неделя, 10 декември 2006

Проект "Отворени врати"

Цел на проекта: Увеличаване възможностите на хората с физически увреждания за реална интеграция и независим живот чрез създаване на Център за достъп до обществена информация.

Подкрепен от проект "Читалища": "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата" – "Читалища" – е проект на Министерство на културата на Република България и Програмата на ООН за развитие (ПРООН) , подкрепен от Програма "Матра" на Правителството на Кралство Холандия и Американската агенция за международно развитие (ААМР). Целта на проекта е да засили обществената роля на читалищата като традиционни културни и образователни центрове в България и да предложи работещи модели за тяхното модернизиране и участие в развитието на местната общност.

Дейности
- Архитектурно преустройство на входа на читалищната библиотека, изграждане на рампа и поставяне на тактилна настилка;
- Създаване на специализиран информационен център в сградата на читалищната библиотека;
- Назначаване и обучение на библиотечно-информационен сътрудник от целевата група;
- Създаване и поддържане на база данни “Социално слаби и безработни с физически увреждания в Стара Загора”;
- Предоставяне на помощно-административни, библиотечно-информационни и други услуги на хората с физически увреждания;
- Организиране на благотворителни кампании за подпомагане на социално слаби хора с увреждания.

Резултати
- Чрез архитектурно преустройство на входа на сградата е облекчен достъпът на хората с увреждания до информационните ресурси на центъра, библиотеката и глобалната мрежа;
- За повишаване потенциала на хората с физически увреждания са проведени информационно-образователен цикъл “Помощ за самопомощ” и цикъл срещи “Заедно на чашка кафе” на целевата група с творци и дейци на културата и граждани от Стара Загора;
- За разрешаването на наболели проблеми на хората с увреждания, читалището участва в Обществения съвет за социални дейности и закрила на детето и в учредяването на Обществен дарителски фонд към него.Какво може да намерите в библиотечния фонд на ИЦХУ при библиотека "Родина"

- Месечен бюлетин "Посока Читалище" на проект "Читалища";
- Книги, списания, дипляни и брошури, издадени от Център за независим живот - гр. София;
- Литература в електронен вариант за хора със зрителни увреждания;
- Издания от други организации, свързани с проблеми на различни социални слоеве - малцинствени групи, деца и възрастни в неравностойно положение;
- АПИС Право + Процедури.

Видове услуги на Информационен център за хора с увреждания

- Информационно обслужване - по традиционен път и чрез Интернет:
Социална информация, свързана с проблемите на хората с увреждания, на малцинствените групи, на деца и възрастни в неравностойно положение; Правна информация – АПИС Право + Процедури; Информация за финансова подкрепа – текущи програми и проекти; Информация за местната общност; Информация за Европейския съюз и НАТО; Възможности за наемане на работа и др.
- Помощни административни услуги (помощ при попълване на формуляри, писане и изпращане на писма, жалби и др.)
-
Ползване на интернет и работа с офис програми; Електронна поща.
- Достъп до литература в електронен вариант за хора със зрителни увреждания; ползване на
специализиран софтуер JAWS for Windows и Speech Lab 2.0.
- Книгоносене по домовете.

- Набор на текст и текстообработка.
-
Запис на информация върху СD, DVD или дискета.
- Принтиране, копиране и сканиране.
- Изпращане и получаване на факс.

 

 

Информационен център за хора с увреждания
Библиотека "Родина"
гр. Стара Загора
бул. "Руски" 17
тел./факс: 042/ 603 950
Сътрудник: Людмила Борисова
 Последна промяна: сряда, 03 януари 2007