Време за ползване на заетите за дома библиотечни документи

 • Книги и ноти – 30 дни;
 • Графични издания – 15 дни;
 • Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, CD и DVD – 10 дни.

Този срок може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите от него документи не се търсят от друг читател. Първото презаписване е безплатно.

За учебни и научни цели, учебници за студенти и често търсени библиотечни документи от отрасловата литература могат да се презаписват до 3 пъти, спазвайки условията на Р. ІІ, т. 2 срещу:

 • при второ презаписване – 2.00 лв. на том;
 • при трето презаписване – 4.00 лв. на том.

За всички останали случаи, когато читателят не спази срока за връщане на заетите документи, дължи обезщетение по 0.02 лв. на том за ден.

Библиотечен документ от справочните сбирки на Заемна за дома и филиалите може да се дава по преценка на библиотекаря за ползване извън библиотеката в извънработното й време само срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му и заплащане – 1.00 лв. на том за ден.

Библиотечен документ, принадлежащ на Читалнята, може да се ползва извън библиотеката само с разрешение на директора и срещу депозит – пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му, и заплащане – 1.00 лв. на том за ден.

Единични екземпляри от често търсени, ценни и скъпи библиотечни документи, като учебници за студенти, учебно-помощна и отраслова литература, литература на английски език, по преценка на библиотечните специалисти от филиалите и Заемна за дома, се заемат срещу дължим депозит – пазарната цена на документа.

Някои библиотечни документи могат да се ползват извън Централната библиотека и Детския отдел за определен срок срещу заплащане или депозит и заплащане:

 • грамофонни плочи, аудиокасети и диафилми – 1 брой за 10 дни – 0.50 лв.;
 • CD и DVD – 1 брой за 10 дни – 1.00 лв. и депозит 10.00 лв.

Изготвяне на писмени библиографски справки с обем

 • до 20 библиографски описания – 2.00 лв.;
 • до 40 библиографски описания – за 1 брой описание – 0.20 лв.;
 • над 40 библиографски описания – по договаряне.

Писмените библиографски справки се изработват до 5 работни дни.
Ползването на готова писмена библиографска справка става срещу заплащане на 50% от първоначалната цена.

Изготвяне на писмена тематична справка – 1.00 лв. на страница.

Осигуряване на писмени справки, изработени в други библиотеки

 • цената се определя от библиотеката изпълнител;
 • за посредничество – 30% от цената и пощенските разходи.

Ползване на библиотечни документи по Междубиблиотечно заемане – читателят заплаща стойността на бланките, пощенските разходи и копирните услуги (по условията на изпращащата библиотека).

Съобщение по телефона за върнати в библиотеката заявени библиотечни документи – 0.20 лв.