Среща с екипа по Приемна грижа
понеделник, 09 юли 2007

На 10.07.2007 г. (вторник), от 17,30 ч. в читалище „Родина”, ІІ етаж (срещу Радио Стара Загора) се организира среща с екипа по „Приемна грижа” към Сдружение „Самаряни”.
Специалисти ще запознаят присъстващите на срещата с приемната грижа. Ще бъде прожектиран филма „Доброволна любов”.


www.priemime.bg

КАМПАНИЯ ЗА ПРИЕМНИ РОДИТЕЛИ

Изпълнявана от Сдружение „Самаряни”, гр. Стара Загора

В партньорство с Фондация „АРК-България”и Община Стара Загора

Няколко хиляди деца в България живеят в домове. Съгласно международни изследвания и проучвания за всеки 3 месеца престой в такъв дом се наблюдава 1 месец забавяне в развитието на децата. Към месец декември 2006 г. децата, настанени в приемни семейства у нас, са 74, а приемните родители са 89.

ФАКТИ И ДАННИ ЗА ПРИЕМНАТА ГРИЖА

 

Румъния*
(22 мил.)

Великобритания*
(60 мил.)

Сърбия*
(7 мил.)

България*
(8 мил.)


Брой одобрени приемни родители
9 170 37 000 2 026 89
Брой на деца настанени в приемна грижа 15 277 39 000 2 923 74
Общ брой на деца настанени в институции
(0-18 г.)
32 053   1 700 9 776 **

* данните са от:
- Румъния – декември 2004
- Великобритания – ноември 2006 (данните за приемната грижа са приблизителни)
- Сърбия – декември 2004
- България - декември 2004

** Деца, настанени в институции в България
Това е общия брой на децата, настанени в „специализирани институции” според Закона за Закрила на Детето – в това число влизат ДДУИ / ДДМУ (за деца с увреждания, 1 310), ДОВДЛРГ [до скоро на подчинение на МО, (от 1 Януари 2007 – на общините) на възраст 3-18 години, 5 506] и ДМСГД (на подчинение на МЗ, деца на възраст 0-3, 2 960). Този общ брой не включва деца, живеещи в други институции (напр. подчинени на МП и МО), а както и деца които са на практика „институционализирани” , тъй като те постоянно пребивават в други учреждения (напр. специални училища).
Според данните на АСП за 2006, 3 133 деца са били настанени в специализирани институции; 2 894 са били изведени от тях – т.е. броят на настанените е нараснал с 239 деца.

Брой на деца в институции на територията на ОЗД Стара Загора (към края на месец декември 2006):
- Общо 652 деца
- 312 деца в ДОВДЛРГ
- 190 – ДМСГД
- 150 – ДДУИ/ДДМУИ

Настаняване на деца от ромското малцинство при приемни родители
-
Сърбия: 677 (към края на декември 2004)

Настаняване на деца с увреждания при приемни родители
-
Сърбия: 288 (към края на декември 2004)
- Румъния: 2300 в професионална приемна грижа (според данни на УНИЦЕФ)
Месечна сума (добавка) за отглеждане на приемно дете – варира от 165 до 261.25 лв. (1) месечно в зависимост от възрастта на детето и дали то има някакви увреждания:

 • дете без увреждания:
  - до 7 г. - 165 лв. на месец
  - 7 - 14 г. – 192.50 лв. на месец
  - 14 - 18 г. - 220 лв. на месец
 • дете с увреждания:
  - до 7 г. - 206.25 лв. на месец
  - 7 - 14 г. - 233.25 лв. на месец
  - 14 - 18 г. - 261.25 лв. на месец

• Определение на „разширено семейство”: по закон, „разширено семейство” в България е „семейство на близки и роднини”. Под „роднини” се разбират тези, които имат „кръвна връзка с детето”; „близки” са тези, които имат „емоционална връзка” с детето. На практика всеки човек, определен като „близък” за детето може да стане приемен родител, ако е одобрен.
• Осиновяване
- Брой деца, осиновени в България, 2006 - 634
- Брой деца, осиновени в чужбина, 2006 - 98

Известни хора, които са били приемни деца:
-
Пиърс Броснан („Джеймс Бонд”)
- Еди Мърфи

(1) Изчисленията тук са направени на базата на гарантирания минимален доход, който към момента е 55 лв. на месец – така за деца без увреждания до 7-годишна възраст, отпусканата сума е 3 х 55 лв., за деца 7-14, 3,5 х 55 и за 14-18 год., 4 х 55 лв. За деца с увреждания, основата на формираната месечна сума се запазва, като се добавят 75% (41.25 лв.) от гарантирания минимален доход.

Териториално-селищната основа на област Стара Загора включва 205 населени места, от които 10 града и 195 села. В област Стара Загора функционират 11 общини – общ. Стара Загора, общ. Гълъбово, общ. Раднево, общ. Опан, общ. Чирпан, общ. Братя даскалови, общ. Николаево, общ. Гурково, общ. Мъглиж, общ. Казанлък и общ. Павел баня. Най-голямата в област Стара Загора е община Стара Загора, която включва 51 населени места и съставлява около 40 % от общото население на областта (167 357 хил. население от общо 390 000хил. население).
Общият брой на специализираните институции за деца лишени от родителска грижа на територията на областта е 9, както следва: в община Стара Загора има 5 ДОВДЛРГ (2 от тях са за деца от 3-7 години, 3 са от 7-18 години), един ДМСГД от 0-3 години и 2 ДДМУИ от 3-18 години; в община Казанлък има един ДМСГД от 0-3 години. Към момента, в тези специализирани институции са настанени общо около 750 деца.
Съществуващата интернатна грижа за деца в посочените по-горе заведения е остаряла, скъпо струваща и ниско ефективна. Основните проблеми в институциите са на първо място големият брой деца настанени в тях, липсата на индивидуална грижа, вследствие на което децата изостават в психическо, физическо и емоционалното си развитие. Липсва връзка с биологичното семейство на детето. Липсва приемственост между отделните етапи в живота на децата, което води до загуба на собствената идентичност.
В края на 2002 г. в България беше въведен нов модел в социалната политика, с което стартира реформата в областта на благосъстоянието на децата и социалните услуги, в подкрепа на децата и семействата в риск. Това наложи осъществяването на редица нормативни промени, както и промени по отношение на грижите в специализираните институции – да се търсят нови подходи и методи за работа, така, че да се минимизират негативните последици от институционалния тип грижа.
Някои от определените мерки, необходими за реализирането на тази практика са:
- създаване на нови алтернативни социални услуги – дневни центрове, консултативни центрове, защитени жилища и др.
- деинституционализация, изразяваща се в преход от институционални грижи към услуги, които оставят човека в неговата общност и семейна среда;
- намаляване броя на хората в специализирани институции за предоставяне на социални услуги и намаляване броя на самите институции;
- превенция на изоставянето;
- децентрализация на социалните услуги.
Счита се, че за успешно осъществяване на процеса на деинституционализация в България е от изключителна важност да бъде развита приемната грижа. Това би предоставило възможност на децата, които поради различни причини не могат да останат в биологичното си семейство, да израснат в семейна среда. Целта е да се осигури на децата сигурна и грижовна среда, за да получат по-добра възможност за личностово развитие и придобиване на социални умения. Прекият ефект върху живота на настанените в сигурната среда на приемната грижа деца е несравним спрямо алтернативата за израстване в специализирана институция.
Част от дейността на сдружение „Самаряни” – гр. Стара Загора е организирана в „Комплекс за социални услуги за деца и семейства”, където се работи за подкрепата и подпомагането на семействата на територията на община Стара Загора в грижите за децата им, като се повиши капацитетът и развият уменията им за родителстване и по този начин се предотврати изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.
Един от приоритетите на нашата работа е развитието на приемната грижа, като алтернатива за децата лишени от родителска грижа. За тази цел, в партньорство и с финансовата подкрепа на Фондация АРК – България през месец октомври, 2006 год., към „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” беше сформиран и обучен екип по приемна грижа, състоящ се от 7 човека (4 социалния работници, 2 психолози и един специалист „връзки с обществеността). Основни акценти в работата на екипа е популяризирането на приемната грижа на територията на община Стара Загора, оценяване и обучение на кандидат-приемни семейства и оказване на консултативна подкрепа на утвърдените приемни семейства. Във връзка с това на 09.02.2007 г. стартира регионална информационна кампания за приемни родители – „Приеми ме!” (www.priemime.bg), целяща повишаване на общественото знание за приемничеството, което от своя страна е от съществено значение за развитието на услугата.

 

Последна промяна: понеделник, 09 юли 2007