Старозагорска област кандидатства за членство в Европейската асоциация на екокметовете
вторник, 14 октомври 2008
В Областна администрация - Стара Загора, по време на информационен ден, беше представен проект Европейски екомостове, който се изпълнява от Търговско-промишлена палата - Стара Загора, Гражданско обединение Стара Загора и Обществен дарителски фонд - Стара Загора с финансовата подкрепа на Главна дирекция Околна среда на Европейската комисия и в партньорство с френската екологична организация Enviropea, Париж.


Френската екологична организация оказа ценно методическо съдействие за повишаване на капацитета на структурите на гражданското общество в Стара Загора за участие във формиране на регионалните екополитики и в решаване на екологичните проблеми, заяви председателят на Търговско-промишлена палата Олег Стоилов. Той подписа меморандум за сътрудничество с френската организация, представлявана от Жан-Пиер Дьотрюж, директор на Enviropea.
Обменихме полезен опит и съвместно ще подготвим бъдещи по-големи проекти, съобщи Жан-Пиер Дьотрюж.
Стара ЗагораМарин Дюржет представи френската екологична организация Enviropea и добрите европейски практики в опазване на околната среда.
Екипът по проекта връчи предложение да областния управител Мария Нейкова, за което тя изрази своята подкрепа. То предвижда сформираният Консултативен екосъвет в рамките на проект Партньорство за екополитика, да получи статут и да продължи дейността си като Областен  екосъвет, аналогично на другите областни съвети. В него да има широко представителство на гражданския сектор и той да бъде генератор на идеи и координатор на екологичните дейности в Област Стара Загора и в близките региони, с общи екологични проблеми. Областният екологичен съвет да бъде медиатор при решаване на възникнали екологични конфликти, да съдейства за инициирането и реализирането на екологични проекти в региона, както и да съдейства за развитие на международното сътрудничество. 
Второто предложение е да се разработи Екологична стратегия на Областта, която в съответствие със Стратегията за развитие на Област Стара Загора 2005 – 2015 г. да отчете регионалните специфични особености, проблеми и ресурси. При разработването на Стратегията и Програмата към нея да се вземат предвид натрупания опит и конкретни предложения от гражданския сектор и научните институции, като при разработването им се включат активно техни представители. Да се отчете също така международния опит и добри екологични практики.
Третата предложена инициатива е Област Стара Загора да се включи в Европейската асоциация на екокметовете. За целта Консултативният екосъвет трябва да получи статут на областен съвет.
Това ще бъде от изключителна полза за целия регион, защото ще имаме директен достъп до важни програми и с подкрепата и партньорството на френската организация, ще можем да получил реален шанс за финансиране на проекти, заяви Николай Шопов - председател на Гражданско сдружение Стара Загора.

Последна промяна: вторник, 14 октомври 2008