Кръгла маса за опазването и достъпа до писменото наследство на Стара Загора
понеделник, 26 март 2012

На 29 и 30 март 2012 г. библиотека „Родина” организира кръгла маса на тема „Състояние и перспективи на опазването и достъпа до местното книжовно културно наследство”.
Целта на форума е да се поставят на широко обсъждане проблемите, свързани с опазването и достъпа до писменото наследство на Стара Загора, съхранявано в местните културни институти, като и да се генерират идеи за споделени отговорности на библиотеки, музеи и общински власти при разработване и приемане на стратегия и дългосрочна програма за културното наследство на града и региона, в които да намерят място всички страни.
В кръглата маса и дискусиите са поканени да вземат участие представители на  Министерството на културата, Комисията по културата, гражданското общество и медиите в Народното събрание, Българската библиотечно-информационна асоциация, Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, водещи регионални библиотеки в страната,  представители на местните власти и специалисти от регионалните и местни културни институти.
Инициативата се провежда с подкрепата на Община Стара Загора и на Българската библиотечно-информационна асоциация.  

Регионална кръгла маса
“Състояние и перспективи на опазването и достъпа
до местното книжовно културно наследство”

29 – 30 март 2012 г., зала 2 на Община Стара Загора

ПРОГРАМА

 

29 март 2012 г. (четвъртък)
Анализ на състоянието на местното книжовно наследство

13.30 – 13.45     Откриване
13.45 – 14.15     Резултати от проучването на ББИА върху книжовното наследство в българските библиотеки /  Анна Попова, ББИА (.pdf)                  
14.15 – 15.00     Състояние и опазване на писменото наследство в библиотеките, музеите и ТДА – Стара Загора / Слава Драганова – БР (.pdf), Снежана Маринова – РБЗК (.pdf), Светла Димитрова – РИМ (.pdf)
15.00 – 15.30     Кафе пауза + Демонстрация на фирма Райс

Съхранение и опазване на местно книжовно наследство

15.30 – 15.45     Научни и практически изисквания за съхранение и опазване на документи и книги в колекциите на библиотеки и архиви / Мария Велева, НБ „Св. Св. Кирил и Методий” – София (.pdf)
15.45 – 16.05     Създаване на добри дигитални колекции – добри практики / Радка Калчева – РБ „Пенчо Славейков” – Варна (.pdf)
16.05 – 17.30     Дискусия. Опорни теми:
- Условия за съхранение и консервация на документите
- Готовността на културните институти за изграждане на дигитални колекции
- Нормативна регулация на задачите на библиотеките и другите културни институти – музеи, галерии и архиви
17.30             Културна програма

30 март 20 12 г. (петък)
Достъп до местното книжовно наследство

09.00 – 09.30     Идеи за национална програма за опазване и достъп до книжовното наследство на българските библиотеки /Анна Попова, ББИА (.pdf
09.30 – 09.50     Проблеми и перспективи пред обединяване и представяне на местно дигитално съдържание – добри практики / Емилия Милкова, РБ „Пенчо Славейков” – Варна           
09.50 – 10.10     Дигитална библиотека Стара Загора / Надежда Груева, Библиотека „Родина” (.pdf)         
10.10 – 10.40     Кафе пауза
10.40 – 11.50     Дискусия. Опорни теми:
- Обхват и приоритети на местна (регионална) програма за опазване и достъп до книжовното наследство
- Приоритети при дългосрочно опазване чрез дигитализация
- Механизми на координация на задачите на отделните културни институти на местно равнище и местни инициативи. Регионален консорциум
- Ролята на общините (местните власти) в координирането на усилията
- Източници на финансиране
- Популяризиране на книжовното наследство
11.50 – 12.00     Обобщаване на предложения от участниците на кръглата маса
12.00                  Закриване.

 

Цели на кръглата маса:

  • Да се представят резултатите от националната кръгла маса с международно участие, проведена в София на 15 март 2012 г., пред по-широк кръг специалисти от библиотеки, музеи и общински власти, ангажирани с въпросите на опазването и достъпа до културното наследство.
  • Да се ускори процесът за приемане на общи критерии и методи за анализ и оценка на колекциите.
  • Да се набележат мерки за оперативната съвместимост на дигиталното съдържание, съхранявано от регионални и местни институции, като част от националната и европейската електронна библиотека.
  • Да се изведат отговорностите, задължинията и правата на културните институти и на местните власти в процесите  на опазване и цифровизация на местното писмено културно наследство.
  • Да се сложи началото на създаване на регионален консорциум за споделяне на отговорностите в този процес между библиотеките и музеите – гаранция за избягване на дублирането, за постигане на по-висока ефективност и за намаляване на разходите при цифровизацията на документите.
  • Да инициира разработването на местна политика и дългосрочна програма за опазване на старозагорското книжовно културно наследство, включително за дигитализация на застрашени колекции в културните институти на Стара Загора и за създаване на дигитално студио.
Последна промяна: понеделник, 02 април 2012