Библиотечни и библиографски услуги
събота, 16 декември 2006


Време за ползване на заетите за дома библиотечни документи:

• Книги и ноти – 30 дни;
• Графични издания – 15 дни;
• Грамофонни плочи, аудиокасети, диафилми, компактдискове – 10 дни.

Този срок може да бъде продължен по искане на читателя само ако заетите от него документи не се търсят от друг читател. Първото презаписване е безплатно.

След изтичане на този срок, при условията на Р. ІІ, т. 2, за второ и следващи презаписвания читателят заплаща 1 лв. на том.

За учебни и научни цели, учебници за студенти и често търсени библиотечни документи от отраслева литература могат да се презаписват до 4 пъти, спазвайки условията на Р. ІІ, т. 2 срещу:

• при второ презаписване - 3.00 лв. на том;
• при трето презаписване - 5.00 лв. на том.

За всички останали случаи, когато читателят не спази срока за връщане на заетите документи, дължи обезщетение по 0,02 лв. на том за ден.

По преценка на библиотекаря, библиотечен документ от справочните сбирки на Заемна за дома и филиалите се дават за ползване извън библиотеката в извънработното й време само срещу депозит – два пъти пазарната цена на документа, дължим на читателя след връщането му и заплащане - 1 лв. на том за ден.

С разрешение на директора, библиотечен документ, принадлежащ на Читалнята, може да се ползва извън библиотеката в извънработното й време само срещу депозит – два пъти пазарната цена на документа и заплащане - 1 лв. за 15 часа; 3 лв. за двата почивни дни.
След изтичане на определения при заемането срок читателят заплаща 0,50 лв. за всеки час.

Единични екземпляри от често търсени, ценни и скъпи библиотечни документи, като учебници за студенти, учебно-помощна и отраслева литература, литература на английски език, по преценка на библиотечните специалисти от филиалите и Заемна за дома, се заемат срещу дължим депозит – два пъти пазарната цена на документа.

Някои библиотечни документи могат да се ползват извън Централната библиотека и Детския отдел за определен срок срещу заплащане или депозит и заплащане:

• грамофонни плочи, аудиокасети и диафилми – 1 брой за 10 дни - 0,50 лв.;
• компактдискове – 1 брой за 10 дни - 1 лв. и депозит 10 лв.

Изготвяне на писмени библиографски справки с обем:

• до 20 библиографски описания - 5.00 лв.;
• до 40 библиографски описания – за 1 брой описание - 0,30 лв.;
• над 40 библиографски описания – за 1 брой описание - 0,40 лв.
Писмените библиографски справки се изработват до 5 работни дни.
Ползването на готова писмена библиографска справка става срещу заплащане на 50% от първоначалната цена.

Изготвяне на писмена тематична справка – 1 лв. на страница.

Осигуряване на писмени справки, изработени в други библиотеки:

• цената се определя от библиотеката изпълнител;
• за посредничество – 30 % от цената и пощенските разходи.

Ползване на библиотечни документи по Междубиблиотечно заемане – читателят заплаща сойността на бланките, пощенските разходи и копирните услуги (по условията на изпращащата библиотека).

Съобщение по телефона за върнати в библиотеката заявени библиотечни документи – 0.20 лв.