Петров, Г. Петров, Г. Попов, Д. Стоева, М. Ненчева, Н. Кулев, О. Стамболиев, Р. Мускурова, С. Михайлова, Ц. Грозев ; Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр. с. 343 - 346.

   ISBN 978-954-515-312-9 (Милениум)

  

Сист. No: 42510

- 61 -

АТ/820/899-31/Т 19ЦБ 41218

Тайният кодекс  / Дъглас Престън ; Прев. [от англ.] Милен Русков ; Всичко, което правим за любовта / Хана, Кристина ; Прев. [от англ.] Радмила Младенова.  ; Инстинкт на убиец / Файндър, Джоузеф ; Прев. [от англ.] Тодор Кенов.  ; Роузи : [Романи] / Тичмарш, Алън ; Прев. [от англ.] Весела Прошкова . - София : Рийдърс Дайджест, [2009] . - 608 с. : с портр. ; 22 см . -  ([Поредица] Избрани книги)

   Съдържа съкр. версии на романите. - Кратки биогр. бел. за авт. - Имената на прев. отбелязани в библиогр. каре.

   ISBN 978-954-9935-37-0 

  

Сист. No: 42348

- 62 -

РВ/840-31/У 29ЦБ 41320

Уелбек, Мишел

   Подчинение : Роман / Мишел Уелбек ; Прев. от фр. Александра Велева . - София : Факел Експрес, 2015 . - 300 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-9772-97-5 

  

Сист. No: 42504

- 63 -

РВ/820(73)-31/Ш 51ЦБ 41231

Шелдън, Сидни

   Звездите светят над нас : Роман / Сидни Шелдън ; Прев. от англ. Дафина Китанова . - София : Хемус, 1994 . - 301 с. ; 21 см

   

   ISBN 954-428-067-7 

  

Сист. No: 42371

Българска художествена литература

- 64 -

АТ/886.7-31/В 15, ДБ/886.7-31/В 15, Ло/886.7-31/В 15, МС/886.7-31/В 15, РВ/886.7-31/В 15, РД/886.7-31/В 15ЦБ 41474

Вазов, Иван Минчов

   Под игото : Роман в 3 ч. / Иван Вазов ; Предг. Александър Шурбанов, Майкъл Холман . - София : Захарий Стоянов, 2015 . - 486 с., с 1 л. : портр. ; 24 см

   Съдържа : Из живота на българите, В предвечерието, На освобождението ; Бълг. роман, който профърча из Европа / А. Шурбанов, М. Холман ; Предг. : [към лондонско изд. от 1894 г.] / Е. Гос ; Прев. от англ. А. Шурбанов.

   ISBN 978-954-09-0963-9 

  

Сист. No: 42666

- 65 -

АТ/886.7-1/Д 59, РВ/886.7-1/Д 59ЦБ 41283

Димитровград [е] поезия  : [Алманах] /  Състав. и ред. Петко Каневски, Кръстьо Кръстев, Демир Демирев ; Предг. Иво Димов . - Димитровград : Д-во на писателите П. Пенев, 2015 . - 36 с : със снимки ; 21Х12 см

   Съдържа стихове от П. Пенев, А. Ников, М. Шандуркова, Д. Демирев, Вили По (В. Петрова), П. Каневски Д. Христова, С. Ралчев, А. Палева-Зафирова, Ж. Димитров, В. Данева, Р. Русин, Т. Димитрова, З. Михова, В. Недкова, К. Кръстев. - Сведенията за авт. отговорност отбелязани в библиогр. каре.

  

Сист. No: 42454

- 66 -

РВ/886.7-4/Д 60ЦБ 41321

Димова, Теодора Димитрова

   Ороци : Есеистика / Теодора Димова . - София : Ciela, 2015 . - 256 с. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-28-1933-2 (Сиела)

  

Сист. No: 42507

- 67 -

ДБ/886.7-31/Д 78, РВ/886.7-31/Д 78ЦБ 41501

Дончев, Антон Николов

   Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес : [Роман : В 4 кн.] / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 24 см

   Съдържа и Списък с непознати думи.

   Кн. 1. [Степта] . - 728 с.

   Кн. 1 - 2 изд. в едно кн. тяло. - Загл. на Кн. 1. отбелязано на с. 5, на Кн. 2. на с. 381.

   ISBN 978-954-09-0881-6  (кн. 1 - 2)

  

Сист. No: 3204

- 68 -

ДБ/886.7-31/Д 78, РВ/886.7-31/Д 78ЦБ 41502

Дончев, Антон Николов

   Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес : [Роман : В 4 кн.] / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 24 см

   Съдържа и Списък с непознати думи.

   Кн. 3. [Подунавието] . - 704 с.

   Кн. 3 - 4 изд. в едно кн. тяло. - Загл. на Кн. 3. отбелязано на с. 5, на Кн. 4. на с. 267.

   ISBN 978-954-09-0882-3  (кн. 3 - 4)

  

Сист. No: 42693

- 69 -

ДБ/886.7-31/Д 78, РВ/886.7-31/Д 78ЦБ 41513

Дончев, Антон Николов

   Сказание за времето на Самуила : [Роман] / Антон Дончев . - София : Захарий Стоянов, 2014 . - 704 с. ; 24 см

   Съдържа и Списък с непознати думи.

   ISBN 978-954-09-0878-6 

  

Сист. No: 42703

- 70 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 41222

Кунц, Дийн Р.

   Тъмните реки на сърцето : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Плеяда, 2000 . - 574 с. : с портр. ; 20 см . -  (Поредица Трилър)

   

   ISBN 954-409-195-5 

  

Сист. No: 42354

- 71 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 41226

Кунц, Дийн Р.

   Фалшива памет : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Юлия Чернева . - София : Плеяда, 2001 . - 500 с. : с портр. ; 20 см . -  (Поредица Трилър)

   

  

Сист. No: 42364

- 72 -

РВ/820(73)-31/К 93ЦБ 41229

Кунц, Дийн Р.

   Единственият оцелял : [Роман] / Дийн Кунц ; Прев. от англ. Александър Качин . - София : Плеяда, 2001 . - 351 с. ; 20 см . -  (Поредица Трилър)

   Дублиране на ISBN с този на кн. Обсебване от същия авт.

   ISBN 954-409-202-1 

  

Сист. No: 42369

- 73 -

РВ/886.7-31/Л 14ЦБ 41466

Лазаров, Васил Иванов

   Парадоксът на любовта : [Роман] / Васил Лазаров . - София : Светлина на Балканите, 2015 . - 318 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-92968-4-6 

  

Сист. No: 42658

- 74 -

РВ/886.7-4/М 32ЦБ 41469

Марков, Георги Иванов

   Ненаписаната българска харта : Есета : Ч. 2. / Георги Марков ; Състав., ред., бел. Тони Николов . - София : Фонд. Комунитас, 2016 . - 400 с. ; 21 см

   Съдържа и Г. Марков - живот в дати. - Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Именен показалец.

   ISBN 978-954-9992-92-2 

  

Сист. No: 42662

- 75 -

РВ/886.7-1/С 55ЦБ 41453

Спасова, Андриана

   Сферата на света : [Поезия] / Андриана Спасова . - София : Фонд. Литературен вестник, 2016 . - 80 с. ; 21 см

   Авт. е спечелила трета награда на XXVIІ Нац. конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 2010 и втора награда на XXІX Нац. конкурс за поезия "Веселин Ханчев", 2012.

   ISBN 978-954-9602-46-3 

  

Сист. No: 42646

- 76 -

РВ/886.7-31/Т 70ЦБ 41322

Томова, Силвия Томова

   Печатарят : [Ист. роман] / Силвия Томова . - Пловдив : Жанет-45, 2015 . - 460 с. ; 20 см

   

   ISBN 978-619-186-148-4 

  

Сист. No: 42508

- 77 -

АТ/886.7-94/У 33, ДБ/886.7-94/У 33, Ло/886.7-94/У 33, МС/886.7-94/У 33, РВ/886.7-94/У 33, РД/886.7-94/У 33ЦБ 41486

Узунов, Красимир Асенов

   Каймакъ-Чаланъ : Т. 1 - / Красимир Узунов . - София : Витамин Арт, 2015 - . - 24 см

   

   Т. 1 . - 2015 . - 736 с. : с ил.

   

   ISBN 978-619-90242-3-2  (т. 1)

  

Сист. No: 42676

- 78 -

РВ/886.7-32/Ш 92ЦБ 41314

Шпатов, Александър Ламбринов

   Том 2.0 : Кратки градски [разкази] : [Сб.] / Александър Шпатов . - София : Колибри, 2015 . - 216 с. ; 20 см

   Съдържа и Бел. от изд. / Ж. Вагенщайн.

   ISBN 978-619-150-738-2 

  

Сист. No: 42497

Литература за деца и юноши

- 79 -

Ло/886.7-93-1/Ц 17ЦБ 41472

Цанков, Атанас Иванов

   Слонче край реката : Стихотворения и залъгалки за най-малките / Атанас Цанков ; Худож. Биляна Господинова . - [София] : Фют, Б. г. . - [24] с. : с цв. ил. ; 22Х24 см

   Кор. опис.

   ISBN 954-625-276-Х 

  

Сист. No: 42664

Отраслева литература за деца и юноши

География

- 80 -

РВ/910.4/М 19ЦБ 41317

Макдугъл, Кристофър

   Родени да тичат през каньоните на Мексико : Отвъд пределите на възможното : [Пътепис] / Кристофър Макдугъл ; Прев. от англ. Цветелина Лакова . - 2. изд. . - София : Вакон, 2012 . - 336 с. ; 21 см . -  ([Поредица] Пътешествия и приключения)

   

   ISBN 978-954-9535-35-8 

  

Сист. No: 42501

История

- 81 -

РВ/949.72.03/Г 98, Ч1/949.72.03/Г 98ЦБ 41506

Гюзелев, Васил Тодоров

   Съчинения в пет тома / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - 2015 . - 25 см

   

   Т. 3. Папството и българите през Средновековието (IX - XV в.) /  С предисл.   . - 2013 . - 423 с.

   С бел. под линия ; Терминологичен речник ; Съкр. ; Хронология на понтификатите на средновековните папи (IV - XV в.).

   ISBN 978-954-09-0815-1  (т. 3)

  

Сист. No: 42697

- 82 -

РВ/949.72.03/Г 98, Ч1/949.72.03/Г 98ЦБ 41507

Гюзелев, Васил Тодоров

   Съчинения в пет тома / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - 2015 . - 25 см

   

   Т. 1. Апология на Средновековието /  С увод   . - 2013 . - 503 с.

   С бел. под линия ; Обяснителни бел. ; Терминологичен речник ; Съкр.

   ISBN 978-954-09-0811-3  (т. 1)

  

Сист. No: 42698

- 83 -

РВ/949.72.03/Г 98, Ч1/949.72.03/Г 98ЦБ 41514

Гюзелев, Васил Тодоров

   [Съчинения в пет тома] / Васил Гюзелев . - София : Захарий Стоянов, 2013 - . - 24 см

   

   [Т. 2.]. Княз Борис Първи (852 - 889; [починал] 907) . - 2014 . - 512 с.

   С бел. под линия и след отд. гл. ; Списък на съкр. ; Доп. ; Библиогр. с. 489 - 500. - [Изд. е графично оформено като Т. 2. от Събрани съчинения в пет тома / В. Гюзелев, без това да е изрично упоменато на кор., загл. с. или в библиогр. каре].

   ISBN 978-954-09-0907-3  ([т. 2])

  

Сист. No: 42704

- 84 -

АТ/949.72.042.22/К 86, ДБ/949.72.042.22/К 86, Ло/949.72.042.22/К 86, МС/949.72.042.22/К 86, РВ/949.72.042.22/К 86, Ч1/949.72.042.22/К 86ЦБ 41478

Косев, Константин Димитров

   Априлското въстание и възникването на Княжество България / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2016 . - 224 с. : с ил., факс. ; 22 см

   

   ISBN 978-954-09-1009-3 

  

Сист. No: 42670

- 85 -

РВ/943.0(092)/Б 45, Ч1/943.0(092)/Б 45ЦБ 41504

Косев, Константин Димитров

   България и княз Бисмарк : Създателят на модерна Германия / Константин Косев . - София : Захарий Стоянов, 2013 . - 280 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

   

   ISBN 978-954-09-0829-8 

  

Сист. No: 42695

- 86 -

РВ/949.72.042(092)/Л 36ЦБ 41356

Кръстев, Богдан Толев

   Приключи аферата с гроба ва Васил Левски : Нар. кн. / Богдан Кръстев . - София : Изд. ателие Аб, 2015 . - 144 с. : с ил., факс. ; 21 см

   Съдържа : Ч. 1. Аферата с гроба на В. Левски : Запис на разговора между Б. Кръстев и Н. Хайтов (юни - юли 1991) / Н. Хайтов, Б. Кръстев ; Ч. 2. Приключи аферата с гроба на В. Левски / Б. Кръстев. - С факс. автогр. и записка от Н. Хайтов.

   ISBN 978-954-737-952-7 

  

Сист. No: 42546

- 87 -

Ч1/949.72/К 93ЦБ 41328

Кудин, Андрей

   Неразгаданите мистерии на България / Андрей Кудин ; [Предг.] Божидар Димитров . - 3. изд. . - София : Unicart, 2015 . - 248 с. : с цв. ил. ; 23 см

   Съдържа и Един "чужденец" из лабиринтите на бълг. история / Б. Димитров.

   ISBN 978-954-2953-51-7 (Уникарт)

  

Сист. No: 42515

- 88 -

АТ/949.72.042(092)/Л 36ЦБ I 3882

Тефтерчето на Васил Левски  : Agenda / Васил Левски . - Фототип. изд. . - [София] : в. Стандарт, [2016] . - 128 с. : факс. ; 14 см

   Кор. опис. - Кн. е изд. със съдействието на Общобълг. к-т Васил Левски, Нац. библ. Св. св. Кирил и Методий.

  

Сист. No: 42552

- 89 -

РВ/949.72.052/М 32, Ч1/949.72.052/М 32ЦБ 41508

Марков, Георги Георгиев

   България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911 - 1913 : [Моногр.] / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2012 . - 568 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см + 4 л. к.

   Библиогр. с. 557 - 562 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-09-0725-3 

  

Сист. No: 42699

- 90 -

РВ/940.53/М 32, Ч1/940.53/М 32ЦБ 41512

Марков, Георги Георгиев

   Друга история на най-голямата война : [Моногр.] : Кн. 1 - / Георги Марков . - София : Захарий Стоянов, 2014 - . - 27 см

   

   Кн. 1. Разгарянето на пожара . - 2014 . - 392 с. : с ил., портр., факс.

   Библиогр. с. 377 - 386 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-09-0874-8  (кн. 1)

  

Сист. No: 42702

- 91 -

Ч1/908(497.2)/С 77ЦБ II 2858

[Сто петдесет и пет] 155 години Габрово град  : Ил. хроника : [Албум] /  Състав. Росен Йосифов и др ; С предг. от състав.  . - Габрово : Регионален ист. музей ; Фабер, 2015 . - 176 с. : с ил., портр., факс. ; 31 см

   Др. състав. : Д. Търновски, И. Постомпиров, К. Гечева, С. Цонева, К. Чолакова. - Изд. на РИМ - Габрово, РБ Априлов - Палаузов - Габрово, Държ. архив - Габрово, АЕК Етър. - С парал. текст на англ., рус. ез.

   ISBN 978-619-00-0282-6 (Фабер)

  

Сист. No: 42560

Краезнание - отраслева литература

- 92 -

Кр/К75.071.1(497.2)(092)/Д 66ЦБ II 2850

Добрев, Марин Дончев

   Художниците на Казанлък /  Авт.-състав. Марин Добрев ; Фотогр. Цветан Четъшки ; Прев. [на англ.] Анна Арнаудова, Златка Желязкова . - Ст. Загора : Дъга Плюс, 2013 . - 280 с. : с портр., цв. ил. ; 29 см

   Съдържа и Казанлък - градът на художниците : Кратка хроника на две столетия. - Сведенията за авт. отг. са отбелязани на гърба на предзагл. с. - С парал. текст на англ. ез.

   ISBN 978-954-9387-77-3 

  

Сист. No: 42400

- 93 -

Кр/К949.72/К 61ЦБ 41238

Китипов, Петко Пройков

   Миналото на село Енина [Казанлъшко] : [Краеведско изследване] / Петко Китипов ; Предг. Г. Лефтеров . - София : Държ. воен. изд., 1968 (Ст. Загора : печ. М. Станев) . - 400 с. : с ил., факс., табл. ; 20 см

   Изд. на Нар. ч-ще Г. Димитров - с. Енина.

  

Сист. No: 42381

- 94 -

Кр/К737/М 66, РВ/К737/М 66ЦБ II 2860

Минкова, Мариана Петрова

   Монетите на Августа Траяна : [Моногр.] / Мариана Минкова ; С предг. от авт.  . - Ст. Загора : Алфа Визия, 2015 . - 229 с. : с ил., табл., к. ; 29 см

   Библиогр. с. 7 - 12 ; Рез. на англ. ез.

   ISBN 978-954-9483-34-5 

  

Сист. No: 42678

- 95 -

ДБ/К930.85/Н 33, Кр/К930.85/Н 33, РВ/К930.85/Н 33ЦБ 41271
 Нац. науч. конф. Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите. Ст. Загора. 2014 

   Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите : [Сб.] докл. от нац. науч. конф. 7 - 9 май 2014 г. Ст. Загора . - Ст. Загора : Литера принт, 2015 . - 168 с. : със снимки, к., факс., табл. ; 23 см . -  (Библ. Ист. достолепие - Ст. Загора)

   Съдържа докл. от Х. Смоленов, Р. Драганов, Х. Танев, Е. Димитрова, В. Корисян - Меолина, Н. Тодоров, Д. Димитров, Г. Метев, Р. Панайотов, С. Съргойчев, И. Стоев, Ц. Гайдарски, С. Тодорова, М. Праматарова, В. Русева. - На кор. отбелязано името на Първата науч. конф. Пролет - 2014. - Библиогр. след някои от докл.

   ISBN 978-954-487-130-7 

  

Сист. No: 42440

- 96 -

АТ/К396/Ф 50, ДБ/К396/Ф 50, Кр/К396/Ф 50, Ло/К396/Ф 50, МС/К396/Ф 50, РВ/К396/Ф 50, РД/К396/Ф 50ЦБ 41499

Филипова, Лилия Спасова

   Силата на слабостта / Лилия Филипова . - Ст. Загора ; В. Търново : Зонта клуб ; Фабер, 2016 . - 128 с. : цв. ил., портр., факс. ; 25 см

   Съдържа и [Когато Бог създавал е Жената...] : [Стихотворение] / В. Михайлова ; За авт. ; Встъп. думи на Ж. Тодоров Кмет на Община Ст. Загора и В. Михайлова Президент на Зонта Клуб - Ст. Загора.

   ISBN 978-619-00-0401-1 (Фабер)

  

Сист. No: 42691

Краезнание - художествена литература

- 97 -

Кр/К886.7-1/М 34ЦБ 41465

Мартинов, Белин

   Колоратурна симфония : Стихове / Белин Мартинов ; С рис. от авт.  ; Ред. Екатерина Стратиева, Йордан Атанасов . - Ст. Загора : Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов, 2015 . - 94 с. : с рис. ; 20 см

   

   ISBN 978-954-2927-29-7 

  

Сист. No: 42657

- 98 -

Кр/К886.7-94/М 57, РВ/К886.7-94/М 57ЦБ 41494

Милев, Христо Иванов

   След 130 години отново: Избиването на Хаджи Димитровата чета и черти от живота на въстаниците Орешков и Патрев : [Сборник] / Христо Милев ; Предг. и ред. Георги Й. Георгиев . - София : Пропелер, 2015 . - 120 с. : с ил. ; 20 см

   Кор. загл. : Орешков и Патрев. - Съдържа и Безсмъртни шипченци / Г. Й. Георгиев.

   ISBN 978-954-392-327-4 

  

Сист. No: 42686


 Индекс по АВТОРИ

Аврамова, Ваня 4 
Александров, Александър 49 
Александров, Иван 4 
Александрова, Красимира 4 
Ангелова, Анна 2 3 
Ангелова, Анна Йорданова 2 3 
Аргиров, Стоян 3 
Аргиров, Стоян Стоянов 3 
Арнаудова, Анна 92 
Арнаудова, Анна Любомирова 92 
Атанасов, Йордан 97 
Атанасов, Йордан Цонев 97 
Ахтаров, Борис 43 
Ахтаров, Борис Тодоров 43 
Бакърджиева, Антонина 32 
Бали, Соломон 15 
Бахчеванова, Ани 16 
Бешков, Панчо 9 
Бешков, Панчо Георгиев 9 
Близнашки, Георги 29 
Близнашки, Георги Петков 29 
Бонапарт, Наполеон 60 
Бончев, Марин 48 
Бончев, Марин Цолов 48 
Борисова, Тошка 4 
Босюе, Бурдалу, Масийон 6 
Босюе, Жак-Бенин 6 
Браун, Питър Мегарги 52 
Бродски, Йосиф 60 
Будон, Реймон 10 
Бурдалу, Луи 6 
Вагенщайн, Жаклин 78 
Вазов, Иван 64 
Вазов, Иван Минчов 64 
Вайчева, Ваня 1 
Вайчева, Ваня Георгиева 1 
Вапцаров, Никола 60 
Велева, Александра 62 
Велева, Александра Александрова 62 
Великова, Елица 42 
Венедиков, Петко 11 
Венедиков, Петко Йорданов 11 
Влахов, Красимир 12 
Влахов, Красимир Иванов 12 
Вуцов, Иван 49 
Вуцов, Иван Колев 49 
Вучков, Веселин 13 
Вучков, Веселин Бориславов 13 
Вълчев, Даниел 14 
Вълчев, Даниел Василев 14 
Габровска, Дори 59 
Габровска, Дори Генадиева 59 
Гайдарски, Цветан 95 
Ганди, Махатма 60 
Гевара, Че 60 
Георгиев, Георги Й. 98 
Георгиев, Георги Йорданов 98 
Георгиев, Денчо 32 
Георгиу, К. Вирджил 53 
Гечева, Катя 91 
Голева, Поля 41 
Голева, Поля Неделчева 41 
Гос, Едмънд 64 
Господинова, Биляна 79 
Господинова, Биляна Тодорова 79 
Градев, Владимир 6 
Градев, Владимир Николаев 6 
Градинаров, Венцислав 23 
Градинаров, Венцислав Тренев 23 
Грашкина, Ваня 4 
Гринберг, Натан 15 
Грозев, Цветан 60 
Груева, Надежда 4 
Гюзелев, Васил 81 82 83 
Гюзелев, Васил Тодоров 81 82 83 
Гюров, Борис 10 
Давутоглу, Ахмет 16 
Данева, Ваня 65 
Дарли, Марк 42 
Дарли, Сюзън 42 
Демирев, Демир 65 
Демостен 60 
Дерменджиев, Иван 17 
Дерменджиев, Иван Славов 17 
Джобс, Стив 60 
Дикенс, Чарлс 54 
Димитров, Божидар 87 
Димитров, Георги 60 
Димитров, Димитър 95 
Димитров, Димитър Веселинов 18 
Димитров, Жеко 65 
Димитрова, Анелия 60 
Димитрова, Елена 95 
Димитрова, Таня 65 
Димов, Иво 65 
Димова, Теодора 66 
Димова, Теодора Димитрова 66 
Димчев, Александър 4 
Добрев, Иван 2 
Добрев, Иван Добрев 2 
Добрев, Марин 92 
Добрев, Марин Дончев 92 
Добрева, Росица 4 
Дончев, Антон 67 68 69 
Дончев, Антон Николов 67 68 69 
Дочева, Пепа 54 
Драганов, Румен 95 
Драголова, Лена 4 
Дюнан, Жан-Филип 18 
Дюрлахер, Йесика 55 
Евдокимов, Павел 7 
Евдокимов, Павел Николаевич 7 
Ескенази, Илиана 32 
Желязкова, Златка 92 
Захариев, Еленко 19 20 44 45 46 47 
Захариев, Еленко Тихомиров 19 20 44 45 46 47 
Захариева, Юлия 32 
Захариева, Юлия Иванова 32 
Иванов, Борис 40 
Иванов, Елит Николов 30 31 
Иванова, Калина 4 
Иванова, Ружа 32 
Иванова, Светлана 4 
Илиев, Румен 50 
Илиев, Румен Недялков 50 
Илиева, Стефка 4 
Йорданов, Даки 43 
Йорданов, Даки Вичев 43 
Йорданов, Иван 40 
Йорданов, Иван Филипов 40 
Йосифов, Росен 91 
Йосифова-Хеберле, Павлина 39 
Калайджиев, Ангел 21 
Калайджиев, Ангел Симеонов 21 
Калчева, Радка 4 
Камю, Албер 60 
Канева, Даниела 4 
Каневски, Петко 65 
Канисков, Васил 43 
Канисков, Васил Любенов 43 
Кастро, Фидел 60 
Качин, Александър 72 
Кенеди, Джон Ф. 60 
Кенов, Тодор 61 
Кенов, Тодор Кенов 61 
Кинг, Мартин Лутър 60 
Кираджиева, Жечка 4 
Китанов, Борис 43 
Китанова, Дафина 63 
Китанова, Дафина Янкова 63 
Китипов, Петко 93 
Китипов, Петко Пройков 93 
Коен, Джийн Д. 42 
Койчева, Тонка 1 
Колчева, Веселина 32 
Корисян - Меолина, Варта 95 
Корисян, Варта Торком 95 
Корнезов, Александър 22 
Корнезов, Александър Любенов 22 
Косев, Константин 84 85 
Косев, Константин Димитров 84 85 
Костов, Димитър 17 
Костов, Димитър Илиев 17 
Костова, Мария 40 
Которн, Найджъл 23 
Кромуел, Оливър 60 
Кръстев, Богдан 86 
Кръстев, Богдан Толев 86 
Кръстев, Кръстьо 65 
Кудин, Андрей 87 
Кулев, Николай 60 
Кунц, Дийн 70 71 72 
Кунц, Дийн Р. 70 71 72 
Кунчев, Васил Иванов 88 
Куцаров, Константин 51 
Куцаров, Константин Иванов 51 
Кучинова, Татяна 52 
Къндева, Емилия 24 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 24 
Лазаров, Васил 73 
Лазаров, Васил Иванов 73 
Лакова, Цветелина 80 
Ламбовски, Бойко 60 
Левски, Васил 88 
Ленин, Владимир Илич 60 
Лефтеров, Г. 93 
Линкълн, Ейбрахам 60 
Лихейн, Денис 56 
Лозанова-Белчева, Елица 4 
Льолиевр, Мари-Доминик 25 
Маданска, Нели 26 
Маданска, Нели Димитрова 26 
Майка Тереза 60 
Макбрайд, Сюзан 57 
Макдугъл, Кристофър 80 
Малчев, Михаил 27 
Малчев, Михаил Александров 27 
Манев, Никола 28 
Манев, Никола Андреев 28 
Мао Дзедун 60 
Марков, Георги 74 89 90 
Марков, Георги Георгиев 89 90 
Марков, Георги Иванов 74 
Маркова, Пламена 32 
Мартинов, Белин 97 
Мартинова, Гергана 4 
Масийон, Жан-Батист 6 
Меркел, Ангела 60 
Метев, Георги 95 
Миланова, Милена 4 
Милев, Христо 98 
Милев, Христо Иванов 98 
Милюков, Павел 29 
Милюков, Павел Николаевич 29 
Минкова, Мариана 94 
Минкова, Мариана Петрова 94 
Михайлова, Ваня 96 
Михайлова, Свидна 60 
Михова, Зоя 65 
Младенова, Радмила 61 
Мо Йен 60 
Молотов, Вячеслав 60 
Мускурова, Ружа 60 
Нанчев, Йордан 1 
Нанчев, Йордан Людмилов 1 
Недкова, Весела 65 
Нейков, Славчо 32 
Ненчева, Мая 60 
Ников, Ангел 65 
Николов, Елит 30 31 
Николов, Тони 53 74 
Николов, Тони Георгиев 53 74 
Николова, Нина 37 
Николова, Юлка 4 
Никсън, Ричард 60 
Нин, Анаис 58 
Новкиришка, Малина 18 
Новкиришка-Стоянова, Малина Николова 18 
Оз, Амос 60 
Павловска, Елена 4 
Палева-Зафирова, Антоанета 65 
Панайотов, Ради 95 
Папазян, Едуард 49 
Паркър, Уна-Мери 59 
Пасков, В. 29 
Пенев, Пеньо 65 
Петкова, Лиляна 2 
Петкова, Лиляна Иванова 2 
Петров, Веселин 60 
Петров, Георги 60 
Петров, Красимир 25 
Петров, Красимир Тодоров 25 
Петрова, Величка 65 
Петрова, София 60 
Петрова, София Ивайлова 60 
Пилева, Таня 4 
Пиперков, Теодор 40 
Пиперков, Теодор Любенов 40 
Питев, Божидар 7 
Питев, Божидар Христов 7 
Пишона, Паскал 18 
Полякова, Екатерина 4 
Попов, Георги 60 
Попова, Жасмин 32 
Попова, Жасмин Николова 32 
Поппетров, Николай 4 
Постомпиров, Иван 91 
Праматарова, Мариана 95 
Праматарова, Мариана Ралчева 95 
Престън, Дъглас 61 
Прошкова, Весела 61 
Прошкова, Весела Богомилова 61 
Ралчев, Стоян 65 
Рафаилова, Персида 4 
Рашева, Валентина Борисова 57 
Рашева-Джейвънс, Валентина 57 
Рашева-Джейвънс, Валентина Борисова 57 
Рашева-Джейкъбс, Валентина 57 
Рузвелт, Теодор 60 
Рузвелт, Франклин 60 
Русева, Ваня 4 
Русева, Васа 95 
Русин, Румен 65 
Русинова, Евгения 4 
Русков, Милен 61 
Русков, Милен Костов 61 
Савова, Юлия 4 
Сиракова, Богдана 4 
Смеет, Нина 55 
Смоленов, Христо 95 
Смоленов, Христо Панчев 95 
Спасов, Борис 33 34 
Спасов, Борис Петров 33 34 
Спасова, Андриана 75 
Ставрева, Ангелина 4 
Ставру, Стоян 35 
Ставру, Стоян Андреас 35 
Сталин, Йосиф 60 
Стамболиев, Огнян 60 
Станков, Васил 16 
Станчева, Весела 32 
Стефанов, Родислав 8 
Стефанов, Родислав Стефанов 8 
Стоев, Илко 95 
Стоев, Илко Йорданов 95 
Стоева, Даниела 60 
Стратиева, Екатерина 97 
Съргойчев, Стоян 95 
Танев, Христо 95 
Тачър, Маргарет 60 
Тенева, Людмила 36 37 
Тенева, Людмила Юри 36 37 
Терзиева, Кристина 32 
Тичмарш, Алън 61 
Тодоров, Иван 38 
Тодоров, Иван Тодоров 38 
Тодоров, Николай 95 
Тодорова, Мария 39 
Тодорова, Мария Николаева 39 
Тодорова, Радостина 4 
Тодорова, Росица 4 
Тодорова, Сашка 95 
Томова, Силвия 76 
Томова, Силвия Томова 76 
Търновски, Добромир 91 
Уелбек, Мишел 62 
Узунов, Красимир 77 
Узунов, Красимир Асенов 77 
Файндър, Джоузеф 61 
Филипова, Лилия 96 
Филипова, Лилия Спасова 96 
Фотев, Георги 10 
Франко, Франсиско 60 
Фрейман, Арнолд Гай 52 
Хавел, Вацлав 60 
Хайтов, Николай 86 
Хайтов, Николай Александров 86 
Хана, Кристин 61 
Хаусманингер, Херберт 40 
Хемингуей, Ърнест 60 
Хийт, Уенди 42 
Хитлер, Адолф 60 
Холман, Майкъл 64 
Христова, Диляна 65 
Хрусанов, Дончо 17 
Хрусанов, Дончо Гаврилов 17 
Цанков, Атанас 79 
Цанков, Атанас Иванов 79 
Цветкова, Елисавета 4 
Цицерон, Марк Тулий 60 
Цонева, Савина 91 
Чавес, Уго 60 
Чернева, Юлия 58 70 71 
Чернева, Юлия Недкова 58 70 71 
Четъшки, Цветан 92 
Четъшки, Цветан Стефанов 92 
Чолакова, Деница 4 
Чолакова, Красимира 91 
Чомаков, Боян Шинев 98 
Чърчил, Уинстън 60 
Шандуркова, Мария 65 
Шелдън, Сидни 63 
Шикова, Ингрид 32 
Шикова, Ингрид Симеонова 32 
Шпатов, Александър 78 
Шпатов, Александър Ламбринов 78 
Шурбанов, Александър 64 
Шурбанов, Александър Владимиров 64 
Яврукова, Биляна 4 
Янчева, Наташа 56 
de Lacvivier, Philippe 5 
Lenaerts, Koen 22 
Sutton, Antony C. 5 
Swan, Martin 5 

 Индекс по ЗАГЛАВИЯ

Административно право на Република България 17 
Административно правосъдие 24 
Актуални проблеми на новия Граждански процесуален кодекс 12 
Александър Паскалев 1 
Априлското въстание и възникването на Княжество България 84 
Балкани - балканизъм 39 
България в Балканския съюз срещу Османската империя 1911 - 1913 89 
България и княз Бисмарк 85 
Българската конституция 29 
Българското причастие 51 
Валидност и легитимност в правото 14 
Великите сопрани на България 48 
Визия за бъдещето на библиотеките в България 4 
Вписване на ипотеки 36 
Вписвания на недвижими имоти 37 
Въпроси на българското вещно право 35 
Дворцова афера 59 
Делтата на Венера 58 
Димитровград [е] поезия 65 
Димитър Бербатов: война с времето и себе си 50 
Документи 15 
Досъдебното полицейско производство 13 
Друга история на най-голямата война 90 
Дъщерята 55 
Единственият оцелял 72 
Звездите светят над нас 63 
Знайно и незнайно 30 
Иван Вуцов: Автобиография 49 
Избрани разкази 54 
Избрани трудове 3 
Извънземни мисли за земното 31 
Изкуството да се задават въпроси 52 
Изкуството на иконата - богословие на красотата 7 
Ипотеки, залог, привилегии 11 
Историческото наследство на Стара Загора, Тракия и Балканите 95 
Историята на СС 23 
Каймакъ-Чаланъ 77 
Камино де Сантяго 8 
Колекция Славика 2 
Колоратурна симфония 97 
Конституционният съд 34 
Корпоративна социална отговорност 19 
Корпоративна социална отговорност и корпоративна култура 20 
Малка черна рокля 57 
Миналото на село Енина [Казанлъшко] 93 
Монетите на Августа Траяна 94 
Ненаписаната българска харта 74 
Неразгаданите мистерии на България 87 
Новелизация на наказателно-процесуалната система с новия НПК 28 
Облигационно право 21 
Ороци 66 
Основи на европейската интеграция 32 
Основи на управлението 44 
От 25-ия час до вечния час 53 
Отговорност на лекаря за вреди, причинени на пациента 41 
Парадоксът на любовта 73 
Печатарят 76 
Под игото 64 
Подчинение 62 
Понятието за индивидуален административен акт по АПК. Прилагане на европейското право и съвременни тенденции при издаване на актове 38 
Практическо ръководство по експресивна арт терапия 42 
Предизвикателствата пред индустриалния мениджмънт: приоритети и решения 46 
Президентът на Република 33 
Преюдициалното запитване до Съда на Европейските общности 22 
Приключи аферата с гроба ва Васил Левски 86 
Производството по несъстоятелност 26 
Ретроспективен поглед върху принципните основи на индустриалния мениджмънт 47 
Речите, които промениха света 60 
Римско право 18 
Родени да тичат през каньоните на Мексико 80 
Силата на слабостта 96 
Сказание за времето на Самуила 69 
Сказание за хан Аспарух, княз Слав и жреца Терес 67 68 
След 130 години отново: Избиването на Хаджи Димитровата чета и черти от живота на въстаниците Орешков и Патрев 98 
Слонче край реката 79 
Социологията като наука 10 
Стратегическа дълбочина 16 
Стратегическо управление 45 
Сферата на света 75 
Съкровищница на българската народна медицина 43 
Съчинения в пет тома 81 82 
Сянка в дъжда 56 
Тайният кодекс 61 
Тефтерчето на Васил Левски 88 
Том 2.0 78 
Тъмните реки на сърцето 70 
Унищожаемост на брака 9 
Унищожаемост на гражданскоправните сделки 27 
Фалшива памет 71 
Художниците на Казанлък 92 
[Мементо] Memento mori 6 
[Сто петдесет и пет] 155 години Габрово град 91 
[Съчинения в пет тома] 83 
[Шанел] Chanel & Co 25 
Casebook по римско вещно право 40 
Le pouvoir secret americain 5 

 Индекс по ПРЕДМЕТНИ РУБРИКИ

Административно право - България 24 38 
Административно право - България - учебници за ВУЗ 17 
Априлско въстание, 1876 г. 84 
Балканска война, 1912 - 1913 г. - участие на България 89 
Библиотечни политики - конференции 4 
Библиотечни услуги - конференции 4 
Библиотечно дело - България - сборници 3 
БКП - дейци - спомени 30 
България - военна история - 1912 - 1913 89 
България - военна история - популярна литература 77 
България - история - популярна литература 87 
България - история - средни векове 81 82 83 
България - история, нова - популярна литература 77 
България - конституция 29 
България - обществено управление - право 12 41 
България - физическа култура и спорт 49 50 
България и Германия - международни отношения - история 85 
Българо-германски политически отношения - история 85 
Български език - граматика 51 
Бълкански народи - история и етнография - в чуждата литература 39 
Вещно право - България 11 35 
Вещно право - България - нормативни актове 36 
Вещно право - Древен Рим 40 
Втора световна война, 1939 - 1945 г. - история 90 
Втора световна война, 1939 - 1945 г. - участие на България - история - документи 15 
Външна политика - Турция 16 
Габрово - история - албуми 91 
Германия - история, нова 23 
Германско-български политически отношея - история 85 
Глобални проблеми на съвремеността 16 
Градове, български - история - албуми 91 
Граждански процес - България 26 27 
Граждански процес - България - законодателни и директивни материали 12 
Гражданско право - България 41 
Дизайнери, модни - Франция - биографии 25 
Дипломация - Турция 16 
Древен Рим - право 40 
Държавен апарат - България 33 
Държавници, български - средни векове - биографии 83 
Държавно управление - България 33 
Евреи - в България - история - документи 15 
Европа - международни икономически отношения - учебници за ВУЗ 32 
Европейска общност - правни проблеми 22 
Европейска общност - учебници за ВУЗ 32 
Европейски съюз - правни проблеми 38 
Езотерика - Балкански страни - конференции 95 
Жени - Стара Загора - участие в обществено-политическия живот - история - биографии 96 
Женско движение - Стара Загора - история - биографии 96 
Живот - религиозно-философски проблеми 6 
Залог - България - правни проблеми 11 
Здравеопазване - България - законодателни и директивни материали 41 
Издатели, български - библиографии 1 
Издателско дело - България - библиографии 1 
Изкуство и медицина - наръчници и ръководства 42 
Иконопис - в източноправославна църква 7 
Информационна грамотност - конференции 4 
Ипотека - България - правни проблеми 11 36 
История - Балкански страни 39 
История - Германия - биографии 85 
История - Енина, Старозагорска обл. 93 
Конституционен съд - България 34 
Конституционно право - България 34 
Култура - Балкански страни 39 
Културно-историческо наследство - Балкански страни - конференции 95 
Медицинска етика - правни проблеми 41 
Медицински растения - терминология - България - речници 43 
Международни отношения - Еврейски въпрос - история - документи 15 
Мода - Франция - биографии 25 
Моделиери, френски - биографии 25 
Монети, антични - Августа Траяна - каталози 94 
Наказателен процес - България 28 
Наказателно-процесуален кодекс - България - коментар 13 
Народна медицина - България - речници 43 
Народни вярвания - Балкански страни - конференции 95 
Народни обичаи и обреди - Балкански страни - конференции 95 
Националноосвободително движение - България - дейци 98 
Националноосвободително движение - България - история 84 
Националсоциализъм - Германия - история 23 
Недвижима собственост - България - правни проблеми 37 
Неправителствени организации - Стара Загора - биографии 96 
Несъстоятелност - България - правни проблеми 26 
Облигационно право 21 
Общество - развитие - философски проблеми 31 
Оперни и оперетни артисти, български - биографии 48 
Ораторско изкуство - в съдебната практика 52 
Организационна култура 19 20 
Организация - на управлението 44 
Организация - на управлението - учебници за ВУЗ 45 
Папство - отношения с България - история - средни векове 81 
Поклонничество - Испания - пътеписи, очерци, впечатления 8 
Покръстване на българите 865 г. - извори 82 
Политици, български - биографии - спомени 30 
Политици, немски - биографии 85 
Политически партии и движения - България 30 
Правни норми - фолософски проблеми 14 
Право - България 22 
Право - теория 14 
Предприемачество - мениджмънт 46 
Президент - България 33 
Привилегии - България - правни проблеми 11 
Промишлени предприятия - управление и организация 46 47 
Психотерапия - наръчници и ръководства 42 
Първа световна война - участие на България - популярна литература 77 
Пътешествия - Мексико - пътеписи, очерци, впечатления 80 
Революционери, български - биографии 86 88 
Революционни, национални и народоосвободителни движения - България - история 86 88 
Редки и ценни издания - България - библиографии 2 
Религиозна символика - в източноправославна църква 7 
Религиозна философия - проповеди 6 
Римско право - терминология - речници 18 
Ръкописи, български - сборници 3 
Сантяго де Компостела - пътеписи, очерци, впечатления 8 
Сделки - правни проблеми 27 
Села - България - история 93 
Семейно право - България 9 
Славянска филология - библиографии 2 
Служби за сигурност - в Третия райх - история 23 
Смърт - религиозно-философски проблеми 6 
Сопрани, български - биографии 48 
Социално предприемачество 19 
Социология - теория, история, методология 10 
Стара Загора - музеи - колекции - каталози 94 
Стопанска етика 19 20 
Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 45 
Съдебна практика - България 36 
Съдопроизводство - Европа 22 
Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г. 84 
Турция - военна история - 1912 - 1913 89 
Турция - външна политика - международни политически отношения 16 
Търговско право - България 26 
Университетски тайни общества, американски - история - популярна литература 5 
Управление и организация - теория 44 
Управленски труд 19 44 
Учени, български - биографии 3 
Футбол - България - история - спомени 49 
Футболисти, български - биографии 49 50 
Художници, български - Казанлък - биографии 92 
Четническо движение - България - дейци 98 
Eстетика - в източноправославна църква 7 

 Индекс по ЗА НЕГО /ЗА НЕЯ/

Аврамов, Данаил (1907 - 1995) 92 
Аргиров, Стоян Стоянов (10.2.1870 - 9.8.1939) 3 
Балкански, Илия (1917 - 2003) 92 
Балкански, Ненко (20.9.1907 - 19.9.1977) 92 
Бараков, Васил Христов (4.9.1902 - 27.11.1991) 92 
Барева, Лиляна Димитрова (16.6.1922 - 21.6.2007) 48 
Баров, Йордан (1904 - 1962) 92 
Бербатов, Димитър Иванов (30.1.1981) 50 
Бисмарк, Ото Едуард Леополд фон (1815 - 1898) 85 
Боев, Христо (1908 - 1984) 92 
Бонапарт, Наполеон (15.8.1769 - 5.5.1821) 60 
Борис I, княз (вероятно 830/832 - 2.5.907) 83 
Бояджиев, Васил, поп (1861 - 1893) 92 
Браун, Питър Мегарги 52 
Бродски, Йосиф Александрович (24.5.1940-28.1.1996) 60 
Бубев, Иван (1934) 92 
Будон, Реймон (27.1.1934) 10 
Вапцаров, Никола Йонков (7.12.1909 - 23.7.1942) 60 
Василева, Цветелина - оперна певица 48 
Велев, Димитър (1896 - 1978) 92 
Велич, Люба (1913 - 1996) 48 
Венедиков, Петко (1905 - 1995) 11 
Винер, Юлия (17.6.1929/30 - 22.10.2010) 48 
Владева, Радка Костова (1907 - 2002) 92 
Вуцов, Иван Колев (14.12.1939) 49 
Вълчанов, Иван (6.4.1889 - 7.9.1953) 92 
Ганди, Махатма (Мохандас Карамчанд) (1869 - 1948) 60 
Ганин, Петьо (Петко Илиев) (1839 - 1913) 92 
Гевара, Че (14.6.1928 - 9.10.1967) 60 
Георгиев, Георги Йорданов 98 
Георгиева-Узунова, Катя (7.7.1926 - 10.5.2015) 48 
Георгиу, К. Вирджил (1916 - 1992) 53 
Горанчева, Кристина (17.8.1946 - 13.6.2013) 48 
Гърманов, Христо (1920 - 2010) 92 
Гюзелев, Васил Тодоров (1936) 83 
Данов, Христо (1878 - 1936) 92 
Дашням, Баясгалан - оперна певица 48 
Демостен (384 г. пр.н.е. - 322 г. пр.н.е.) 60 
Джобс, Стив (24.2.1955 - 5.10.2011) 60 
Дикенс, Чарлс (7.2.1812 - 9.6.1870) 54 
Димитров, Васил (1939) 92 
Димитров, Георги (18.6.1882 - 2.7.1949) 60 
Димитров, Димитър Веселинов 18 
Димитров, Димитър Косев (1904 - 1980) 92 
Димитрова, Гена Мачева (6.5.1941 - 11.6.2005) 48 
Добрев, Добри П. (1927 - 2003) 92 
Доков, Доко (1.5.1929 - 2013) 92 
Дюнан, Жан-Филип 18 
Дюрлахер, Йесика (1961) 55 
Евдокимов, Павел Николаевич (1901 - 1970) 7 
Евстатиева, Стефака (1947) 48 
Емануилов, Георги (1919 - 1998) 92 
Енчев, Иван - Видю (29.3.1882 - 27.8.1936) 92 
Желев, Захари (1868 - 1942) 92 
Живков, Тодор Христов (7.9.1911 - 5.8.1998) 30 
Загоров, Спас (1908 - 1991) 92 
Заров, Никола (1931) 92 
Захариев, Еленко (1946) 19 44 45 
Иванов, Васил (1909 - 1975) 92 
Илиев, Румен Недялков 50 
Йовович, Елисавета (23.3.1901 - 1996) 48 
Йончева, Галя 48 
Йосифов, Йосиф (1908 - 1991) 92 
Йосифова, Мара /Мария/ (1905 - 1995) 92 
Кабаиванска, Райна Якимова (15.12.1934) 48 
Камю, Албер (7.11.1913 - 4.1.1960) 60 
Карасимеонов, Тодор (1889 - 1937) 92 
Карнобатлова-Добрева, Благовеста (24.1.1936) 48 
Карова, Нели 48 
Кастро, Фидел (13.8.1926) 60 
Кенеди, Джон Фицджералд (29.5.1917 - 22.11.1963) 60 
Кинг, Мартин Лутер (15.1.1929 - 4.4.1968) 60 
Китипов, Петко Пройков (1893 - 1989) 93 
Клисуров, Петко (1865 - 1933) 92 
Клисурова, Петрана (1908 - 1995) 92 
Кожухаров, Никола (1892 - 1971) 92 
Койчев, Ганю (1887 - 1951) 92 
Колев, Кольо (1905 - 1950) 92 
Копчев, Димитър (1921 - 2009) 92 
Корнезов, Александър 22 
Костакев, Васил (1885 - 1933) 92 
Кромуел, Оливър (25.4.1599 - 3.9.1658) 60 
Кръстев, Богдан (1940) 86 
Кудин, Андрей 87 
Куйкова, Добрина 92 
Кунц, Дийн (9.7.1945) 70 71 
Курдова, Сийка 92 
Кутев, Христо (1869 - 1943) 92 
Къндева-Спиридонова, Емилия Василева 24 
Кънчева, Дора (1926 - 2013) 92 
Кънчева, Надежда (1932 - 2011) 92 
Кърков, Йордан (1912 - 1997) 92 
Левски, Васил (Дякона) (18.7.1837 - 18.2.1873) 86 88 
Ленин, Владимир Илич (22.4.1870 - 21(4).1.1924) 60 
Линкълн, Ейбрахам (12.2.1809 - 15.4.1865) 60 
Лисичев, Станчо (1800 - 1878) 92 
Лучиянов, Димо (1912 - 1967) 92 
Майка Тереза (Агнес Гонджа Бояджиу) (1910 - 1997) 60 
Мандов, Дечко (1886 - 1969) 92 
Мандов, Иван Д. (1914 - 1986) 92 
Мандов, Радомир (1883 - 1947) 92 
Мао Дзедун (26.12.1893 - 9.9.1976) 60 
Марков, Георги Иванов (1.3.1929 - 11.9.1978) 74 
Меркел, Ангела (17.7.1954) 60 
Миланов, Младен 1916 - 1993) 92 
Милев, Иван (18.2.1897- 25.1.1927) 92 
Милев, Христо Иванов (3.4.1867 - ?) 98 
Милюков, Павел Николаевич (1859 - 1943) 29 
Мирева, Богомила 92 
Михайлов, Борис (1868 - 1921) 92 
Михайлова, Райна (20.9.1915 - 7.4.2008) 48 
Мицев, Леонид (1933 - 2004) 92 
Мо Йен (17.2.1955) 60 
Молотов, Вячеслав (9.3.1890 - 8.11.1986) 60 
Морфова, Христина Василева (24.4.1889 - 1.6.1936) 48 
Никола Поппавлов Зограф, поп (1839 - 1910) 92 
Николаева, Радостина - оперна певица 48 
Николов, Стоян (1936 - 2011) 92 
Николова, Милкана 48 
Никсън, Ричард Милхауз (9.1.1913 - 22.4.1994) 60 
Нонова-Чорбаджийска, Мара (1895 - 1974) 92 
Овчаров, Стойко (1931 - 2000) 92 
Оз, Амос (4.5.1939) 60 
Орешков, Стефан Дянков 98 
Павел Зограф, поп (1805 - 1880) 92 
Панчаревски, Христо (1940 - 2004) 92 
Папазян, Едуард (1965) 49 
Паров, Стефан (1905 - 1971) 92 
Паскалев, Александър (1879 - 1946) 1 
Патрев, Христо Николов (Шипкалийчето) 98 
Пендачанска, Александрина (24.9.1970) 48 
Пенков, Иван (1897 - 1957) 92 
Песев, Христо (1923 - 2000) 92 
Петков, Васил 92 
Петрова, Сийка (30.4.1914 - 4.7.1996) 48 
Пиндарев, Теню (1921 - 2010) 92 
Пишона, Паскал 18 
Попова, Валери (1945 - 2000) 48 
Попова, Катя Асенова (21.1.1924 - 1966) 48 
Престън, Дъглас (20.5.1956) 61 
Радойков, Димитър (1879 - 1940) 92 
Рачева, Донка 92 
Рузвелт, Теодор (27.10.1858 - 6.1.1919) 60 
Рузвелт, Франклин Делано (30.1.1882 - 12.4.1945) 60 
Савова, Галина (1945) 48 
Савова, Надя Стефан 48 
Сандев, Патрики (1882 - 1959) 92 
Сотиров, Димитър (1948 - 2009) 92 
Спасова, Андриана (1987) 75 
Спиридонова, Катя (13.6.1902 - 1993) 48 
Стайнова, Цветана 92 
Сталин (Джугашвили), Йосиф Висарионович(1878-1953) 60 
Стаматов, Дечко (1882 - 1936) 92 
Стаматов, Станю (1886 - 1963) 92 
Стоев, Дечко (1919 - 2004) 92 
Стоянов, Васил (1926 - 1980) 92 
Стоянова, Елена - оперна певица 48 
Стоянова, Красимира (16.8.1962) - оперна певица 48 
Табакова, Цветана (27.1.1905 - 1936) 48 
Такова, Дарина (27.12.1963) - оперна певица 48 
Таскова-Паулети, Славка 48 
Тачър, Маргарет (13.10.1925 - 8.4.2013) 60 
Тичмарш, Алън (1949) 61 
Тодоров, Васил (1893 - 1977) 92 
Тодорова, Мария Николаева 39 
Томова-Синтова, Анна (22.9.1944 ) 48 
Тончева, Раля (1894 - 1979) 48 
Топалов, Иван (1906 - 1989) 92 
Трингов, Константин (1907 - 1981) 92 
Узунов, Дечко Христов (22.2.1899 - 25.4.1986) 92 
Файндър, Джоузеф (1958) 61 
Филипова, Лилия Спасова (14.4/6.1946) 96 
Форев, Христо (1927 - 2005) 92 
Франко, Франсиско (4.12.1892 - 20.11.1975) 60 
Хавел, Вацлав (5.10.1936 - 18.12.2011) 60 
Хана, Кристина (1960) 61 
Хемингуей, Ърнест (21.7.1898 - 2.7.1961) 60 
Хитлер, Адолф (20.4.1889 - 30.4.1945) 60 
Христов, Милчо (1935 - 2008) 92 
Цветкова, Мариана - оперна певица 48 
Цицерон, Марк Тулий (106/7 - 43/4 г. пр.н.е.) 60 
Чавес, Уго (28.7.1954 - 5.3.2013) 60 
Чаушанска, Гергана (1922) 92 
Чомаков, Боян Шинев (30.1.1876 - 7.1.1952) 98 
Чудомир (25.3.1890 - 26.12.1967) 92 
Чърчил, Уинстън (30.11.1874 - 24.1.1965) 60 
Шанел, Габриел (Коко) (1883 - 1971) 25 
Шаркова, Надя (2.6.1924) 48 
Шивачев, Марко (1892 - 1946) 92 
Щерев, Теньо (1905 - 1983) 92 
Щилянова, Цветана (1903 - 1994) 92 
Щирков, Георги 92 
Янева, Венета (1945) 48 
Янъков, Христо Милев (1840 - ?) 98 

 Индекс по ГЕОГРАФСКИ ПОНЯТИЯ

Августа Траяна 94 
Балкански страни 39 95 
България 1 2 3 9 11 12 13 15 17 22 24 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 41 43 48 49 50 77 81 82 83 84 85 86 87 88 89 91 92 95 96 98 
Габрово 91 
Германия 23 85 
Древен Рим 40 
Европа 15 22 32 38 
Испания 8 
Казанлък 92 
Мексико 80 
Полша 15 
с. Енина, общ. Казанлък 93 
с. Шипка, Старозагорско 98 
САЩ 5 
Стара Загора 94 95 96 
Турция 16 89 
Франция 25