Проекти и програми Проекти и програми

Проект “Малки стъпки на библиотека “Родина” към европейските измерения на обществената библиотека”

24.04.2009 г. – 30.11.2009 г.

Цели на проекта:

  • Създаване на предпоставки за подобряване на условията за работа и ползване на библиотечно-информационните и административно-помощните услуги в библиотеката. Утвърждаване на нов тип култура и отношение към проблемите на хората с увреждания.
  • Постигане на устойчивост в работата с деца и тинейджъри и успешно финализиране на обявените дейности по програма “Лято в детската библиотека 2009”.
  • Разширяване на международните контакти на библиотеките и РИМ със сродни институции в съседска държава. Проучване на опита в областта на местните политики в РГърция и практиката в използването на дигиталните технологии в публичните библиотеки и другите културни организации, които функционират на местно и регионално равнище – предпоставка за бъдещо партньорство при разработване на проекти за финансиране по европейски програми.

Прочети още...

Проект за финансиране на ремонт 2009

След участие с проект в конкурс на Министерство на културата за допълваща субсидия през 2009 г. Библиотека “Родина” получи 3000 лв., с които са приведени в състояние на достъпност за хора с увреждания и в много добър санитарно-хигиенен вид коридора, тоалетната и вътрешния двор на централната сграда. Ремонтните дейности са дофинансирани с 2000 лв. от Обществения дарителски фонд в Стара Загора.

Проект за финансиране закупуването на нови книги 2008

През 2008 г. е спечелен проект за обогатяване на библиотечните фондове, подкрепен от Министерството на културата по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. За централната библиотека и филиалите й са набавени 1049 нови книги (598 заглавия) за 11 131 лв. от 163 издателства. От тях с финансовата подкрепа на Министерството на културата са закупени 546 нови заглавия в 939 тома за 10 000 лв.

Проект за финансиране закупуването на нови книги 2007

Подкрепени са от Министерството на културата проектите, с които през 2007 г. библиотеката участва в двете сесии на Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”. Проектите са на обща стойност 20 000 лв., от които 6000 лв. са собствено участие.

Проект за финансиране закупуването на нови книги и технически средства 2007

След участие с проект в конкурс на Министерство на културата за допълваща субсидия през 2007 г. Библиотека “Родина” получи за закупуване на нови книги 2000 лв. и за технически средства 1200 лв., усвоени за два модула от програмен продукт „Автоматизирана библиотека” на фирма РС-ТМ ООД, гр. София – Обработка на летописи, календари и Обмен на данни с АБ. Междубиблиотечно книгозаемане.

Проект "Открий света на знанието с библиотеката – Чета, Знам, Мога!"

01.05.2006 г. – 30.10.2007 г.

Цел на проекта: Стимулиране на детското четене и провокиране интереса към знанието и творчеството у децата до 14-годишна възраст чрез използване на традиционни практики и на новите модерни технологии.

Подкрепен от: Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по проект “Дребни пари за голяма промяна”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа.

Програма на Посолството на САЩ за подпомагане на българските публични библиотеки

През 2006 г. Посолството на САЩ в България започна нова програма за подпомагане на българските публични библиотеки и тяхната информационна дейност. Библиотека "Родина" е една от единадесетте библиотеки в страната, които получиха по 4000 долара за осигуряване на по-добра възможност за предоставяне на информация за Съединените Американски щати. В рамките на стипендията са включени средства за справочна литература за САЩ и за офис и техническо оборудване на едно компютъризирано работно място за достъп до информация, публикувана в Интернет.
Американският информационен кът в Стара Загора ще бъде открит на 4 април 2008 г. от г-н Джон Байърли, посланик на САЩ в България.

Проект "Модерното читалище – център на младежки дейности"

01.12. 2006 г. – 30.04. 2007 г.

Цел на проекта: Съвременно техническо оборудване на читалището с цел подпомагане развитието на любителските форми на творчество сред младежите и дооборудване на библиотека “Родина”.

Подкрепен от: Фондация “Обществен дарителски фонд – Стара Загора” по проект “По-добро бъдеще”, финансиран от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа и Американската агенция за международно развитие.

Проект за финансиране закупуването на нови книги 2006

След участие с проект в конкурс на Министерство на културата за финансова подкрепа на библиотеките в България (окт.  дек. 2006) Библиотека “Родина” получи за закупуване на нови книги 600 лв. Собственото участие в проекта е в размер от 1000 лв.

Проект за финансиране за компютърна техника и ремонт 2006

След участие с проект за компютърна техника и ремонтни дейности Библиотека “Родина” получи през месец юли 2006 г. целева субсидия от Министерство на културата в размер на 5000 лв. бяха изразходвани: С 2000 лв. от предоставените средства беше закупена компютърна техника и с 3000 лв. бе подменено осветлението в сградата на Централна библиотека "Родина".

Проект за финансиране закупуването на нови книги 2005

След участие с проект за закупуване на нови книги Библиотека “Родина” получи през месец май 2005 г. целева субсидия от Министерство на културата и туризма в размер на 1000 лв.

Проект "Колко стъпки има до училище?"

Цел на проекта: Въвеждане на интегрирано обучение в 5 училища от Стара Загора чрез застъпничество на идеята от страна на 20 млади хора с увреждания на възраст от 13 до 25 години с подкрепата на читалище "Родина".

Прочети още...

Проект "Помощ за библиотеките 2004"

Приключи конкурсът “Помощ за библиотеките 2004”, обявен от Националния център за книгата. Комисията разгледа постъпилите проекти от цялата страна и одобри субсидии за 169 от тях, между които е и библиотека "Родина" – Стара Загора. Общата стойност на проектите е 271 110 лева, от които НЦК осигурява 112 171 лева или над 40%. Отпуснатата субсидия за библиотека "Родина" е 1300 лв., с които бяха закупени нови книги за библиотеката.

Проект за финансиране за компютърна техника 2004

След участие с проект за компютърна техника Библиотека “Родина” получи през месец юли 2004 г. целева субсидия от Министерство на културата в размер на 3000 лв. Предоставените средства бяха изразходвани за закупуване на компютърни конфигурации за Централна библиотека.

Проект ABLE

Проект "Обмен на библиотечен опит: пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги"

Цели на проекта

  • Да увеличи възможностите на българските библиотеки за осигуряване на обществени информационни услуги в онлайн режим за местната администрация и българските граждани в минимум пет публични библиотеки.
  • Да подобри разбирането и подкрепата на българското правителство и обществените лидери за ролята на библиотеките в демократичното общество.
  • Да използва партньорските библиотеки като среда за споделяне на информацията за нашите две страни.
  • Да развива постоянна мрежа, съставена от български и американски библиотеки, които ще търсят допълнително финансиране чрез неправителствени организации за осъвременяване на възможностите на компютърната техника в българските библиотеки.

    Прочети още...

Проект "Отворени врати"

Цел на проекта: Увеличаване възможностите на хората с физически увреждания за реална интеграция и независим живот чрез създаване на Център за достъп до обществена информация.

Прочети още...

Електронна библиотека

Община Стара Загора Българска библиотечно-информационна асоциация РС-ТМ Обществен дарителски фонд Стара Загора Посолство на САЩ в България Bemis Public Library, Colorado
© 2004 - 2017, Библиотека Родина - Стара Загора