Дигитална библиотекаЕдинен уеб портал ще представя цифровизирани ръкописи от 13 – 19 в., части от архивите на дружествата "Театър", "Искра" и "Августа Траяна" от началото на 20 в., оригинални резултати от археологически проучвания на античния обект Вила рустика в местността Чаталка и недвижими паметници от Старозагорския регион. Това предвижда проект "Старозагорска е-памет", по който водеща организация е библиотека "Родина".
Голямата цел на "Старозагорска е-памет" е да се създадат условия за споделена цифровизация и да се разработи динамичен портал, в който да се събира на едно виртуално място разпръснатото богато и уникално културно-историческо наследство, съхранено в библиотеките и музеите на Стара Загора и региона.
Проектът е финансиран по програма "Глоб@лни библиотеки – България" и е със срок за изпълнение 4 месеца. Общият бюджет на проекта възлиза на 18 688 лв., а одобрените средствата по Грантовата схема за финансиране на иновативни проекти (ГСФИП) – на 14 654 лв. Целеви библиотеки – участници в коалиция с библиотека "Родина", са Общинска библиотека "Искра" в град Казанлък и библиотеките при Народно читалище "Възраждане – 1927" в с. Калояновец, Народно читалище "Изгрев – 1921" в с. Кирилово и Народно читалище "Стефан Генчев – 1901" в с. Хрищени. Партньори по проекта са Община Стара Загора, Областна администрация Стара Загора, Регионален исторически музей и Фондация Обществен дарителски фонд Стара Загора.
Проектът ще даде възможност на библиотеките от коалицията да надградят знанията и опита си в дигитализацията на материалното ни културно наследство чрез обучения и дейности по разкриване на нови видове документи и обекти, да проучат местната история и създадат е-съдържание за нея. Дейностите по проекта ще предоставят и възможност да се съхранят за идващите поколения документи с историческа, културна и научна стойност, голяма част от които носят печата на времето и са недостъпни за широката публика поради лошото им физическо състояние и ограничения достъп до тях.
Публикуването в глобалната мрежа на цифровизираното културното наследство и на създаденото е-съдържание за местната история ще позволи нов тип обслужване на гражданите – равен достъп до пълнотекстови електронни бази данни, нужни за образование, научно изследване или просто за културно обогатяване, без ограничение на време и място за ползване.
За популяризиране на културно-историческото ни минало и повишаване знанието на децата и младите хора за местни забележителности и личности проектът предвижда образователни и културни инициативи – "Опознай родния си край", образователен цикъл за ученици през лятната ваканция в библиотеките от коалицията и конкурс за презентация и видеоклип "Разкажи за културното ни минало", който ще се отчете в началото на м. октомври. Проектът ще бъде осъществен с активното участие на доброволци от местните общности.

 

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2023, Библиотека Родина - Стара Загора