Правилник
събота, 09 декември 2006

Библиотека “Родина” е общодостъпна библиотека с филиална система и обслужва населението на Старозагорска община. Всеки гражданин има право да ползва услугите й след регистриране като неин читател.

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда взаимоотношенията между библиотека “Родина” и нейните читатели.

Чл. 2. (1) Обслужването на читателите става след представяне на читателска карта, която е лична (не се преотстъпва на друго лице) и е валидна за 12 месеца, 1 месец или 1 ден. Читателската карта се издава в Централната библиотека или в някой от филиалите й.
(2) Граждани над 16 години се записват като представят личната си карта, а учащите и ученическата лична карта.
(3) Децата и юношите до 15 навършени години се записват с личната карта на родител или настойник и ученическата лична карта.
За деца под 6 години библиотечни документи могат да получаватсамо родителите или настойник, след като се запишат за читатели.
(4) Хора с увреждания, престарели и болни граждани могат да се запишат за читатели и да ползват услугите на библиотеката чрез свои близки или чрез доброволците на библиотеката, като ги упълномощят писмено за това.
(5) Граждани, които нямат постоянен адрес в Старозагорска община, могат да се запишат за читатели само в Централната библиотека, след като внесат паричен депозит.
1. Депозитът се връща, след като читателят издължи заетите документи, заяви, че се отписва и представи квитанцията.
2. Депозит, непотърсен в течение на 12 месеца след последната дата на връщане на заетите документи, остава в полза на библиотеката.
(6) Читателите до 15 навършени години се обслужват в Детския отдел и филиалите. С читателската си карта те могат да ползват и Читалнята в Централната библиотека. В Детския отдел могат да се записват за читатели и педагози и студенти по педагогически специалности, ползващи детска литература.
(7) Читалните на библиотеката се ползват с постоянна или временна читателска карта - за 1 месец, за 1 ден.
(8) Записването на гражданите за читатели – постоянни или временни, става срещу абонамент, определян ежегодно от ръководството на библиотеката.
(9) Без абонамент могат да бъдат записани за читатели:
1. Щатните служители на НЧ “Родина”;
2. Библиотечни специалисти, работещи в библиотека “Родина”, както и пенсионирали се библиотекари;
3. Дарители на библиотеката по преценка на ръководството;
4. Специалисти от сектор “Култура” при Общината, Регионален исторически музей, УНБ “З. Княжески”, Художествена галерия и литературните музеи, ползващи библиотеката за служебни цели – по преценка на ръководството.
(10) С преференции в абонамента могат да бъдат записани за читатели:
1. Деца до 15 навършени години;
2. Лица в неблагоприятно положение (пенсионери, инвалиди, социално слаби);
3. Членове на НЧ “Родина”;
4. Втори член от семейство.
(11) Не могат да бъдат записвани като читатели гражданите, които имат задължения към библиотеката.
(12) При промяна на жилището си читателят е задължен да съобщи новия си адрес. При промяна на местоживеенето си читателят може да ползва библиотеката при условията, посочени в чл. 2, ал. 5.

Чл. 3. При записването билблиотечните специалисти информират читателите за видовете услуги, които могат да ползват в библиотеката, за мястото и реда на получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно разпоредбите на тези правила.

Чл. 4. (1) Читателите имат право да получават безплатно или срещу заплащане следните услуги:
(2) Да заемат библиотечни документи за дома им или на място в библиотеката чрез съответните звена за обслужване – Заемна за дома, Читалня, Информационен център за хора с увреждания, Педагогическа читалня, Детски отдел и филиали “Г. Кирков”, “Д. Благоев”, “Авг. Траяна”, “М. Станев”, “Лозенец”.
1. Читателите заемат за дома библиотечните документи за определен срок:
- книги, ноти – 30 дни;
- графични издания – 15 дни;
- грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми – 10 дни;
- компактдискове – 10 дни.
2. Тези срокове могат да бъдат продължени от библиотекаря по искане на читателя за още 30, 15 или 10 дни, само ако заетите от него документи не се търсят от друг читател. При продължаване на срока за ползване читателят е длъжен да представи заетите документи в библиотеката за презаписване.
3. За учебни и научни цели сроковете могат да бъдат продължени по искане на читателя с второ и трето презаписване, при условията на чл. 4, ал. 1, т. 2 - срещу заплащане.
4. Читателите имат право да запазват заетите документи в читалня за срок от 3 дни.
(3) Да получават библиотечни документи от други библиотеки в страната, съгласно разпоредбите на Правилника за междубиблиотечно заемане в страната и чужбина. Читателят заплаща бланките, пощенските разходи и ксерокопията.
(4) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития и личности по традиционни методи или чрез автоматизираните бази данни, указания за използване на библиотечните каталози, картотеки и библиографии за издирване на информация и литература по интересуващите ги въпроси, да правят заявки за определени документи, заети от читатели.
(5) Да използват справочния апарат на библиотеката чрез каталозите, картотеките, справочно-библиографския фонд или автоматизираната система.
(6) Да получат писмени библиографски и тематични справки срещу заплащане.
(7) Да правят информационно търсене в Интернет срещу заплащане на изразходваното време.
(8) Да използват библиотечните технически средства за прослушване на звукозаписи, за гледане на диафилми и CD ROM.
(9) Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.

Чл. 5. (1) Читателите могат да заемат за дома едновременно ограничен брой библиотечни документи:
- Книги – 5;
- Графични издания – 2;
- Ноти – 3;
- Грамофонни плочи – 2, заплащане;
- Аудиокасети – 2, заплащане;
- Компактдискове – 2, депозит и заплащане;
- Диафилми – 3, заплащане.
1. Граждани, които нямат постоянен адрес в Старозагорска община, могат да заемат за дома едновременно до 3 библиотечни единици.
(2) При заемане на библиотечни документи за дома от Централната библиотека, читателите получават компютърна разпечатка или квитанция, които подписват. В тях е отразен срокът за връщане на заетите документи. При връщане на документите, библиотекарят проверява състоянието им и въвежда по съответния начин информация, че са приети обратно в библиотеката.
1. При заемане на библиотечни документи за дома от Детския отдел и филиалите, читателите вписват заетите документи в читателския си картон и се подписват срещу всяко вписване поотделно. В датника на всеки документ отбелязват датата на връщане. При издължаване на документите библиотекарят проверява състоянието им и се подписва срещу всеки документ, че е приет обратно в библиотеката.
(3) В читалните читателите вписват заетите библиотечни документи в заемна бележка, която подписват. При връщане на документите следят за подписването им от библиотечния специалист.

Чл. 6. (1) Читателите не могат да заемат за дома следните библиотечни документи, съобразно разпоредбите на чл. 39. ал. 1. на Наредбата за запазване на библиотечните фондове:
1. Редки и ценни библиотечни документи и означените с червена сигнатура или подпечатани с печат “не се изнася”, архивни документи, възрожденски издания, библиотечни документи от фонд “Краезнание”;
2. Непубликувани документи, ръкописи;
3. Библиотечни документи, принадлежащи на читалните в Централна библиотека, Детски отдел, Педагогическа читалня и от справочните сбирки на Заемна за дома и филиалите;
4. Библиотечни документи, получени по междубиблиотечно заемане.
(2) По изключение и по преценка на библиотечния специалист, библиотечни документи, принадлежащи на справочните сбирки на филиалите и отдел Заемна за дома в ЦБ могат да се дават за ползване в дома за извънработното време на библиотеката срещу заплащане или срещу депозит и заплащане.
(3) От Читалнята в ЦБ може да се изнася за ксерокопиране 1 библиотечен документ срещу депозиране на документ за самоличност.
(4) По изключение, с разрешение на директора, могат да се ползват книги от Читалнята в ЦБ и Педагогическата читалня извън библиотеката – за определено време срещу заплащане и депозиран официален документ или срещу депозит и заплащане.

Чл. 7. (1) За опазване на ценни и скъпи библиотечни документи от подръчните фондове на библиотеката, по преценка на библиотечните специалисти и на основание чл. 6, ал. 3 от ТПОЧ, се въвеждат следните изисквания за ползване на често търсени заглавия:
1. Учебници за студенти – депозит;
2. Учебно-помощна и отраслева литература, по преценка на специалиста – депозит;
3. Литература на английски език – депозит.

Чл. 8. Всеки читател поема задължения, чието неизпълнение води до материална отговорност или до лишаване от читателски права. Читателят е длъжен:
1. Да се грижи за запазване на библиотечните документи и имущество. Да ползва библиотечните документи внимателно, да ги пази чисти и да не ги поврежда като подчертава текста и прави бележки по него, къса страници, илюстрации и др. Да не поврежда, сменя и изтрива звукозаписите; да пази фонокасетите, диафилмите, грамофонните плочи, компактдисковете и др. видове библиотечни документи.
2. Да преглежда заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележи повреди, да съобщи на библиотечния специалист, който ги отбелязва с подписа си върху самия документ.
3. Да не нарушава начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.
4. Да не преотстъпва ползването на заетите библиотечни документи на трети лица.
5. Да поправя вредите, нанесени на библиотечните документи при ползването им.
6. Да пази ред и тишина в библиотечните зали и сгради и да бъде вежлив в отношенията си с останалите читатели и библиотечните специалисти.
7. Да връща заетите библиотечни документи в определения срок.

Чл. 9. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той заплаща прогресивно нарастващо обезщетение за закъснението на всеки документ.

Чл. 10. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ до такава степен, че го направи негоден за ползване или не може да го върне, защото го е загубил или поради друга, независеща от него причина, той е длъжен:
1. В рамките на срока за връщане на библиотечния документ да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго издание на същото заглавие или с равностойно по съдържание и цена, годно за ползване от читателите.
2. Ако читателят не изпълни условията на т. 1 от настоящия член, той заплаща обезщетение в размер петкратната стойност на библиотечния документ по пазарни цени за книги и шесткратната стойност на документа по пазарни цени за ноти, грамофонни плочи, аудиокасети, диапозитиви, диафилми, компактдискове, графични и картографски издания, справочници, речници, енциклопедии и учебници за ВУЗ.

Чл. 11. (1) Когато читателят не върне или не презапише библиотечни документи до 20 дни след определения срок, му се изпраща първо предизвестие или се поканва по телефона да издължи просрочените документи.
1. Читателят е длъжен в 10-дневен срок от получаване на писменото или телефонното предизвестие да върне в библиотеката заетите библиотечни документи, като заплати обезщетение по чл. 9 от настоящия Правилник за всеки документ и възстанови пощенските и телефонни разходи.
(2) Тридесет (30) дни след първото предизвестие, ако библиотечните документи не са издължени, библиотеката изпраща второ предизвестие с обратна разписка.
1. Читателят е длъжен в срок от 2 месеца от датата на получаване на предизвестието с обратна разписка да върне в библиотеката заетите документи, като заплати обезщетение по чл. 9 за всеки документ и възстанови пощенските и телефонни разходи по първо и второ предизвестие.
(3) Когато читателят не получи предизвестие по чл. 10, ал. 2 по независещи от библиотеката причини (променен адрес и др.п.), спрямо него се прилагат същите мерки, но не по-рано от два месеца след връщане на предизвестието с обратната разписка.

Чл. 12. Когато читателят не върне заетите библиотечни документи или не заплати предвиденото обезщетение в чл. 10 от настоящия Правилник, библиотеката има право да се снабди с изпълнителен лист по реда на чл. 242 във връзка с чл. 237, буква “В” от Гражданския процесуален кодекс и да образува изпълнително дело.

Чл. 13. Внесеният депозит при заемане на библиотечни документи за дома по чл. 2, ал. 5; чл. 6, ал. 2 и чл. 7, ал. 1 от настоящия Правилник и неиздължени до срока по чл. 10, ал. 2, т. 1, остава за удовлетворяване на библиотеката, като тя има право да търси остатъка до определения размер на обещетението по чл. 10, т. 2. от Правилника си.

Чл. 14. (1) Когато читателят не спазва изискванията на настоящия Правилник, директорът на библиотеката издава заповед за спиране на договора му с библиотеката за заемане на библиотечни документи за срок от 1 година.
(2) След възстановени договорни отношения с читателя, при повторно нарушаване на Правилника същият се лишава завинаги от читателски права в библиотека “Родина”.

Чл. 15. При данни за извършено престъпление срещу библиотеката – кражба, палежи и др., се търси наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Чл. 16. Настоящият Правилник за обслужване на читателите в библиотека “Родина” е отворен и подлежи на периодично актуализиране. Той се придружава от заповед на директора, в която ежегодно се определят цените на читателския абонамент, платените услуги и обезщетения, утвърдени от Настоятелството на НЧ “Родина”.

Настоящият Правилник за обслужване на читателите в библиотека “Родина” е утвърден от Настоятелството на НЧ “Родина” на 18.12 2002 г. и влиза в сила от 01.01.2003 г.